Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Trvalý pobyt

English English

Povolení k trvalému pobytu pro držitele modré karty EU

Cizinec, který splnil podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie jako držitel modré karty EU, pokud jako držitel modré karty nepřetržitě pobývá na území po dobu nejméně 2 let, může žádat o povolení k trvalému pobytu. V případě kladného rozhodnutí bude takovému cizinci zároveň přiznán i statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES.

Do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států se nezapočítává doba pobytu na území jiného členského státu EU, pokud na jeho území držitel modré karty vydané tímto členským státem EU pobýval po dobu kratší než 18 měsíců. Do požadované doby nepřetržitého pobytu se započítávají i období nepřítomnosti držitele modré karty na území členských států EU, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 12 po sobě jdoucích měsíců a pokud v souhrnu nepřesáhla 560 dnů. Toto ustanovení se obdobně použije i na rodinné příslušníky držitele modré karty, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  1. cestovní doklad (je třeba předložit originál platného cestovního dokladu),
  2. splnění podmínky 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států EU jako držitel modré karty EU,
  3. 2 fotografie,
  4. doklad o zajištění ubytování,
  5. doklad o zajištění prostředků k pobytu,
  6. doklad o zkoušce z českého jazyka (více informací ke zkoušce naleznete na oficiální stránce Čeština pro cizince),
  7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů.
     

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 28. července 2023

Print  E-mail