Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Dlouhodobě pobývající rezidenti EU v jiných státech EU a jejich rodinní příslušníci

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat držitel povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie (dále jen „rezident jiného členského státu EU“), pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce.

Žádost podává rezident jiného členského státu EU na zastupitelském úřadu nebo na pracovišti MV ČR. Na území je rezident jiného členského státu Evropské unie povinen žádost podat v době platnosti oprávnění k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vstupu na území.

K žádosti předložíte zejména:

 1. doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie,

 2. doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění;

 3. prostředky k pobytu - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu (pdf, 937 kB) za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 4. cestovní doklad,

 5. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 6. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 7. fotografie; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince,

 8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,

 9. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních třech letech souhrnně po dobu delší než šest měsíců, anebo čestné prohlášení pro případ, že tento stát takový doklad nevydává,

 10. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Náležitosti žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je žadatel povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít základní pracovněprávní vztah, a náležitosti 1), 4), 6) a 7) a na požádání též 8) a 9).

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat i rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu EU, pokud má s ním povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu EU toto právní postavení přiznal, nebo mu bylo na území tohoto státu právní postavení rezidenta přiznáno.

Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu EU je povinen prokázat splnění podmínky podle předchozího odstavce a k žádosti předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob nebude nižší než součet částek životních minim žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti a dále náležitosti 4), 6) a 7) a na požádání též 8) a 9).

Povolení k dlouhodobému pobytu vydává MV ČR s dobou platnosti odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU a jeho rodinného příslušníka je 120 dnů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

Print  E-mail