Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel sloučení rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je oprávněn podat zejména cizinec, který je:

 1. manželem cizince s povoleným pobytem,

 2. nezletilým, nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem (v době, kdy bude cizinci, který je dítětem cizince vydáván průkaz o povolení k pobytu, jim musí být méně než 18 let),

 3. nezletilým, nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem (v době, kdy bude cizinci, který je dítětem manžela cizince vydáván průkaz o povolení k pobytu, jim musí být méně než 18 let),

 4. nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území,

 5. rodičem nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2); nemá-li tento nezletilý cizinec rodiče, je oprávněn žádost podat jiný jeho přímý příbuzný ve vzestupné linii, a není-li takového příbuzného, je žádost oprávněn podat poručník nezletilého cizince,

 6. osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území.

  

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je dále oprávněn podat cizinec, který před vstupem na území pobýval na území jiného členského státu Evropské unie jako rodinný příslušník držitele modré karty EU. Žádost je cizinec povinen podat ve lhůtě do 30 dnů  ode dne vstupu na území.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podáváte na zastupitelském úřadu.

V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem můžete žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podat na území na pracovišti MV ČR.
 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se udělí, jestliže:

 1. cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, současně musí každý z nich dosáhnout věku 20 let,

 2. cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, pobývá na území po dobu nejméně 6 měsíců a je držitelem zaměstnanecké karty,

 3. manželovi, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,

 4. nezletilému cizinci, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,

 5. je nezletilý cizinec, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželovi rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území,

 6. je osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území, nebo

 7. cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování.
   

V případě polygamního manželství nelze povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny vydat cizinci, jehož manžel je nositelem oprávnění ke sloučení rodiny a již na území s jinou manželkou pobývá.
 

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny předložíte:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. 1 fotografii; to neplatí, pokud byl pořízen obrazový záznam

 4. doklad prokazující příbuzenský vztah, (jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl, lze příbuzenský vztah prokázat i jiným věrohodným způsobem, není-li předložení dokladu možné),

 5. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,

 6. prostředky k pobytu - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet:

  1. částek životních minim členů rodiny a

  2. nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisemnebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny,

  3. na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 7. k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec, který pobýval jako rodinný příslušník držitele modré karty EU v jiném členském státě EU, dále povinen předložit doklad o oprávnění k pobytu, který mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré karty EU vydal jiný členský stát EU,

 8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 9. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 10. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Náležitosti žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tyto náležitosti předkládejte rovnou.
 

Povolení k dlouhodobému pobytu se vydá na dobu odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, nejméně však:

 1. na 1 rok,

 2. 2 roky v případě společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení rodiny vydáno povolení k trvalému pobytu,
   

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je 270 dnů, v případě společného soužití s držitelem modré karty EU 180 dnů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

Print  E-mail