Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Integrace cizinců 2024

Téma Cizinci
Název dotačního titulu Integrace cizinců 2024
Územní zaměření celé území ČR
Termín příjmu žádostí 12. 1. 2024
Výše alokace bude nastavena dle usnesení vlády
Oprávnění žadatelé
 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
Míra dotace Dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 80% nákladů projektu. U oblastí, které jsou uvedeny v Zásadách, může žadatel v případě, že byla v minulosti uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, žádat o financování až do výše 100%.
Typy podporovaných aktivit
 • přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,
 • výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace.
Podmínky přijatelnosti Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2024.
Web Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR
Kontakt Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz)
Doporučujeme také zaslat e-mailem avízo o podání žádosti.
Poznámky -
Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2024 (pdf, 270 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (docx, 36 kB)
 2. Prohlášení o bezdlužnosti (docx, 26 kB)
 3. Rozpočtová tabulka - díl 3, 4, 5 a 6 (xlsx, 33 kB)
 4. Hodnotící kritéria (xlsx, 18 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (docx, 22 kB)
 6. Čerpání dotace (xlsx, 19 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (docx, 22 kB)
 8. Vyúčtování - příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. (xlsx, 15 kB)

  

Print  E-mail