Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

 • Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)
 • Účel studium
 • Mimořádné pracovní vízum
 • Účel podnikání
 • Účel rodinný
 • Účel sportovní
 • Účel kulturní
 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR
 • Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů
 • Platnost víza a délka pobytu
 • "Překlenovací štítek"
 • Přezkoumání důvodů neudělení víza
 • Kódy víz

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Žádost jste oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož jste občanem, popřípadě jenž vydal váš cestovní doklad, jehož jste držitelem, nebo ve státě, ve kterém máte povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt a oprávněně zde pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni žádost o udělení dlouhodobého víza podat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o dlouhodobé vízum lze na území ČR podat pouze v zákonem stanovených případech.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny zákonem stanovené náležitosti. Vždy však předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace)
 

K žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen standardně předložit:

 1. cestovní doklad (originál),

 2. fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 4. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 5. prostředky k pobytu na území,

 6. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit,

 7. poplatek za podání žádosti, pokud se vás týká,

 8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný zemí původu cizince. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let a není jej potřeba dokládat, pokud zastupitelský úřad sám zveřejní, že jej je možné nahradit čestným prohlášením.
   

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

V originále je potřeba předkládat pouze cestovní doklad a matriční doklad. Úředně ověřená kopie není pro tyto účely dostačující.

Ostatní náležitosti žádosti je možné předkládat v podobě, která má stejné účinky jako originál (úředně ověřená kopie nebo autorizovaná konverze).

Doklad o účelu pobytu je možné předložit minimálně v podobě úředně ověřené kopie.

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.
 

Řízení o žádosti

Zastupitelský úřad ČR je příslušný pouze k přijetí podávané žádosti o udělení dlouhodobého víza, orgánem příslušným k jejímu vyřízení je MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, vyzývá ho k pohovoru, nebo ho vyzve k převzetí víza.

Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 2 MB), vybraným částem správního řádu, a případně dalších souvisejících zákonů.

Zastupitelský úřad ČR nebo MV ČR Vás může v průběhu řízení vyzvat k pohovoru, požádat o doplnění náležitostí k žádosti; zastupitelský úřad ČR je rovněž oprávněn snímat vaše otisky prstů či pořizovat váš obrazový záznam.

Žádost o udělení dlouhodobého víza je nepřijatelná, pokud:

 • si cizinec předem nesjednal termín podání žádosti o udělení dlouhodobého víza,

 • nebyla podána na příslušném zastupitelském úřadu

 • k ní nebyly předloženy všechny zákonem stanovené náležitosti,

 • nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti

 • cizinec odmítl pořízení otisků prstů nebo obrazového záznamu,

 • nebyla podána na stanoveném formuláři,

 • žadatel prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a neobstaral si v přiměřené lhůtě stanovené zastupitelským úřadem na své náklady tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky pro ustanovení tlumočníkem uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících, ačkoli byl o této povinnosti zastupitelským úřadem poučen.
   

V takovém případě zastupitelský úřad ČR cizinci, který podal nepřijatelnou žádost o udělení dlouhodobého víza, vrátí formulář žádosti, veškeré předložené náležitosti a správní poplatek - současně cizince informuje i o důvodech, pro které je žádost považována za nepřijatelnou.

Žádost o udělení dlouhodobého víza je nezbytné podávat vždy osobně (pouze v odůvodněných případech může zastupitelský úřad ČR od této povinnosti upustit).

Dokumenty, k jejichž doložení jste byli MVČR vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 2 MB) pro vyřízení žádosti o udělení dlouhodobého víza stanoví standardně lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti a ve vybraných případech (za účelem studia, pedagogické činnosti nebo výzkumu) do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Toto vízum opravňuje k opakovanému vycestování a vstupu na území ČR.
 

Rozhodnutí o udělení dlouhodobého víza

V případě kladného posouzení vaší žádosti se s vámi zastupitelský úřad, na kterém jste žádost podal, spojí - ve většině případů emailem a domluví termín převzetí dlouhodobého víza.
 

Rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza

MV ČR dlouhodobé vízum neudělí, např. jestliže

 1. se cizinec na požádání MV ČR nebo zastupitelského úřadu ČR nedostaví k pohovoru nebo nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o dlouhodobé vízum nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,

 2. cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého víza nepravdivě,

 3. cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 4. je cizinec nežádoucí osobou,

 5. je cizinec zařazen do Schengenského informačního systému,

 6. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České republiky,

 7. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy schengenkých států,

 8. nesplňuje požadavky stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „požadavek opatření před zavlečením infekčního onemocnění“),

 9. před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, nebo

 10. jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného dlouhodobým vízem neopustí území nebo že dlouhodobé vízum hodlá zneužít k jinému účelu, než uvedl v žádosti o udělení dlouhodobého víza,

 11. cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza, nebo

 12. se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu nad 90 dnů, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství nebo pokud byl účelově jmenován statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem a jeho činnost jako statutárního orgánu obchodní korporace nebo jeho člena není skutečným účelem jeho pobytu na území.
   

V případě neudělení dlouhodobého víza MV ČR písemně informuje cizince o důvodech neudělení dlouhodobého víza - v takovém případě můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza požádat přímo MV ČR o nové posouzení důvodů neudělení víza. MV ČR vás bude písemně informovat o výsledku nového posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza ve lhůtě do 60 dnů.

  

Účel studium

English English

Účel studium

Informace o účelu studium naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Mimořádné pracovní vízum

English English

Mimořádné pracovní vízum

Mimořádné pracovní vízum je vízem k pobytu na území nad 90 dní (tzv. dlouhodobým vízem).

Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze za podmínek stanovených nařízením vlády č. 291/2019 Sb., které bylo vydáno s účinností do 31. prosince 2022. Vízum je na základě tohoto nařízení možno vydat pouze pro vybrané druhy prací ve stanovených sektorech zařazených v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):

 • 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 • 02 Lesnictví a těžba dřeva
 • 10 Výroba potravinářských výrobků
 • 11 Výroba nápojů

Žadatel o vízum i jeho zaměstnavatel musí být účastníky vládou schváleného migračního programu v gesci Ministerstva zemědělství.

Zaměstnavatelem žadatele o mimořádné pracovní vízum nesmí být agentura práce.

O mimořádné pracovní vízum mohou na základě nařízení vlády žádat pouze občané Ukrajiny, a to pouze na zastupitelském úřadu ČR ve Lvově.  Termíny pro podání žádosti jsou cizincům přidělovány. Kvóta pro náběr žádostí je stanovena na 125 žádostí měsíčně. V okamžiku, kdy dojde k naplnění stanoveného počtu, není možno žádné další žádosti podat.

Žádost nelze podat na území České republiky. Žádost musí být podána na úředním tiskopisu.
 

K žádosti o vydání mimořádného pracovního víza musí být předložen:

 1. originál platného cestovního dokladu,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. fotografie,

 4. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 5. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný i státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 6. rozhodnutí o povolení k zaměstnání, vydané Úřadem práce České republiky podle zákona o zaměstnanosti,

 7. poplatek za podání žádosti, pokud se vás týká.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.  Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec dále povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a to na dobu, než se stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

Mimořádné pracovní vízum je možné vydat s dobou platnosti nejdéle na jeden rok a jeho platnost není možné prodloužit, a to ani v případě, že je vydáno s platností na dobu kratší než jeden rok.

Pobyt na území České republiky na základě mimořádného pracovního víza se nezapočítává do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území, potřebných pro vydání povolení k trvalému pobytu. V době pobytu na toto vízum  není možné podat žádnou žádost o vydání jiného pobytového oprávnění.

  

Účel podnikání

English English

Účel podnikání

Informace o účelu podnikání naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Účel rodinný

English English

Účel rodinný

Informace o účelu rodinný naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Účel sportovní

English English

Účel sportovní

Informace o účelu sportovní naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Účel kulturní

English English

Účel kulturní

Informace o účelu kulturní naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

English English

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

Informace o vízu za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů

English English

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů

Informace k prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů naleznete na Informační portálu pro cizince.

Platnost víza a délka pobytu

English English

Platnost víza a délka pobytu

Vízum k pobytu nad 90 dnů se uděluje na konkrétní dobu pobytu odpovídající požadovanému účelu pobytu a platnosti předložených dokladů, nejvýše však na dobu 1 roku. Vízový štítek obsahuje vždy dva údaje: platnost víza a povolenou dobu pobytu.

Platností víza (ve vízovém štítku uveden údaj "od-do") se rozumí období, ve kterém držitel víza může uskutečnit povolený pobyt (standardně se stanovuje na dobu 1 roku). Vedle toho dobou povoleného pobytu (ve vízovém štítku údaj "Délka pobytu …… dnů") se rozumí počet dnů, během nichž může držitel tohoto víza pobývat na území.

Počátek platnosti víza je ve většině případů stanovován nejdříve ode dne vyznačení víza zastupitelským úřadem.

Ve vízovém štítku vyznačená „délka pobytu“ počíná běžet dnem vstupu cizince na území České republiky. Tato zásada platí bez ohledu na to, zda cizinec přicestuje přímo do České republiky nebo nejprve vstoupí na území jiného schengenského státu.

Platnost víza a dobu pobytu na území ČR, která je kratší než 1 rok, lze opakovaně prodloužit, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku.

  

"Překlenovací štítek"

English English

"Překlenovací štítek"

Informace o překlenovacím štítku naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Přezkoumání důvodů neudělení víza

English English

Přezkoumání důvodů neudělení víza

Informace k přezkoumání důvodu neudělení víza naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Kódy víz

English English

Kódy víz

Následující výčet kódů víz má informativní charakter a je pouze doplňující informací k již udělenému dlouhodobému vízu. Žadatel nemusí tento kód znát ani jej vyplňovat do žádosti.

V tomto seznamu může docházet ke změnám.

KÓD VÍZA / VISA CODE
ÚČEL POBYTU

PURPOSE OF STAY
D/VC/00/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu zdravotní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - healthcare.
D/VC/02/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu kulturní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - cultural activities.
D/VC/04/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu pozvání Multiple entry visa for a stay of over 90 days - invitation.
D/VC/05/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu oficiální (politický) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - official (political purposes).
D/VC/06/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu podnikání (OSVČ) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - business (self-employment).
D/VC/07/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu sportovní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - sports activities.
D/VC/10/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu turistika Multiple entry visa for a stay of over 90 days - tourism.

D/VC/17/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel je manžel/ka, vč. druh - družka a registrovaný partner stejného pohlaví) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a spouse including unmarried husband - unmarried wife, registered partner - the same gender).

D/VC/18/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel je dítě narozené na území České republiky) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a child born in the Czech Republic).

D/VC/19/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel je dítě narozené mimo území České republiky) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a child born outside of the Czech Republic).

D/VC/20/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel ostatní rodinný příslušník - např. rodič, prarodič) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a different family member - e.g. parent, grandparent).

D/VC/24/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu studium (školení, stáž - jiné než Směrnice Rady EU) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - studies (other than the Regulation of the EU Council).
D/VC/29/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu mimořádné pracovní vízum Multiple entry visa for a stay of over 90 days - Special Work Visa.

D/VC/36/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu podnikání (výkonný manažer - účast v právnické osobě) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - business (Executive Manager - participation in a corporate body).
D/VC/37/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu WH (pracovní dovolená) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - Working Holiday.
D/VC/38/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu zácvik Multiple entry visa for a stay of over 90 days - internship.
D/VC/52/-/-- Vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu sezónní zaměstnání. Multiple entry visa for a stay of over 90 days - Seasonal Work.
D/VS/85/-/--
nebo
D/VC/85/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu strpění dle § 58a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně Multiple entry visa for a stay of over 90 days - leave to remain under to Section 58a Act No. 221/2003 Coll., on temporary protection.
D/VS/91/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu strpění dle zákona č. 326/1999 Sb. multiple entry visa for a stay of over 90 days - leave to remain under to Act No. 326/1999 Coll.
D/VC/93/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu ADS vízum (Memorandum o porozumění) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - ADS visa (the Memorandum of Understanding).
D/VC/99/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu ostatní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - other.
D/VR/-/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové - účel pobytu převzetí povolení k pobytu Single-entry visa for over 90 days - collecting a residence permit.

D/UD/-/-/--
diplomatické vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové - účel pobytu podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí Diplomatic single-entry visa for over 90 days - applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs.

D/UZ/-/-/--
zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové - účel pobytu podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí Service single-entry visa for over 90 days - applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs.
R/VV/-/-/-- štítek AKT - výjezdní příkaz (není vízem) Departure Order (this is not a visa).

  

Print  E-mail