Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu delším než 90 dnů

English English

Z důvodu uzavření mezinárodní dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a sociálním zabezpečení není cestovní zdravotní pojištění požadováno po občanech Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Japonska, Kuby, Makedonie, Srbska a Turecka. Tato výjimka platí také pro účastníky stipendijního programu Erasmus Mundus, Fulbrightova stipendijního programu, Evropské dobrovolné služby programu EK Mládež v akci a držitele Evropského průkazu o zdravotním pojištění EHIC vydaného jiným členským státem EU a průkazu GHIC vydávaného Velkou Británií.
Cizinci, kteří chtějí využít těchto výhod, nechť se řídí instrukcemi uveřejněnými ZDE!

  

Ostatní občané třetích zemí - žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů/žádost o povolení k pobytu podaná na zastupitelském úřadu ČR

Za doklad o cestovním zdravotním pojištění se považuje doklad, kterým příslušná pojišťovna deklaruje / potvrzuje:

 • dobu uzavřeného pojištění (pojištění musí být uzavřeno na celou dobu pobytu na území ČR),

 • rozsah pojištění (pojistná smlouva musí zahrnovat krytí nákladů, které je cizinec povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt),

 • výši pojistného plnění (výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost musí činit nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech).
   

Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného cizince ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným cizincem.

 • Pokud jde o pojištění uzavřené v zahraničí, cizinec vždy současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží i úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsah pojištění, limit pojistného plnění 60.000 EUR a skutečnost, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného, a na požádání rovněž doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

 • Na požádání MV ČR je cizinec povinen předložit rovněž doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který:

  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. jde-li o pobyt za účelem zaměstnání, je doklad o cestovním zdravotním pojištění vyžadován pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru).

  • jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo

  • pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání podle § 15).
    

Zákon o pobytu cizinců od 2. srpna 2021 stanoví pro cizince, který vstupuje na území a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. Cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče, jak je požaduje zákon o pobytu cizinců, bude po dobu pěti let od účinnosti novely zákona o pobytu cizinců (tedy od 2. srpna 2021 do 2. srpna 2026) moci být sjednáno výhradně s Pojišťovnou VZP, a. s.

Jestliže je tedy žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu podána u zastupitelského úřadu České republiky dne 2. srpna 2021 a později, je třeba před vyznačením dlouhodobého víza (nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) do pasu cizince, předložit již doklad o cestovním zdravotním pojištění:

 1. v rozsahu nutné a neodkladné péče na prvních 90dnů pobytu na území a na zbývající dobu pobytu současně doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a. s. (lze sjednat také on-line),

 2. nebo cizinec může předložit přímo doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a. s. na celu dobu povoleného pobytu na území (pojištění lze sjednat on-line). Doklad o uzavřeném komplexním cestovním zdravotním pojištění s jinou pojišťovnou v České republice, bude možné předložit pouze za předpokladu, že pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. srpna 2021.

  

Ostatní občané třetích zemí - žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů/žádost o povolení k pobytu podaná na území

 • V případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, je-li o něj žádáno na území, nebo o prodloužení doby pobytu na území na toto vízum, stejně jako v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je-li o něj žádáno na území, a v případě žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu musí z dokladu o cestovním zdravotním pojištění vyplývat, že je sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče u pojišťovny, která je oprávněna provozovat toto pojištění na území ČR, v době od 2. srpna 2021 do 2. srpna 2026 musí být komplexní zdravotní pojištění sjednáno u Pojišťovny VZP, a. s.
  Tedy platí, že k žádostem o udělení dlouhodobého víza [§ 33 odst. 1 písm. c)], prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a k žádostem o vydání nebo prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podaným Ministerstvu vnitra na území od 2. srpna 2021 (včetně) bude možné předložit  jako doklad o cestovním zdravotním pojištění pouze:

  • pojistnou smlouvou o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a. s.

  • pojistnou smlouvou o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s jinou pojišťovnou působící v České republice, ovšem to pouze za předpokladu, že smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. srpna 2021.

 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který:

  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. jde-li o pobyt za účelem zaměstnání, je doklad o cestovním zdravotním pojištění vyžadován pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru).jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo

  • jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo

  • pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání podle § 15).

  

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

Za doklad o zdravotním pojištění občana EU a jeho rodinného příslušníka, který sám není občanem EU, lze považovat:

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC),
 • Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC),
 • Potvrzení o registraci,
 • Průkaz pojištěnce EU pobývajícího v ČR,
 • Průkaz pojištěnce bydlícího v ČR,
 • některý z formulářů E 106, E 109, E 112, E 120, E 121.
   

Občan EU a jeho rodinný příslušník mohou namísto zmíněných dokladů o zdravotním pojištění předložit i jiný doklad, který bude svým rozsahem odpovídat institutu cestovního zdravotního pojištění. Pro tzv. vzdálené rodinné příslušníky (viz. oddíl Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník?) ovšem platí povinnost dokládat k žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU doklad o uzavřeném komplexním zdravotním pojištění. Čili cizinci, kteří jsou tzv. vzdálenými rodinnými příslušníky občana EU nebo Velké Británie, a kteří žádají od 2. srpna 2021 o vydání povolení k přechodnému pobytu musí ke své žádosti doložit pojistnou smlouvu o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a. s. (případně u jiné pojišťovny působící v ČR, ovšem pouze za předpokladu, že smlouva byla uzavřena nejpozději 1. srpna 2021).
 

Seznam pojišťoven

Seznam pojišťoven oprávněných poskytovat své služby na území ČR naleznete na stránkách ČNB vždy ke konkrétnímu datu. Ve výčtu typu subjektů jsou zde relevantní kategorie:

 • Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven.

 • Zahraniční pojišťovny a pobočky pojišťoven poskytující přeshraniční služby v ČR.
   

Upozorňujeme, že se jedná o výčet pojišťoven oprávněných poskytovat služby na území ČR, nicméně nedisponujeme informacemi o tom, zda a v jakém rozsahu jednotlivé pojišťovny poskytují zdravotní pojištění cizinců.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 18. srpna 2021

Print  E-mail