Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Trvalý pobyt

 • Trvalý pobyt - občané třetích zemí
 • Povolení k trvalému pobytu po 5 letech přechodného pobytu v ČR
 • Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
 • Povolení k trvalému pobytu pro krajany
 • Povolení k trvalému pobytu pro držitele modré karty EU
 • Povolení k trvalému pobytu pro děti narozené na území
 • Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem)
 • Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

Trvalý pobyt - občané třetích zemí

English English

Trvalý pobyt - občané třetích zemí

Podání žádosti

Žádost podávejte na vyplněném formuláři ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

Žádost musíte podat osobně (u některých typů žádostí, které lze podat na zastupitelském úřadu ČR, může ZÚ od této povinnosti upustit). Za cizince do věku 15 let podá žádost zákonný zástupce.

Řízení o žádosti

Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 1,9 MB), správního řádu, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže vám pracovník přijímající žádost nedostatky odstranit nebo vás vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu a poučí vás o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.

Doložení do žádosti provádějte osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zastavení řízení o vaší žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,9 MB) stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, a 180 dnů ode dne podání na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout. Pokud jste byli vyzváni k odstranění vad žádosti, po dobu stanovenou ve výzvě k odstranění vad, případně po dobu, než jsou požadované náležitosti řádně doloženy, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí také neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. K seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též vyzváni ministerstvem.

Rozhodnutí o udělení povolení k trvalému pobytu

V případě kladného posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR, se s vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a poskytnutí biometrických údajů. Pokud není možné se s vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní.

V případě kladného posouzení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, vás bude kontaktovat tento zastupitelský úřad a, vydá vám vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu. Do 3 dnů od vstupu na území ČR se dostavíte na pracoviště MV ČR, kde bude domluven termín poskytnutí biometrických údajů.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu z důvodu ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu, funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji a správnosti v něm.

MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a budete tak automaticky zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

Rozhodnutí o neudělení povolení k trvalému pobytu

MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

 1. cizinec k žádosti předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo náležitosti, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

 2. v případě polygamního manželství nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na území s jinou manželkou pobývá,

 3. je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

 4. cizinec ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,

 5. cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174),

 6. cizinec nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,

 7. v řízení je zjištěno, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství nebo cizinec pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud tato nepřítomnost nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí, nebo

 8. v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo nejsou splněny podmínky podle § 67 nebo § 68.

  

MV ČR žádost o vydání povolení k trvalému pobytu dále zamítne, jestliže

 1. cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států,

 2. cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nesplňuje požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 3. jiný členský stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců,

 4. cizinec v době platnosti posledního povolení k dlouhodobému pobytu bezprostředně předcházejícího podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 68 neplnil na území účel, pro který mu povolení k dlouhodobému pobytu bylo vydáno; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou dobu,

 5. cizinec ohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo.,

 6. cizinec ohrozil bezpečnost jiného členského státu Evropské unie nebo závažným způsobem narušil jeho veřejný pořádek.

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

  

V případě zamítavého posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte právo se odvolat, a to v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Odvolání můžete podat osobně, nebo zaslat poštou na dané pracoviště MV ČR.

Pokud MV ČR neshledá vaše námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o vaší žádosti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která rozhodne o odvolání. Rozhodnutí o odvolání vám bude doručeno.

  

Povolení k trvalému pobytu po 5 letech přechodného pobytu v ČR

English English

Povolení k trvalému pobytu po 5 letech přechodného pobytu v ČR

Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci, který ke dni podání žádosti pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 5 let.
 

Do doby nepřetržitého pobytu se započítávají:

 1. doba pobytu na území na dlouhodobé vízum a na povolení k dlouhodobému pobytu, není-li dále stanoveno jinak,

 2. doba pobytu v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu,

 3. doba předchozího pobytu v postavení držitele modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie, pokud

  1. mu byla vydána modrá karta Českou republikou a na základě tohoto oprávnění zde pobýval nejméně 2 roky a zároveň,

  2. doba předchozího pobytu v jiném členském státě Evropské unie v postavení držitele modré karty byla delší než 1 rok,

 4. nebo, v případě držitelů modrých karet, pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo studia v jiném členském státě EU,

 5. doba předchozího pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu včetně doby, po kterou bylo vedeno řízení o žádosti, na základě které bylo povolení k přechodnému pobytu vydáno, pokud

  1. bylo cizinci na žádost podle § 87f odst. 5 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu po ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, nebo

  2. cizinec požádal o vydání povolení k trvalému pobytu během lhůty k vycestování stanovené z důvodu ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie uvedené v § 87f odst. 5,

 6. jednou polovinou

  1. doba pobytu na území na dlouhodobé vízum a na povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem studia, nebo

  2. doba, po kterou bylo vedeno řízení o udělení mezinárodní ochrany, které vedlo k rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany, a to včetně doby řízení o žalobě nebo o kasační stížnosti; bylo-li řízení o udělení mezinárodní ochrany vedeno déle než 18 měsíců, započítává se tato doba v celém rozsahu,

 7. období nepřítomnosti cizince na území v průběhu doby pobytu podle písmene a) až d), pokud tato jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců a pokud ve svém souhrnu nepřesáhla 310 dnů; pokud jedno období nepřítomnosti cizince na území nebylo delší než 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění anebo studium nebo odborné školení, nepřetržitost pobytu je zachována, přičemž toto období se do doby pobytu nezapočítává,

 8. období nepřítomnosti cizince na území v průběhu doby pobytu podle písmene a) až d), pokud byl cizinec svým zaměstnavatelem pracovně vyslán do zahraničí a pokud tato jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 10 po sobě jdoucích měsíců a ve svém souhrnu nepřesáhla 560 dnů, toto období se však nezapočítá, byl-li cizinec členem statutárního orgánu zaměstnavatele.

  

Do doby nepřetržitého pobytu se nezapočítává doba:

 1. vyslání cizince na území zahraničním zaměstnavatelem nebo zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou,

 2. pobytu cizince na území, pokud účelem pobytu na území byla výpomoc s domácími pracemi za stravu, ubytování a kapesné určené k uspokojování jeho základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au pair),

 3. výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu trestu odnětí svobody se přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, a to až do doby jeho propuštění z výkonu tohoto trestu,

 4. pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo na mimořádné pracovní vízum,

 5. pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, pokud cizinec následně na území pobýval na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydané podle § 43, a.

Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat i cizinec, který v době splnění podmínek pobývá mimo území. Jestliže platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území skončí cizinci v době jeho nepřítomnosti na území, musí být žádost podána nejpozději do 6 měsíců od skončení platnosti tohoto povolení. V tomto případě podáváte žádost na zastupitelském úřadu ČR.

Žádost o povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého pobytu na území podává cizinec na území MV ČR, pokud na území pobývá na:

 • povolení k dlouhodobému pobytu nebo,

 • během lhůty k vycestování stanovené z důvodu ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, jde-li o cizince, který na území pobývá nepřetržitě 5 let;
   

* Osoby s udělenou doplňkovou ochranou mohou podat též žádost o přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území ČR podle ustanovení § 53d zákona č. 325/1999 Sb. Toto postavení zakládá jeho držiteli obdobná práva jako povolení k trvalému pobytu. Pro účely přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta není nutné, aby se cizinec vzdal doplňkové ochrany.

Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.
 

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad,

 2. fotografie,

 3. doklad o zajištění ubytování,

 4. doklad o zajištění prostředků k pobytu,

 5. doklad o zkoušce z českého jazyka (více informací ke zkoušce naleznete na oficiální stránce Čeština pro cizince).

 6. na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů.
   

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta

English English

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území ČR vám ministerstvo přizná současně s vydáním povolení k trvalému pobytu jestliže splníte následující podmínky:

 • 5 let nepřetržitého pobytu na území,

 • nenarušil jste závažným způsobem veřejný pořádek nebo neohrozil bezpečnost ČR nebo jiného členského státu EU a

 • prokázal zajištění prostředků k trvalému pobytu na území.
   

Pokud vám nebylo právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území přiznáno současně s vydáním povolení k trvalému pobytu, přizná vám MV ČR toto právní postavení, pokud o to požádáte a splňujete výše uvedené podmínky.

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území ČR lze rovněž přiznat rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie.

Žádost se podává na pracovišti MV ČR podle místa hlášeného pobytu na úředním tiskopisu.

K "Žádosti o přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území", která není podána současně se žádostí o vydání povolení k trvalému pobytu, předložíte doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území.

  

ČTĚTE: Kompletní popis veškerých pravidel a výhod tohoto statusu včetně informací o případném pobytu v jiných zemích EU a znění směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, ze které tento status vyplývá, naleznete zde.

  

Povolení k trvalému pobytu pro krajany

English English

Povolení k trvalému pobytu pro krajany

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel / manželka nebo nezletilé dítě daného cizince.

Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo ve vybraných případech přímo na pracovišti MV ČR, například pokud pobýváte na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. Cestovní doklad,

 2. Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě,

 3. 2 fotografie,

 4. Doklad o zajištění ubytování,

 5. Doklad o zajištění prostředků k pobytu,

 6. Na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 7. Na žádost doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 8. Pokud je žadatelem nezletilé dítě, předložte souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

  

Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i vás životopis, ve kterém uvedete další zřetele hodné důvody své žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu. Zde naleznete osnovu pro zpracování zdůvodnění a životopisu. Manžel/manželka nebo nezletilé dítě žadatele předloží ke své žádosti navíc doklad o příbuzeneckém vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  

Povolení k trvalému pobytu pro držitele modré karty EU

English English

Povolení k trvalému pobytu pro držitele modré karty EU

Cizinec, který splnil podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie jako držitel modré karty EU, pokud jako držitel modré karty nepřetržitě pobývá na území po dobu nejméně 2 let, může žádat o povolení k trvalému pobytu. V případě kladného rozhodnutí bude takovému cizinci zároveň přiznán i statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES.

Do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států se nezapočítává doba pobytu na území jiného členského státu EU, pokud na jeho území držitel modré karty vydané tímto členským státem EU pobýval po dobu kratší než 18 měsíců. Do požadované doby nepřetržitého pobytu se započítávají i období nepřítomnosti držitele modré karty na území členských států EU, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 12 po sobě jdoucích měsíců a pokud v souhrnu nepřesáhla 560 dnů. Toto ustanovení se obdobně použije i na rodinné příslušníky držitele modré karty, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad (je třeba předložit originál platného cestovního dokladu),
 2. splnění podmínky 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států EU jako držitel modré karty EU,
 3. 2 fotografie,
 4. doklad o zajištění ubytování,
 5. doklad o zajištění prostředků k pobytu,
 6. doklad o zkoušce z českého jazyka (více informací ke zkoušce naleznete na oficiální stránce Čeština pro cizince),
 7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů.
   

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  

Povolení k trvalému pobytu pro děti narozené na území

English English

Povolení k trvalému pobytu pro děti narozené na území

Pobývá-li zákonný zástupce cizince narozeného na území na základě povolení k trvalému pobytu, je povinen v době 60 dnů ode dne narození podat za narozeného cizince žádost o povolení k trvalému pobytu.

Pokud je podána žádost, pobyt narozeného cizince se od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o žádosti považuje za pobyt trvalý, a to od okamžiku jeho narození (má význam zejména pro účely zdravotního pojištění).

Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR podle místa předpokládaného pobytu dítěte.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad dítěte; lze nahradit předložením cestovního dokladu cizince (zákonného zástupce), ve kterém je dítě zapsáno,

 2. rodný list dítěte

  

Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem)

English English

Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem)

Cizinec, který o vydání tohoto povolení žádá jako nezletilé dítě cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců na území, může žádat o trvalý pobyt podle §66 odst. 1 písm. d)  zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR.

Za nezletilého se považuje cizinec mladší 18 let.

Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo přímo na pracovišti MV ČR, pokud cizinec, jemuž má být povolení k trvalému pobytu vydáno, pobývá na území v rámci přechodného pobytu.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad,

 2. fotografie,

 3. doklad potvrzující účel pobytu,

 4. doklad o zajištění ubytování,

 5. doklad o zajištění prostředků k pobytu,

 6. souhlas rodiče popř. jiného zákonného zástupce nebo poručníka s trvalým pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že tento doklad nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit nebo pokud již dítě pobývá na území,

 7. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o cizince mladšího 15 let.
   

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

English English

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

  

Print  E-mail