Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Lhůty a počítání času

 

English English

Počítání času, resp. lhůt, na které je vázáno provedení určitého úkonu v řízení upravuje § 40 správního řádu.

Pokud jsou pochybnosti o zachování lhůty, např. pošta ztratí doručenku jako doklad o doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti a ani na základě reklamace není nalezena, a žadatel podá odvolání (je tedy zřejmé, že rozhodnutí mu bylo doručeno, ale není zřejmé, zda bylo odvolání podáno ve lhůtě), považuje se lhůta za zachovanou, dokud se neprokáže opak (viz § 40 odst. 2 správního řádu).

Pokud MV ČR žadateli určí lhůtu k provedení úkonu, např. v rámci nutnosti odstranit vady žádosti, a žadatel požádá o její prodloužení, MV ČR může na základě správního uvážení lhůtu přiměřeně prodloužit (pokud se nejedná o zjevně účelové prodlužování řízení).

Základní lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o povolení k pobytu jsou stanoveny v § 169t zákona o pobytu cizinců.

Lhůty pro vydání rozhodnutí dle § 65 odst. 14 správního řádu neběží po dobu, po kterou bylo řízení přerušeno. Lhůta pro vydání rozhodnutí neběží od okamžiku, kdy nastal některý z důvodů přerušení uvedený v § 64 odst. 1 správního řádu (např. řízení bylo přerušeno z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, které bylo zahájeno ještě před podáním žádosti - lhůta pro vydání rozhodnutí tak nezačala vůbec běžet). Pokud bylo řízení přerušeno, neskončí lhůta pro vydání rozhodnutí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo; to platí i v případě, že řízení bylo přerušeno v okamžiku, kdy do vydání rozhodnutí zbývala jen lhůta kratší 15 dnů.

Lhůty pro vydání rozhodnutí neběží rovněž ode dne, kdy byla vydána výzva k odstranění vad žádosti, do dne, kdy byly vady podání odstraněny, resp. do dne, kdy marně uplynula správní orgánem stanovená lhůta pro odstranění vad žádosti.
 

Základní lhůty pro vydání rozhodnutí:


Typ žádosti

Podáno na ZÚ
Podáno v ČR osobně
Podáno v ČR poštou (lhůta začíná běžet od zahájení řízení - tedy dnem doručení žádosti OAMP jako příslušnému správnímu orgánu)Podáno v ČR datovou schránkou / emailem se zaruč. el. podpisem

Zákonné ukotvení
Vízum k pobytu do 90 dnů
Do 15 dnů ode dne podání žádosti
x
x
x
Čl. 23 vízového kodexu
Vízum k pobytu nad 90 dnů
90-120 dnů ode dne podání
x
x
x
§ 169t odst. 2 ZPC
Vízum k pobytu nad 90 dnů studium, pedagogická činnost a vědecký výzkum, nebo sezonní zaměstnávání
60 dnů ode dne podání
x
x
x
§ 169t odst. 2 ZPC
Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů
x
14 dnů ode dne podání
x x
§ 169t odst. 4 ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného čl. státu EU
120 dnů ode dne podání
120 dnů ode dne podání
x
x
§ 169t odst. 6 písm. a) bod 5. ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu společné soužití rodiny
270 dnů ode dne podání
270 dnů ode dne podání
x x
§ 169t odst. 6 písm. a) bod 6. ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu studium, vědecký výzkum, rodinný příslušník výzkumného pracovníka
60 dnů ode dne podání
60 dnů ode dne podání
x
x
§ 169t odst. 6 písm. a) bod 2. ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu - Modrá karta
90 dnů ode dne podání
90 dnů ode dne podání
x
x
§ 169t odst. 6 písm. d) ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu společné soužití s držitelem Modré karty, nebo s DP za účelem investování
90 dnů ode dne podání
180 dnů ode dne podání
x
x
§ 169t odst. 6 písm. a) bod 4. ZPC
Zaměstnanecká karta 60 dnů ode dne podání, 90 dnů ode dne podání ve zvlášť složitých případech, nebo pokud MV ČR žádalo o vydání závazného stanoviska 60 dnů ode dne podání, 90 dnů ode dne podání ve zvlášť složitých případech, nebo pokud MV ČR žádalo o vydání závazného stanoviska
x
x
 § 169t odst. 6 písm. c) ZPC
Povolení k dlouhodobému pobytu podané na území
x
60 dnů ode dne podání
x
x
§ 169t odst. 6 písm. a) bod 5. ZPC
Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za stejným účelem
x
60 dnů ode dne podání 
60 dnů ode dne doručení MV ČR
60 dnů ode dne doručení MV ČR
§ 169t odst. 7 písm. i) ZPC
Osvědčení o registraci
x
30 dnů ode dne podání
30 dnů ode dne doručení MV ČR
30 dnů ode dne podání
§ 71 SŘ
Povolení k přechodnému pobytu rodinného přísl. obč. EU
x
60 dnů ode dne podání
x
x
§ 169t odst. 6 písm. f) ZPC
Povolení k trvalému pobytu
180 dnů ode dne podání
60 dnů ode dne podání
x
x
§ 169t odst. 6 písm. g) bod 1., 2., 3. ZPC
Prodloužení doby platnosti DV strpění x 30 dnů ode dne podání žádosti x x § 169t ods. 4 ZPC
Lhůty pro vydání rozhodnutí přestávají běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů přerušení řízení a neskončí dříve než 15 dní ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.

  

Print  E-mail