Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

 • Základní informace: Povolení k dlouhodobému pobytu
 • Účel studium
 • Účel vědecký výzkum
 • Účel hledání zaměstnání
 • Účel zaměstnání
 • Účel podnikání
 • Účel sloučení rodiny
 • Účel investování
 • Zelená karta
 • Modrá karta
 • Dlouhodobě pobývající rezidenti EU v jiných státech EU a jejich rodinní příslušníci
 • Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu
 • Změna účelu dlouhodobého pobytu
 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR
 • "Překlenovací štítek"
 • Doplnění do žádosti

Základní informace: Povolení k dlouhodobému pobytu

English English

Základní informace: Povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu jste oprávněn podat na území na pracovišti MV ČR, pokud:

 • na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů a

 • hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok

 • a trvá-li zároveň stejný účel pobytu (jsou výjimky např. u modré karty, zaměstnanecké karty, sloučení rodiny, vědců).

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez předchozí podmínky pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů lze ve stanovených případech podat na zastupitelském úřadu ČR (studium, vědecký výzkum, společné soužití rodiny, rezident jiného členského státu EU, investování, zaměstnanecká karta, modrá karta a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance).

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území a prodloužení doby jeho platnosti jste obecně povinen podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu či dlouhodobého víza a nejpozději v poslední den platnosti víza či povolení k pobytu. Připadne-li poslední den platnosti dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), posledním den, kdy můžete žádost o prodloužení doby platnosti tohoto povolení k dlouhodobému pobytu podat, je nejbližší následující pracovní den. V případě, kdy konec lhůty připadá na pracovní den, který není úředním dnem (pátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podat ještě v poslední den této lhůty k poštovní přepravě.

Výše uvedené neplatí pro žádosti, které musíte podat osobně (žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, žádost o "změnu účelu" povolení k dlouhodobému pobytu) – takové žádosti je nutno podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra České republiky, a to nejpozději v poslední den platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu či víza k pobytu nad 90 dnů (tzv. dlouhodobého víza).

Skutečnost, že posledním dnem lhůty je neúřední pracovní den, nelze obecně považovat za důvod na vůli nezávislý, který cizinci brání v podání žádosti. Z tohoto důvodu, prosíme, podávejte žádosti s časovým předstihem.

V případě, že podání žádosti ve lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech můžete žádost podat i dříve než 120 dnů před uplynutím platnosti oprávnění. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti jste povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.

  

Oprávnění pobývat na území v průběhu řízení o žádosti

Jestliže byla žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu (včetně žádosti o "změnu účelu" dlouhodobého pobytu) či o jeho prodloužení podána na území a v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o pobytu cizinců (např. ve stanovených lhůtách) a doba dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu  uplyne před rozhodnutím o žádosti, považuje se toto dosavadní vízum či povolení k pobytu za platné až do právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti (tedy například i  po dobu řízení o včasně podaném odvolání). Dříve, než právní mocí rozhodnutí o žádosti však toto oprávnění může skončit v důsledku pravomocného odsouzení k trestu vyhoštění, vykonatelností rozhodnutí o správním vyhoštění, podáním žádosti o mezinárodní ochranu nebo specificky u zaměstnaneckých karet marným uplynutím 60ti dnů od skončení pracovněprávního vztahu.

Toto oprávnění k pobytu se osvědčuje štítkem dlouhodobého víza vyznačeným  do cestovního  dokladu žadatele, jde o  tzv. "překlenovací štítek".

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené jednotlivě pro vybrané účely pobytů. Vždy však předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad, matriční doklady a doklad o účelu pobytu musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

  

Správní poplatek

Přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podléhá správnímu poplatku. Poplatek se hradí formou kolkové známky. Neuhradíte-li správní poplatek při podání žádosti nebo jen z části, budete vyzván k jeho zaplacení v 15ti denní lhůtě.  Nezaplacení správního poplatku v této lhůtě je důvodem pro zastavení řízení o Vaší žádosti, a to i v případě, že jste správní poplatek zaplatil jen z části. Přehled správních poplatků naleznete zde. V případě žádostí  o dlouhodobý pobyt, změnu jeho účelu nebo o prodloužení dlouhodobého pobytu podaných před 15. srpnem 2017, je správní poplatek vybírán až při převzetí průkazu o povolení k pobytu. Správní poplatek není možné na pracovištích uhradit v hotovosti.

  

Řízení o žádosti

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu a žádost o "změnu účelu" povolení k dlouhodobému pobytu jste povinen podat osobně (pouze u některých typů žádostí, které lze podat na zastupitelském úřadu ČR, může ZÚ od této povinnosti upustit.).

Žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu nejste povinen podat osobně, postačuje tedy, když v poslední den zákonné lhůty předáte žádost poštovní přepravě.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, vyzývá ho k pohovoru, informuje ho o důvodech zamítnutí žádosti nebo ho vyzve, aby se dostavil k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu.

Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 2 MB), správního řádu, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, budete vyzván k jejich odstranění v určité lhůtě. Po tuto dobu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o Vaší žádosti. MV ČR / zastupitelský úřad vás v průběhu řízení může vyzvat k pohovoru, požádat vás o doplnění náležitostí, snímat vaše otisky prstů či pořizovat váš obrazový záznam.

Doložení do žádosti provádějte osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zamítnutí žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 2 MB) stanoví lhůty ode dne podání žádosti, ve kterých má MV ČR o žádosti rozhodnout. Lhůty se liší pro jednotlivé účely pobytu a naleznete je v informacích jednotlivých kategorií. Pokud je řízení přerušeno nebo  jste byl vyzván k odstranění vad žádosti, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena v dalších zákonem stanovených případech.

  

Vyhovění žádosti o povolení pobytu

V případě kladného posouzení vaší žádosti vás pracoviště MV ČR / zastupitelský úřad, na kterém jste žádost podal, kontaktuje.

Pokud v době předpokládaného rozhodnutí o vaší žádosti podané v Schengenu nebudete na území Schengenu, informujte o tom dané pracoviště MV ČR / zastupitelský úřad.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě obdržíte vízum nad 90 dní za účelem převzetí povolení k pobytu, se kterým přicestujete do ČR a do 3 pracovních dnů se dostavíte na pracoviště MV ČR ke splnění ohlašovací povinnosti a sejmutí biometrických údajů nutných pro vydání průkazu o povolení k pobytu. Nedostavíte-li se v této lhůtě na pracoviště ministerstva vnitra, bude řízení o Vaší žádosti zastaveno a budete muset z území ČR vycestovat.

Adresu pracoviště, na které se máte dostavit, se dozvíte z rozhodnutí o udělení povolení k dlouhodobému pobytu, které vám předá zastupitelský úřad.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu z důvodu ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu, funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji a správnosti v něm.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů.

  

Důvody pro nevydání povolení k dlouhodobému pobytu

MV ČR žádost o dlouhodobý pobyt zamítne, např. jestliže

 1. cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nepředloží ve stanovené lhůtě doklady, nebo

 2. cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého pobytu nepravdivě, nebo

 3. cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, nebo

 4. je nežádoucí osobou, nebo

 5. je zařazen do Schengenského informačního systému, nebo

 6. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR, nebo

 7. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států, nebo

 8. cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,

 9. se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo

 10. před vyznačením povolení k dlouhodobému pobytu nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, nebo

 11. nesplní zákonem stanovené podmínky pro udělení povolení, nebo

 12. jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného povolením k dlouhodobému pobytu neopustí území nebo že povolení k dlouhodobému pobytu hodlá zneužít k jinému účelu, nebo

 13. cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným podle zákona o pobytu cizinců;

 14. cizinec neplnil účel dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území, ledaže prokáže, že se jednalo o neplnění účelu po dobu přechodnou a ze závažných důvodů;

 15. cizinec se dopustil obcházení zákona s cílem získat dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu například tím, že uzavřel účelové manželství, jeho účelovým prohlášením bylo určeno otcovství k dítěti nebo byl účelově jmenován statutárním orgánem obchodní korporace;

 16. je zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území nebo jeho pobyt na území není v zájmu ČR;

 17. cizinec není osobou trestně zachovalou.

  

Účel studium

English English

Účel studium

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia je cizinec oprávněn podat v případě, že na území hodlá pobývat po dobu delší než tři měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona č. 326/1999 Sb. (pdf, 2 MB). Bližší definici pojmu "studium" pro tyto účely naleznete zde. Žádost se podává na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí, a to na řádně vyplněném tiskopisu.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia je cizinec oprávněn podat rovněž na území České republiky na pracovišti Ministerstva vnitra, a to pokud tento cizinec:

 1. je držitelem víza k pobytu nad 90 dní (tzv. dlouhodobého víza) vydaného za jakýmkoliv účelem, kromě dlouhodobého víza za účelem strpění, sezónního zaměstnávání nebo mimořádného pracovního víza,

 2. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného za jiným účelem,

 3. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem studia nebo dlouhodobého víza vydaného za účelem studia jiným členským státem Evropské unie (kromě Velké Británie, Irska a Dánska), podává-li tuto žádost v rámci svého oprávněného pobytu na území.
   

Cizinci, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem EU za účelem studia v rámci programu EU, mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo dohody mezi vysokoškolskými institucemi, jsou oprávněni pobývat na území České republiky bez víza, a to až po dobu jednoho roku od vstupu na území, je-li účelem jejich pobytu na území studium na vysoké škole a jejich povolení k pobytu je platné.
 

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu předložíte:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 4. fotografii,

 5. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,

 6. doklad o zajištění prostředků k pobytu na území, nebo doklad o tom, že veškeré náklady na pobyt cizince budou uhrazeny státním orgánem, právnickou osobou nebo tuzemskou hostitelskou organizací, případně můžete předložit doklad prokazující, že Váš úhrnný měsíční příjem nebude nižší než součet částky životního minima (3 860 Kč) a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení (9 001 Kč) nebo nákladů skutečně na bydlení vynakládaných,

 7. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem (tato povinnost se netýká cizinců mladších patnácti let),

 8. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 9. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, jste před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tyto náležitosti předkládejte rovnou při podání žádosti.
 

Povolení k dlouhodobému pobytu MV ČR vydává s dobou platnosti

 1. potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

 2. 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok.
   

Lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je 60 dnů.

Podrobnější informace o studijních pobytech naleznete v sekci Informace pro školy a studenty.

  

Účel vědecký výzkum

English English

Účel vědecký výzkum

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, pokud jste uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce.
 

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je možné podat i na území na pracovišti Ministerstva vnitra, a to pokud cizinec - výzkumný pracovník:

 1. je držitelem víza k pobytu nad 90 dní (tzv. dlouhodobého víza) vydaného za jakýmkoliv účelem, kromě dlouhodobého víza za účelem strpění, sezónního zaměstnávání nebo mimořádného pracovního víza,

 2. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného za jiným účelem,

 3. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem vědeckého výzkumu jiným členským státem Evropské unie (kromě Velké Británie, Irska a Dánska), podává-li tuto žádost v rámci svého oprávněného bezvízového pobytu na území a hodlá-li na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu pobývat po dobu delší než jeden rok.
   

Cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem EU za účelem vědeckého výzkumu, jsou oprávněni pobývat na území České republiky bez víza, a to až po dobu jednoho roku od vstupu na území, je-li účelem jejich pobytu rovněž vědecký výzkum.
 

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit:

 1. dohodu o hostování,

 2. cestovní doklad,

 3. fotografii,

 4. písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků, a

 5. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 6. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, jste před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na vás bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění. Současně jste povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste jako držitel tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotní péče považován za cizince s povoleným trvalým pobytem.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je 60 dnů.

  

Účel hledání zaměstnání

English English

Účel hledání zaměstnání

Cizinci, kteří na území České republiky pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, a kteří úspěšně dokončili vysokoškolské vzdělání, jsou oprávněni podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání, resp. žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zahájení podnikání. Stejnou žádost jsou oprávněni podat také cizinci, kteří na území České republiky pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, a kteří tento výzkum dokončili. Absolventi vysokých škol a výzkumní pracovníci tak mají možnost po skončení studia nebo vědeckého výzkumu získat pobytové oprávnění, jehož účelem je pouze samotné hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání se podává pouze na území České republiky na pracovišti Ministerstva vnitra, a to na řádně vyplněném tiskopisu. Žádost může podat cizinec, který je držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na vysoké škole v akreditovaném studijním programu, nebo platného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Žádost musí být podána osobně, a to před uplynutím platnosti dosavadního pobytového oprávnění, nejpozději pak v poslední den jeho platnosti.

K žádosti je nutno předložit následující náležitosti:

 1. originál platného cestovního dokladu,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografie,

 4. doklad prokazující zajištění prostředků k pobytu na celou dobu pobytu na území nebo doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince nebude nižší než součet částky životního minima (3 410 Kč) a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení (9 001 Kč) nebo nákladů skutečně na bydlení vynakládaných.

 5. doklad o úspěšném ukončení studia na vysoké škole (držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia) nebo doklad o dokončení výzkumné činnosti vydaný příslušnou výzkumnou organizací (držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu),

 6. doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území a na vyžádání doklad o zaplacení pojistného. Toto neplatí v případech uvedených v § 180j odst. 4 zákona o  pobytu cizinců, tedy například v případech, kdy cizinec je účastníkem veřejného zdravotního pojištění nebo má úhradu zdravotní péče zajištěnu na základě mezinárodní smlouvy.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání se vydává s platností na devět měsíců, přičemž platnost tohoto povolení nemůže být prodloužena. Cizinci, kteří budou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zahájení podnikání nebo hledání zaměstnání, budou oprávněni podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, bez nutnosti splnění podmínky předchozího pětiletého pobytu na území.

  

Účel zaměstnání

English English

Účel zaměstnání

S platností od 24. 6. 2014 již není možné žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Tento typ povolení byl nahrazen tzv. zaměstnaneckou kartou.

  

Účel podnikání

English English

Účel podnikání

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání podáváte na pracovišti MV ČR, pokud na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů za stejným účelem.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografie; to neplatí, pokud byl pořízen obrazový záznam,

 4. prostředky k pobytu - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu,

 5. na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 6. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,

 7. potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále. Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost,

 8. jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní společnosti anebo družstva nebo jeho členem, dále potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále,

 9. doklad prokazující bezdlužnost cizince,

 10. doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li současně o cizince, který je statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem

 11. na požádání platební výměr daně z příjmu,

 12. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 13. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 14. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 15. doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Doklad o bezdlužnosti cizince nebo obchodní korporace nesmí být  ke dni  podání žádosti starší 30ti dnů.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je 60 dnů.

  

Účel sloučení rodiny

English English

Účel sloučení rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je oprávněn podat zejména cizinec, který je:

 1. manželem cizince s povoleným pobytem,

 2. nezletilým, nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem (v době, kdy bude cizinci, který je dítětem cizince vydáván průkaz o povolení k pobytu, jim musí být méně než 18 let),

 3. nezletilým, nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem (v době, kdy bude cizinci, který je dítětem manžela cizince vydáván průkaz o povolení k pobytu, jim musí být méně než 18 let),

 4. nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území,

 5. rodičem nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2); nemá-li tento nezletilý cizinec rodiče, je oprávněn žádost podat jiný jeho přímý příbuzný ve vzestupné linii, a není-li takového příbuzného, je žádost oprávněn podat poručník nezletilého cizince,

 6. osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území.

  

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je dále oprávněn podat cizinec, který před vstupem na území pobýval na území jiného členského státu Evropské unie jako rodinný příslušník držitele modré karty EU. Žádost je cizinec povinen podat ve lhůtě do 30 dnů  ode dne vstupu na území.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podáváte na zastupitelském úřadu.

V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem můžete žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podat na území na pracovišti MV ČR.
 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se udělí, jestliže:

 1. cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, současně musí každý z nich dosáhnout věku 20 let,

 2. cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, pobývá na území po dobu nejméně 6 měsíců a je držitelem zaměstnanecké karty,

 3. manželovi, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,

 4. nezletilému cizinci, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,

 5. je nezletilý cizinec, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželovi rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území,

 6. je osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území, nebo

 7. cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování.
   

V případě polygamního manželství nelze povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny vydat cizinci, jehož manžel je nositelem oprávnění ke sloučení rodiny a již na území s jinou manželkou pobývá.
 

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny předložíte:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. 1 fotografii; to neplatí, pokud byl pořízen obrazový záznam

 4. doklad prokazující příbuzenský vztah, (jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl, lze příbuzenský vztah prokázat i jiným věrohodným způsobem, není-li předložení dokladu možné),

 5. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,

 6. prostředky k pobytu - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet:

  1. částek životních minim členů rodiny a

  2. nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisemnebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny,

  3. na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 7. k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec, který pobýval jako rodinný příslušník držitele modré karty EU v jiném členském státě EU, dále povinen předložit doklad o oprávnění k pobytu, který mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré karty EU vydal jiný členský stát EU,

 8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 9. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 10. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Náležitosti žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tyto náležitosti předkládejte rovnou.
 

Povolení k dlouhodobému pobytu se vydá na dobu odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, nejméně však:

 1. na 1 rok,

 2. 2 roky v případě společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení rodiny vydáno povolení k trvalému pobytu,
   

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je 270 dnů, v případě společného soužití s držitelem modré karty EU 180 dnů.

  

Účel investování

English English

Účel investování

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je určeno pro podnikatele, kteří v ČR hodlají pobývat déle než 90 dnů a mají záměr v ČR uskutečnit „významnou investici“, a také pro cizince z vedení obchodních korporací, které mají uvedený záměr. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování podáváte na příslušném zastupitelském úřadu. Pokud již na území České republiky pobýváte na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem (s výjimkou dlouhodobého víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území), můžete podat žádost přímo pracovišti MV ČR.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad,

 2. fotografie; to neplatí, pokud byl pořízen obrazový záznam,

 3. doklad, ze kterého vyplývá, že cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem, může na území nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice; tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů,

 4. účetní závěrky nebo obdobné dokumenty obsahující výsledky hospodaření žadatele, obchodní korporace podle a jí ovládající osoby za 2 kalendářní nebo účetní roky předcházející dni podání žádosti,

 5. na požádání doklad o původu peněžních prostředků pro uskutečnění významné investice (daňové přiznání nebo, jde-li o fyzickou osobu, která je zaměstnancem, doklad o příjmu potvrzený zaměstnavatelem),

 6. čestné prohlášení žadatele, že na žadatele, obchodní korporaci a jí ovládající osoby nebylo ve státě jejího dosavadního působení vydáno rozhodnutí obdobné svými účinky rozhodnutí o úpadku,

 7. doklady prokazující vlastnictví a původ investovaného jiného majetku (tzn. např. kupní smlouvy) a znalecký posudek o ocenění tohoto majetku, má-li být takový majetek investován,

 8. doklad prokazující bezdlužnost cizince; to neplatí, jde-li o cizince, který dosud na území nepobýval,

 9. je-li žadatelem cizinec, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace,

  1. doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace,

  2. doklad o tom, že činnost žadatele na území ČR bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace, (pokud si bude v rámci jedné společnosti žádat o pobytový titul více než 5 osob, pak bude nutné doložit jejich skutečný význam pro společnost, a to prostřednictvím profilů kandidátů – životopisy kandidátů. V opačném případě se uplatní vyvratitelná právní domněnka stanovená v nařízení vlády o stanovení podrobností souvisejících s vydáním a prodloužením povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, tj. pokud bude osob méně než 5, pak se předpokládá jejich významný vliv pro společnost – doloží se výpis z obchodního rejstříku),

  3. doklad prokazující, že jeho podíl v této obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády (Výpis z obchodního rejstříku),

 10. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,

 11. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 12. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 13. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 14. doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.

 15. podnikatelský záměr, který obsahuje popis cílů záměru uskutečnit významnou investici, zhodnocení rizik realizace tohoto záměru, důvody pro uskutečnění významné investice na území, popis jednotlivých etap záměru uskutečnit významnou investici včetně časového harmonogramu, objem finančních prostředků určených na provedení jednotlivých etap, popis vyráběného produktu nebo poskytované služby, cílové skupiny zákazníků a odbytišť a technického a technologického řešení jejich výroby nebo způsobu poskytování a popis způsobu zajištění pracovních sil.

   

Š A B L O N A   P O D N I K A T E L S K É H O   Z Á M Ě R U
1. Charakteristika žadatele
 • stručná obecná historie společnosti - hlavní momenty rozvoje firmy od počátku do současnosti;
 • je možné se nechat inspirovat poslední výroční zprávou (obrat společnosti, ziskovost společnosti, počet stávajících zaměstnanců, atd.; případně popis aktivit na úrovni skupiny);
 • zdůraznit certifikáty společnosti;
 • zdůraznit, že společnost dbá na dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.
2. Popis plánovaných aktivit - popis technického a technologického řešení plánovaných aktivit
 • popsat, co je předmětem předkládané investice/investiční akce;
 • shrnout, jaký majetek se bude pořizovat - pozemky, budovy, stroje, nehmotný majetek. U budov specifikovat, zda dojde k samotné stavbě budovy, ke koupi budovy, k nájmu, k technickému zhodnocení, atd. U strojů stručně popsat, o jaký typ strojů půjde, základní technické parametry.
 • kolik nových zaměstnanců se přijme na projekt, jaké budou odhadem mzdové náklady, zda je plánováno školení, atd.
3. Personální zajištění projektu - popis způsobu zajištění pracovních sil
 • kolik nových pracovníků (příp. stávajících) bude na projektu zaměstnáno;
 • jaká bude jejich struktura, co se týče zaměření (např. 20 pracovníků IT, 1 asistentka, 1 účetní);
 • jaká bude jejich vzdělanostní struktura (např. kolik z nich bude mít titul z VŠ, SŠ atd.);-příp. popsat jejich plánované školení.
4. Výstupy projektu - popis produktu/služby
 • vysvětlit/specifikovat, co bude finálním výstupem, k čemu bude sloužit, kde se bude využívat, jaké typy se budou nabízet;
 • proč chce společnost rozšiřovat /zavádět daný výstup projektu (např. za účelem inovace, kvůli zvýšené poptávce, novým zákazníkům, kontraktům atd.).
5. Časový harmonogram investiční akce
 • uvést časový harmonogram investice - kdy se budou objednávat stroje, kdy se bude stavět, testovat, rozběhne se plná činnost, úplně se ukončí investice, atd.);
 • uvést harmonogram náboru zaměstnanců.
6. Popis způsobu financování
 • popsat způsob financování investiční akce, zda budou využity vlastní nebo cizí zdroje;
 • v případě cizích zdrojů uvést poskytovatele (např. bankovní úvěr, mateřská společnost);
 • v případě vlastních zdrojů informace musí odpovídat účetní závěrce uvedené v § 42 odstavci f.
7. Popis hlavní konkurence, popis zákazníků a odbytišť
 • stručně, kdo je konkurentem v ČR a v příslušném NUTS II regionu a v EU (není-li, uvést);
 • uvést, kdo jsou zákazníci společnosti, na jakých trzích se budou výrobky a služby nabízet;
 • uvést rizika realizace projektu, pokud jsou i jiná než konkurence;
 • způsob prodeje, distribuční síť a způsob propagace (marketing) výrobků nebo služeb.
8. Důvody pro realizaci investice v České republice
 • motivace investovat, výhody investice pro Českou republiku;
 • cíle projektu/investice.
9. Dopady investice na kvalitu života obyvatel
 • uvést rizika a přínosy realizace investice pro prostředí určující a ovlivňující kvalitu života obyvatel.
PŘÍLOHY POPISU PROJEKTU
Graf organizační struktury/organizační uspořádání seskupení
 • nikoliv personální, ale společnosti ve skupině, s procentuálním vyjádřením vlastnických podílů.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.

  

Zelená karta

English English

Zelená karta

S platností od 24. 6. 2014 již není možné žádat o zelenou kartu. Tento typ povolení byl nahrazen tzv. zaměstnaneckou kartou.

  

Modrá karta

Dlouhodobě pobývající rezidenti EU v jiných státech EU a jejich rodinní příslušníci

English English

Dlouhodobě pobývající rezidenti EU v jiných státech EU a jejich rodinní příslušníci

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat držitel povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie (dále jen „rezident jiného členského státu EU“), pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce.

Žádost podává rezident jiného členského státu EU na zastupitelském úřadu nebo na pracovišti MV ČR. Na území je rezident jiného členského státu Evropské unie povinen žádost podat v době platnosti oprávnění k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vstupu na území.

K žádosti předložíte zejména:

 1. doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie,

 2. doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění;

 3. prostředky k pobytu - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu (pdf, 937 kB) za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 4. cestovní doklad,

 5. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 6. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 7. fotografie; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince,

 8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 9. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 10. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Náležitosti žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je žadatel povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít základní pracovněprávní vztah, a náležitosti 1), 4), 6) a 7) a na požádání též 8) a 9).

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat i rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu EU, pokud má s ním povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu EU toto právní postavení přiznal, nebo mu bylo na území tohoto státu právní postavení rezidenta přiznáno.

Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu EU je povinen prokázat splnění podmínky podle předchozího odstavce a k žádosti předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob nebude nižší než součet částek životních minim žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti a dále náležitosti 4), 6) a 7) a na požádání též 8) a 9).

Povolení k dlouhodobému pobytu vydává MV ČR s dobou platnosti odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU a jeho rodinného příslušníka je 120 dnů.

  

Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu

English English

Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podávejte na pracovišti Ministerstva vnitra.
 

Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to zejména na dobu:

 1. potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

 2. 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole, nebo o účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu organizované veřejnou vysokou školou, nebo o účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu EU, má-li být tento přechodný pobyt delší než jeden rok,

 3. 2 roky, jde-li o dlouhodobý pobyt za účelem studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole, nebo o účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu organizované veřejnou vysokou školou, anebo jde-li o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu, je-li tento pobyt uskutečňován v rámci programů Evropské unie nebo mnohostranných programů zahrnujících opatření v oblasti mobility či v rámci dohody mezi dvěma a více vysokoškolskými institucemi,

 4. odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi,

 5. odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi za účelem vědeckého výzkumu, hledání zaměstnání nebo podnikatelské činnosti,

 6. odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny,

 7. na dobu pěti let, pokud se jedná o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny a jde-li o rodinného příslušníka cizince s povoleným trvalým pobytem,

 8. až na dva roky v ostatních případech, je-li k dosažení účelu potřebný pobyt na území delší než jeden rok.
   

Prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, lze pouze povolení k dlouhodobému pobytu, pokud bylo vydáno za účelem studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole. Pouze jednou lze prodloužit dobu platnosti tohoto povolení v případě, že bylo vydáno za účelem účasti na jazykové či odborné přípravě organizované veřejnou vysokou školou. V ostatních případech se platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia neprodlužuje.

Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nebo na dobu stanovenou v rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo výkonu odborné praxe, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Jde-li o zaměstnání vykonávané na základě povolení k zaměstnání, prodlouží se platnost zaměstnanecké karty na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání.
 

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. fotografii,

 4. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,

 5. doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet částek životních minim členů rodiny a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení rodiny nebo částky, kterou cizinec prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny;
  za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 6. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.
   

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného rezidentovi jiného členského státu Evropské unie předložíte zejména:

 1. doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie,

 2. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění;

 3. doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se v tomto případě rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 4. cestovní doklad,

 5. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 6. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 7. fotografii.
   

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografii v případě změny Vaší podoby,

 4. doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 5. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,

 6. doklad prokazující bezdlužnost cizince,

 7. doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem,

 8. na požádání platební výměr daně z příjmu,

 9. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění - to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
   

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání předložíte:

Od 24. června 2014 již povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání není vydáváno. Tento typ povolení byl nahrazen tzv. zaměstnaneckou kartou. Podrobné informace k prodloužení pobytu pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání jsou k dispozici zde.
 

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 4. 1 fotografii,

 5. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění,

 6. doklad o zajištění prostředků k pobytu na území, nebo doklad o tom, že veškeré náklady na pobyt cizince budou uhrazeny státním orgánem, právnickou osobou nebo tuzemskou hostitelskou organizací, případně můžete předložit doklad prokazující, že Váš úhrnný měsíční příjem nebude nižší než součet částky životního minima a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení nebo nákladů skutečně na bydlení vynakládaných,

 7. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
   

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu předloží výzkumný pracovník zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. dohodu o hostování,

 3. písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků, a

 4. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Pobývá-li na území České republiky rodinný příslušník vědeckého pracovníka a bude-li žádat o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, předloží ke své žádosti stejné náležitosti, jaké je nutno předložit k žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.
 

K žádosti o prodloužení platnosti modré karty předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,

 3. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci,

 4. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. Ministerstvo vnitra rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu),

 5. jde-li o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující Vaše jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a dále Vaše bydliště, druh práce, kterou budete jako dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele.
   

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů a podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud vám v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do šedesáti dnů ode dne pořízení biometrických údajů, potom budete povinen dostavit se na příslušné pracoviště k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

  

Změna účelu dlouhodobého pobytu

English English

Změna účelu dlouhodobého pobytu

Pokud hodláte na území pobývat za jiným účelem, než který vám byl povolen, jste povinen požádat MV ČRo udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu.

 • Pokud hodláte na území pobývat za účelem podnikání, můžete o takovou změnu požádat, pokud jste držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu a na území pobýváte po dobu delší než 5 let.

 • Pokud máte povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, a na základě tohoto povolení jste na území ČR vstoupil, můžete po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let požádat MV ČR o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

 • Pokud máte povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, a na základě tohoto povolení jste na území ČR vstoupil, jste oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v případě rozvodu s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, pobýval-li jste ke dni rozvodu na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let a manželství trvalo nejméně 5 let; podmínka nepřetržitého pobytu a doby trvání manželství neplatí, pokud jste v důsledku uzavření sňatku s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky,

 • Pokud máte povolen dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny a na základě tohoto povolení jste vstoupil na území a současně jste osobou pozůstalou po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, jste oprávněn podat žádost o vydání nového povolní k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, jestliže k jeho úmrtí došlo v důsledku pracovního úrazu nebo pokud jste ke dni jeho úmrtí pobýval na území nepřetržitě 2 roky,

 • Oprávnění uvedená v posledních dvou odstavcích zanikají uplynutím jednoho roku od rozvodu s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny či od jeho úmrtí.

  

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

English English

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR

V některých případech, jako například při změně pasu v zemi původu, po skončení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu v průběhu řízení o řádné nově podané žádosti, či po schválení žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu podaných na zastupitelském úřadě ČR, potřebujete pro návrat/vstup do ČR vízum za účelem převzetí povolení k pobytu.

Za tímto účelem vyplníte tiskopis Žádost o udělení dlouhodobého víza, dodáte fotografii, přičemž další náležitosti nejsou zapotřebí.

Toto vízum se uděluje z moci úřední, a to v nejkratší možné lhůtě.

Vízum je vydáváno pro pobyt v maximální délce 60 dnů. Po přicestování na území ČR je nutno se do 3 dnů dostavit na pracoviště MV ČR k následným úkonům.

  

"Překlenovací štítek"

English English

"Překlenovací štítek"

V případě, že jste na území ČR pobýval na dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu a v řádné lhůtě jste si podal žádost o vydání či prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, o které prozatím nebylo rozhodnuto, a platnost vašeho předchozího povolení již skončila, můžete si na pracovišti MV ČR požádat o osvědčení oprávnění k pobytu formou vízového štítku (tzv. "překlenovací štítek"). 

Tento "překlenovací štítek" se vyznačuje do cestovního dokladu formou víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti, a to obvykle na počkání. Z toho důvodu je nutná osobní přítomnost žadatele. Žadatel za tímto účelem předloží platný cestovní doklad, žádné další náležitosti nejsou nutné. 

Vylepený štítek pak slouží jako osvědčení o podání žádosti a je jím deklarována legálnost pobytu na území ČR do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o podané žádosti, pokud se na cizince vztahuje zákonem upravená tzv. fikce platnosti dosavadního oprávnění k pobytu. Pokud se však na konkrétního cizince dle zákona a individuálních okolností případu tzv. fikce platnosti dosavadního oprávnění k pobytu nevztahuje, nelze mu vydat ani překlenovací štítek. Pokud tzv. fikce dosavadního oprávnění k pobytu zanikne (např. pravomocným rozhodnutím o žádosti nebo pravomocným rozhodnutím soudu o uložení trestu vyhoštění nebo je-li vykonatelné rozhodnutí o správním vyhoštění cizince), zaniká tím i platnost "překlenovacího štítku".

"Překlenovací štítek" umožňuje jeho držiteli cestovat z/do schengenského prostoru.

  

Cizinci zařazenému do informačního systému smluvních států se oprávnění k pobytu osvědčí pouze potvrzením o oprávnění k  pobytu.. Pokud tzv. fikce dosavadního oprávnění k pobytu zanikne (např. pravomocným rozhodnutím o žádosti nebo pravomocným rozhodnutím soudu o uložení trestu vyhoštění nebo je-li vykonatelné rozhodnutí o správním vyhoštění cizince), zaniká tím i platnost potvrzení o oprávnění k pobytu.

  

Doplnění do žádosti

Doplnění do žádosti

Pokud jste v průběhu řízení vyzván k doplnění některých náležitostí do žádosti a žádost byla podána na zastupitelském úřadu ČR, dodávejte vše danému zastupitelskému úřadu.

Pokud byla vaše žádost podána na území ČR, dodávejte do žádosti doporučenou poštou na adresu:

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor azylové a migrační politiky
P. O. Box 19
161 00 Praha 6

Vždy uvádějte číslo jednací vaší žádosti.

  

Print  E-mail