Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel podnikání

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání podáváte na pracovišti MV ČR, pokud na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů za stejným účelem.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografie; to neplatí, pokud byl pořízen obrazový záznam,

 4. prostředky k pobytu - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu,

 5. na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 6. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,

 7. potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále. Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost,

 8. jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní společnosti anebo družstva nebo jeho členem, dále potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále,

 9. doklad prokazující bezdlužnost cizince,

 10. doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li současně o cizince, který je statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem

 11. na požádání platební výměr daně z příjmu,

 12. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 13. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 14. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 15. doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Doklad o bezdlužnosti cizince nebo obchodní korporace nesmí být  ke dni  podání žádosti starší 30ti dnů.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je 60 dnů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

Print  E-mail