Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podávejte na pracovišti Ministerstva vnitra.
 

Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to zejména na dobu:

 1. potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

 2. 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole, nebo o účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu organizované veřejnou vysokou školou, nebo o účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu EU, má-li být tento přechodný pobyt delší než jeden rok,

 3. 2 roky, jde-li o dlouhodobý pobyt za účelem studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole, nebo o účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu organizované veřejnou vysokou školou, anebo jde-li o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu, je-li tento pobyt uskutečňován v rámci programů Evropské unie nebo mnohostranných programů zahrnujících opatření v oblasti mobility či v rámci dohody mezi dvěma a více vysokoškolskými institucemi,

 4. odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi,

 5. odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi za účelem vědeckého výzkumu, hledání zaměstnání nebo podnikatelské činnosti,

 6. odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny,

 7. na dobu pěti let, pokud se jedná o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny a jde-li o rodinného příslušníka cizince s povoleným trvalým pobytem,

 8. až na dva roky v ostatních případech, je-li k dosažení účelu potřebný pobyt na území delší než jeden rok.
   

Prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, lze pouze povolení k dlouhodobému pobytu, pokud bylo vydáno za účelem studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole. Pouze jednou lze prodloužit dobu platnosti tohoto povolení v případě, že bylo vydáno za účelem účasti na jazykové či odborné přípravě organizované veřejnou vysokou školou. V ostatních případech se platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem studia neprodlužuje.

Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nebo na dobu stanovenou v rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo výkonu odborné praxe, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Jde-li o zaměstnání vykonávané na základě povolení k zaměstnání, prodlouží se platnost zaměstnanecké karty na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání.
 

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. fotografii,

 4. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,

 5. doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet částek životních minim členů rodiny a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení rodiny nebo částky, kterou cizinec prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny;
  za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 6. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.
   

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného rezidentovi jiného členského státu Evropské unie předložíte zejména:

 1. doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie,

 2. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění;

 3. doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se v tomto případě rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 4. cestovní doklad,

 5. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 6. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 7. fotografii.
   

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografii v případě změny Vaší podoby,

 4. doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 5. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,

 6. doklad prokazující bezdlužnost cizince,

 7. doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem,

 8. na požádání platební výměr daně z příjmu,

 9. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění - to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
   

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání předložíte:

Od 24. června 2014 již povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání není vydáváno. Tento typ povolení byl nahrazen tzv. zaměstnaneckou kartou. Podrobné informace k prodloužení pobytu pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání jsou k dispozici zde.
 

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 4. 1 fotografii,

 5. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění,

 6. doklad o zajištění prostředků k pobytu na území, nebo doklad o tom, že veškeré náklady na pobyt cizince budou uhrazeny státním orgánem, právnickou osobou nebo tuzemskou hostitelskou organizací, případně můžete předložit doklad prokazující, že Váš úhrnný měsíční příjem nebude nižší než součet částky životního minima a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení nebo nákladů skutečně na bydlení vynakládaných,

 7. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
   

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu předloží výzkumný pracovník zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. dohodu o hostování,

 3. písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků, a

 4. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Pobývá-li na území České republiky rodinný příslušník vědeckého pracovníka a bude-li žádat o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, předloží ke své žádosti stejné náležitosti, jaké je nutno předložit k žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.
 

K žádosti o prodloužení platnosti modré karty předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,

 3. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci,

 4. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. Ministerstvo vnitra rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu),

 5. jde-li o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující Vaše jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a dále Vaše bydliště, druh práce, kterou budete jako dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele.
   

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů a podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud vám v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do šedesáti dnů ode dne pořízení biometrických údajů, potom budete povinen dostavit se na příslušné pracoviště k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

Print  E-mail