Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel studium

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia je cizinec oprávněn podat v případě, že na území hodlá pobývat po dobu delší než tři měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona č. 326/1999 Sb. (pdf, 2 MB). Bližší definici pojmu "studium" pro tyto účely naleznete zde. Žádost se podává na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí, a to na řádně vyplněném tiskopisu.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia je cizinec oprávněn podat rovněž na území České republiky na pracovišti Ministerstva vnitra, a to pokud tento cizinec:

 1. je držitelem víza k pobytu nad 90 dní (tzv. dlouhodobého víza) vydaného za jakýmkoliv účelem, kromě dlouhodobého víza za účelem strpění, sezónního zaměstnávání nebo mimořádného pracovního víza,

 2. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného za jiným účelem,

 3. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem studia nebo dlouhodobého víza vydaného za účelem studia jiným členským státem Evropské unie (kromě Velké Británie, Irska a Dánska), podává-li tuto žádost v rámci svého oprávněného pobytu na území.
   

Cizinci, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem EU za účelem studia v rámci programu EU, mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo dohody mezi vysokoškolskými institucemi, jsou oprávněni pobývat na území České republiky bez víza, a to až po dobu jednoho roku od vstupu na území, je-li účelem jejich pobytu na území studium na vysoké škole a jejich povolení k pobytu je platné.
 

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu předložíte:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 4. fotografii,

 5. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,

 6. doklad o zajištění prostředků k pobytu na území, nebo doklad o tom, že veškeré náklady na pobyt cizince budou uhrazeny státním orgánem, právnickou osobou nebo tuzemskou hostitelskou organizací, případně můžete předložit doklad prokazující, že Váš úhrnný měsíční příjem nebude nižší než součet částky životního minima (3 860 Kč) a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení (9 001 Kč) nebo nákladů skutečně na bydlení vynakládaných,

 7. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem (tato povinnost se netýká cizinců mladších patnácti let),

 8. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 9. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, jste před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tyto náležitosti předkládejte rovnou při podání žádosti.
 

Povolení k dlouhodobému pobytu MV ČR vydává s dobou platnosti

 1. potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

 2. 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok.
   

Lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je 60 dnů.

Podrobnější informace o studijních pobytech naleznete v sekci Informace pro školy a studenty.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

Print  E-mail