Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel vědecký výzkum

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, pokud jste uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce.
 

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je možné podat i na území na pracovišti Ministerstva vnitra, a to pokud cizinec - výzkumný pracovník:

 1. je držitelem víza k pobytu nad 90 dní (tzv. dlouhodobého víza) vydaného za jakýmkoliv účelem, kromě dlouhodobého víza za účelem strpění, sezónního zaměstnávání nebo mimořádného pracovního víza,

 2. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného za jiným účelem,

 3. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem vědeckého výzkumu jiným členským státem Evropské unie (kromě Velké Británie, Irska a Dánska), podává-li tuto žádost v rámci svého oprávněného bezvízového pobytu na území a hodlá-li na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu pobývat po dobu delší než jeden rok.
   

Cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem EU za účelem vědeckého výzkumu, jsou oprávněni pobývat na území České republiky bez víza, a to až po dobu jednoho roku od vstupu na území, je-li účelem jejich pobytu rovněž vědecký výzkum.
 

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit:

 1. dohodu o hostování,

 2. cestovní doklad,

 3. fotografii,

 4. písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků, a

 5. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 6. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 7. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, jste před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na vás bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění. Současně jste povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste jako držitel tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotní péče považován za cizince s povoleným trvalým pobytem.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je 60 dnů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

Print  E-mail