Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Ochrana před nečinností

 

English English

MV ČR vede správní řízení o žádosti o povolení k pobytu tak, aby rozhodnutí bylo možné vydat v zákonné lhůtě. Podle § 80 odst. 3 správního řádu může žadatel po marném uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti ve smyslu § 80 správního řádu. O žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti rozhoduje nadřízený správní orgán – Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.
 
Podle § 80 odst. 4 správního řádu může Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v rámci ochrany před nečinností
a) přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí,
b) usnesením převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu,
c) usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení, nebo
d) usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky výhodnější; přitom přihlíží ke lhůtám uvedeným v § 71 odst. 3 správního řádu.
 
Z žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti musí být patrné, čeho se žadatel domáhá. Žadatel musí uvést, jakým konkrétním způsobem má nadřízený správní orgán o ochraně před nečinností rozhodnout a jaké konkrétní opatření podle § 80 odst. 4 správního řádu má přijmout. Nadřízený správní orgán je pak obsahem žádosti vázán a rozhoduje o tom, co je aktuálně předmětem řízení, tedy o tom, co účastník řízení požaduje. To však nevylučuje uplatnění jiného opatření proti nečinnosti, než navrhuje žadatel, a to z moci úřední, přičemž musí být zároveň rozhodnuto i o návrhu (žádosti) žadatele.

 

Print  E-mail