Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Biometrika

 

English English

Od 4. července 2011 se v ČR  vydávají průkazy o povolení k pobytu obsahující tzv. biometrické údaje - zobrazení obličeje a otisky prstů snímané prostřednictvím speciálního technického zařízení. Tato praxe vyplývající z evropské legislativy přináší řadu změn pro občany třetích zemí pobývající v ČR na základě povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, dále pro držitele jedné z forem mezinárodní ochrany (azyl / doplňková ochrana) a od 2. srpna 2021 též pro rodinné příslušníky občanů EU. Nevztahuje se na občany třetích zemí pobývající v ČR na základě víza, netýká se ani občanů EU.
 

Proč jsou biometrické údaje pořizovány?

Snímání biometrických údajů slouží k ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti jeho držitele - občana třetí země, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s údaji vedenými v informačním systému nebo porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými biometrickými údaji držitele průkazu pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení. Biometrické údaje jsou od 20. 5. 2011 povinnou součástí povolení k pobytu vydávaných členskými státy EU pro státní příslušníky třetích zemí.

Biometrické údaje pořizují vybraná - tedy ne všechna - pracoviště MV ČR vybavená speciálním technickým zařízením. Tato pracoviště jsou v seznamu pracovišť MV ČR označena jako "BIO". Na stejném pracovišti, na kterém byly sejmuty vaše biometrické údaje, jste následně ve stanovené lhůtě povinen/povinna převzít si průkaz o povolení k pobytu. Toto pracoviště se může lišit od pracoviště, na kterém jste podával/a příslušnou žádost, resp. na kterém běžně vyřizujete jiné náležitosti spojené se svým pobytem v ČR.
 

V souvislosti s biometrickými údaji jste povinen / povinna:

V případě podané žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu v zahraničí, tj. po udělení dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, se osobně dostavte ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR na pracoviště MV ČR OAMP s platným cestovním dokladem k pořízení údajů (včetně biometrických) za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu. Přesná adresa pracoviště, které bude zajišťovat vydání průkazu o povolení k pobytu, Vám bude sdělena při udělení víza za účelem převzetí povolení k pobytu na zastupitelském úřadu.

Návštěvu pracoviště lze předem telefonicky objednat prostřednictvím objednávací linky Ministerstva vnitra.

Pokud nebudete telefonicky objednán, budete pracovištěm odbaven v běžném pořadí a pokud by nebylo možné z důvodu vytíženosti zařízení pořídit biometrické údaje pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu, budete objednán na nejbližší možný následující termín.

V případě podání žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu z území ČR se osobně dostavte na výzvu MV ČR na příslušné pracoviště MV ČR za účelem pořízení biometrických údajů a pořízení podpisu určeného pro jeho další digitální zpracování.

S ohledem na právní předpisy ČR a přímo aplikovatelné předpisy unijního práva jste povinen(na) strpět pořízení svých biometrických údajů a Vašeho podpisu pro další digitální zpracování. A dále ve stanovené lhůtě*, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavit na ministerstvo za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu (i k tomu úkonu budete správním orgánem vyzván/na).

* Důležité je již při podání žádosti nebo posléze při pořízení biometrických údajů zanechat na sebe telefonický kontakt, popř. e-mailový kontakt, na kterém Vás budou pracovníci OAMP MV ČR kontaktovat a bude s Vámi dohodnut termín pořízení biometrických údajů (pouze u žádostí podávaných z území ČR), resp. datum převzetí průkazu o povolení k pobytu. Pokud jste kontakt nezanechal/a či se Vás nepodaří kontaktovat, budete k pořízení biometrických údajů (pouze u žádostí podaných z území České republiky), resp. převzetí průkazu ve stanovené lhůtě písemně vyzván/a. V takovém případě se na návštěvu pracoviště můžete předem telefonicky objednat - viz kontakty.

Upozornění: Pokud v rámci platného víza za účelem převzetí povolení k pobytu (v tomto jediném případě včetně trvalého pobytu) bez vážných důvodů nepřicestujete na území ČR, popř. se nedostavíte na pracoviště OAMP za účelem pořízení biometrických údajů nebo si nepřevezmete průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu v rámci vydání tohoto povolení či prodloužení jeho platnosti, bude řízení o Vaší žádosti zastaveno. Pokud jste podal žádost z území ČR a po převzetí rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu nebo po rozhodnutí o prodloužení platnosti tohoto průkazu vydaného k trvalému pobytu jste se nedostavil k pořízení biometrických údajů anebo vyhotovený průkaz nepřevezmete, bude Vám uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
 

Průkazy o povolení k pobytu bez biometrických údajů

Průkazy vydané podle platné právní úpravy do konce dubna 2011 zůstávají platné až do vypršení data jejich platnosti či změny údajů v nich uvedených, poté budou nahrazeny průkazy s biometrickými údaji. K pořízení biometrických údajů za účelem vydání nového průkazu o povolení k pobytu budete vyzván/a ministerstvem.
 

Hlášení změn údajů v průkazu

V případě změny údajů uvedených v průkazu (např. příjmení) jste povinen/povinna změnu ohlásit ministerstvu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy nastala.

V případě změny místa pobytu (bydliště) jste povinen/povinna změnu ohlásit:

 • do 30 dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 30 dnů (máte-li povolený dlouhodobý pobyt),
  nebo

 • do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů (máte-li povolený trvalý pobyt).
   

Možnosti zastupování

V souvislosti s pořízením biometrických údajů nebo předáním průkazu o povolení k pobytu nemůžete být zastoupen(a) jinou osobou.
 

Mohu pořízení biometrických údajů odmítnout?

Nemůžete, sejmutí biometrických údajů je povinné pro všechny občany třetích zemí (včetně rodinných příslušníků občanů EU), kterým je vydáván v souvislosti s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu průkaz o povolení k pobytu.
 

V jakých případech se biometrické údaje nepořizují?

Za určitých okolností se nepořizuje zobrazení otisků prstů - pokud to není možné z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popř. zdravotního postižení prstů rukou. V takovém případě se vydává průkaz o povolení k pobytu obsahující pouze biometrické údaje o zobrazení obličeje [§ 117a zákona o pobytu cizinců (pdf, 2 MB)].
 

Jaká jsou pravidla u dětí?

U dětí mladších 6 let se pořizuje pouze zobrazení obličeje.
 

Můj dříve vydaný průkaz o povolení k pobytu neobsahuje biometrické údaje - jsem povinen/povinna si požádat o vydání nového průkazu?

Váš dosavadní průkaz zůstává platný po dobu v něm uvedenou. Biometrický průkaz obdržíte v souvislosti s:

 • prodloužením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (žádost jste povinen/povinna podat nejdříve 120 dnů před uplynutím platnosti povolení), nebo

 • prodloužením platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu (žádost jste povinen/povinna podat ve lhůtě 90 dnů před uplynutím platnosti průkazu), nebo

 • v případě potřeby vydání nového průkazu o povolení k pobytu (např. v souvislosti se změnou některého z údajů uvedených v dosavadním průkazu).
   

Co se stane s mými biometrickými údaji?

Vaše biometrické údaje pořízené v souvislosti s vydáním průkazu o povolení k pobytu jsou uloženy v nosiči dat umístěném v průkazu o povolení k pobytu. Uchování dat se řídí pravidly pro ochranu osobních údajů, biometrické údaje, které jsou ministerstvem předány do informačního systému cizinců (§158a odst. 5) a tam jsou dále archivovány, budou zlikvidovány 60 dnů po skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu (§ 160/7). Biometrické údaje lze využívat výlučně pro ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření Vaší totožnosti, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat, který je obsažen v průkazu o povolení k pobytu, s údaji vedenými v informačním systému cizinců nebo porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s Vašimi aktuálně zobrazenými biometrickými údaji pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení. Pokud nemůžete pro účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož jste držitelem(kou), popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu není funkční, provede se ověření totožnosti pořízením Vašich otisků prstů a jejich porovnáním s biometrickými údaji vedenými pro tyto účely v informačním systému cizinců.
 

Mohu zkontrolovat funkčnost nosiče dat?

Ano, máte právo požádat MV ČR o ověření funkčnosti nosiče dat. Pokud se prokáže nefunkčnost z důvodů vámi nezaviněných, máte právo na bezplatné vydání nového průkazu [§ 117a zákona o pobytu cizinců (pdf, 2 MB)].

  

Print  E-mail