Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel investování

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je určeno pro podnikatele, kteří v ČR hodlají pobývat déle než 90 dnů a mají záměr v ČR uskutečnit „významnou investici“, a také pro cizince z vedení obchodních korporací, které mají uvedený záměr. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování podáváte na příslušném zastupitelském úřadu. Pokud již na území České republiky pobýváte na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem (s výjimkou dlouhodobého víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území), můžete podat žádost přímo pracovišti MV ČR.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad,

 2. fotografie; to neplatí, pokud byl pořízen obrazový záznam,

 3. doklad, ze kterého vyplývá, že cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem, může na území nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice; tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů,

 4. účetní závěrky nebo obdobné dokumenty obsahující výsledky hospodaření žadatele, obchodní korporace podle a jí ovládající osoby za 2 kalendářní nebo účetní roky předcházející dni podání žádosti,

 5. na požádání doklad o původu peněžních prostředků pro uskutečnění významné investice (daňové přiznání nebo, jde-li o fyzickou osobu, která je zaměstnancem, doklad o příjmu potvrzený zaměstnavatelem),

 6. čestné prohlášení žadatele, že na žadatele, obchodní korporaci a jí ovládající osoby nebylo ve státě jejího dosavadního působení vydáno rozhodnutí obdobné svými účinky rozhodnutí o úpadku,

 7. doklady prokazující vlastnictví a původ investovaného jiného majetku (tzn. např. kupní smlouvy) a znalecký posudek o ocenění tohoto majetku, má-li být takový majetek investován,

 8. doklad prokazující bezdlužnost cizince; to neplatí, jde-li o cizince, který dosud na území nepobýval,

 9. je-li žadatelem cizinec, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace,

  1. doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace,

  2. doklad o tom, že činnost žadatele na území ČR bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace, (pokud si bude v rámci jedné společnosti žádat o pobytový titul více než 5 osob, pak bude nutné doložit jejich skutečný význam pro společnost, a to prostřednictvím profilů kandidátů – životopisy kandidátů. V opačném případě se uplatní vyvratitelná právní domněnka stanovená v nařízení vlády o stanovení podrobností souvisejících s vydáním a prodloužením povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, tj. pokud bude osob méně než 5, pak se předpokládá jejich významný vliv pro společnost – doloží se výpis z obchodního rejstříku),

  3. doklad prokazující, že jeho podíl v této obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády (Výpis z obchodního rejstříku),

 10. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,

 11. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 12. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 13. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 14. doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.

 15. podnikatelský záměr, který obsahuje popis cílů záměru uskutečnit významnou investici, zhodnocení rizik realizace tohoto záměru, důvody pro uskutečnění významné investice na území, popis jednotlivých etap záměru uskutečnit významnou investici včetně časového harmonogramu, objem finančních prostředků určených na provedení jednotlivých etap, popis vyráběného produktu nebo poskytované služby, cílové skupiny zákazníků a odbytišť a technického a technologického řešení jejich výroby nebo způsobu poskytování a popis způsobu zajištění pracovních sil.

   

Š A B L O N A   P O D N I K A T E L S K É H O   Z Á M Ě R U
1. Charakteristika žadatele
 • stručná obecná historie společnosti - hlavní momenty rozvoje firmy od počátku do současnosti;
 • je možné se nechat inspirovat poslední výroční zprávou (obrat společnosti, ziskovost společnosti, počet stávajících zaměstnanců, atd.; případně popis aktivit na úrovni skupiny);
 • zdůraznit certifikáty společnosti;
 • zdůraznit, že společnost dbá na dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.
2. Popis plánovaných aktivit - popis technického a technologického řešení plánovaných aktivit
 • popsat, co je předmětem předkládané investice/investiční akce;
 • shrnout, jaký majetek se bude pořizovat - pozemky, budovy, stroje, nehmotný majetek. U budov specifikovat, zda dojde k samotné stavbě budovy, ke koupi budovy, k nájmu, k technickému zhodnocení, atd. U strojů stručně popsat, o jaký typ strojů půjde, základní technické parametry.
 • kolik nových zaměstnanců se přijme na projekt, jaké budou odhadem mzdové náklady, zda je plánováno školení, atd.
3. Personální zajištění projektu - popis způsobu zajištění pracovních sil
 • kolik nových pracovníků (příp. stávajících) bude na projektu zaměstnáno;
 • jaká bude jejich struktura, co se týče zaměření (např. 20 pracovníků IT, 1 asistentka, 1 účetní);
 • jaká bude jejich vzdělanostní struktura (např. kolik z nich bude mít titul z VŠ, SŠ atd.);-příp. popsat jejich plánované školení.
4. Výstupy projektu - popis produktu/služby
 • vysvětlit/specifikovat, co bude finálním výstupem, k čemu bude sloužit, kde se bude využívat, jaké typy se budou nabízet;
 • proč chce společnost rozšiřovat /zavádět daný výstup projektu (např. za účelem inovace, kvůli zvýšené poptávce, novým zákazníkům, kontraktům atd.).
5. Časový harmonogram investiční akce
 • uvést časový harmonogram investice - kdy se budou objednávat stroje, kdy se bude stavět, testovat, rozběhne se plná činnost, úplně se ukončí investice, atd.);
 • uvést harmonogram náboru zaměstnanců.
6. Popis způsobu financování
 • popsat způsob financování investiční akce, zda budou využity vlastní nebo cizí zdroje;
 • v případě cizích zdrojů uvést poskytovatele (např. bankovní úvěr, mateřská společnost);
 • v případě vlastních zdrojů informace musí odpovídat účetní závěrce uvedené v § 42 odstavci f.
7. Popis hlavní konkurence, popis zákazníků a odbytišť
 • stručně, kdo je konkurentem v ČR a v příslušném NUTS II regionu a v EU (není-li, uvést);
 • uvést, kdo jsou zákazníci společnosti, na jakých trzích se budou výrobky a služby nabízet;
 • uvést rizika realizace projektu, pokud jsou i jiná než konkurence;
 • způsob prodeje, distribuční síť a způsob propagace (marketing) výrobků nebo služeb.
8. Důvody pro realizaci investice v České republice
 • motivace investovat, výhody investice pro Českou republiku;
 • cíle projektu/investice.
9. Dopady investice na kvalitu života obyvatel
 • uvést rizika a přínosy realizace investice pro prostředí určující a ovlivňující kvalitu života obyvatel.
PŘÍLOHY POPISU PROJEKTU
Graf organizační struktury/organizační uspořádání seskupení
 • nikoliv personální, ale společnosti ve skupině, s procentuálním vyjádřením vlastnických podílů.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

Print  E-mail