Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

 • Integrace cizinců 2021
 • Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících
 • Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Integrace cizinců 2021

Integrace cizinců 2021

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Integrace cizinců 2021

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

bude upřesněno po případném schválení výzvy

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

 • podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolky vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), ústavy, nadace a nadační fondy vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Míra dotace

Dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 70% nákladů projektu. U některých oblastí, které budou uvedeny v Zásadách může žadatel v případě, že byla v minulosti uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, žádat o financování až do výše 100%.

Typy podporovaných aktivit

 • Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,
 • Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,
 • Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,
 • Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
 • Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
 • Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
 • Aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2021.

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

-

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2021

 1. Obecná a specifická část žádosti
 2. Prohlášení
 3. Rozpočtová tabulka - díl 3, 4, 5 a 6
 4. Hodnotící kritéria
 5. Průběžná monitorovací zpráva
 6. Čerpání dotace
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu

  

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb (ZSS) a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

1. 1. - 15. 10. každoročně

Výše alokace

1 500 000 Kč na jednu dotaci

Oprávnění žadatelé

obce

Míra dotace

účelová neinvestiční dotace na kalendářní rok

Typy podporovaných aktivit

 • Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS.
 • Dotace na rozvoj infrastruktury obce - na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

Podmínky přijatelnosti

zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících (příloha UV č. 36/2017)

Web

-

Kontakt

pavel.jiricny@mvcr.cz

Poznámky

-

Přílohy

UV ČR ze dne 16. ledna 2017 č. 36 o změně UV ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících.

  

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2021

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

bude upřesněno po případném schválení výzvy

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

obce či městské části

Míra dotace

dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 90 % nákladů projektu

Typy podporovaných aktivit

pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech

Podmínky přijatelnosti

splnění podmínek stanovených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

v čtvrtém čtvrtletí roku 2020 je plánována informační schůzka pro zájemce o dotaci

Přílohy

 1. Zásady - projekty obcí na podporu integrace cizinců - 2021
 2. Žádost o dotaci - projekty obcí na podporu integrace cizinců - 2021
 3. Finanční vyhodnocení - projekty obcí na podporu integrace cizinců - 2021
 4. Slovní vyhodnocení - projekty obcí na podporu integrace cizinců - 2021

  

Print  E-mail