Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Trvalý pobyt

English English

Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem)

Cizinec, který o vydání tohoto povolení žádá jako nezletilé dítě cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců na území, může žádat o trvalý pobyt podle §66 odst. 1 písm. d)  zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR.

Za nezletilého se považuje cizinec mladší 18 let.

Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo přímo na pracovišti MV ČR, pokud cizinec, jemuž má být povolení k trvalému pobytu vydáno, pobývá na území v rámci přechodného pobytu.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  1. cestovní doklad,

  2. fotografie,

  3. doklad potvrzující účel pobytu,

  4. doklad o zajištění ubytování,

  5. doklad o zajištění prostředků k pobytu,

  6. souhlas rodiče popř. jiného zákonného zástupce nebo poručníka s trvalým pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že tento doklad nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit nebo pokud již dítě pobývá na území,

  7. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o cizince mladšího 15 let.
     

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 28. července 2023

Print  E-mail