Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Cestování po EU / Schengenu

English English

Cestování na výjezdní příkaz

Výjezdní příkaz je doklad, který z moci úřední uděluje:

  1. policie po zrušení platnosti krátkodobého víza, po ukončení přechodného pobytu na území, při vydání povinnosti opustit území nebo rozhodnutí, kterým byla stanovena nová doba k vycestování, nebo při správním vyhoštění,

  2. MV ČR pro zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza, po nepřiznání postavení osoby bez státní příslušnosti, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, pokud uplynula platnost víza, po zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, pro zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie, po ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu.
     

Výjezdní příkaz opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území. Umožňuje pouze setrvání na území po dobu nezbytně nutnou za účelem vycestování z území.

Doba pro vycestování cizince na výjezdní příkaz je stanovena na nejméně 30 dnů. Ve výjezdním příkazu vyznačuje dobu pro vycestování policie nebo MV ČR. Cizinci mají povinnost dostavit se pro výjezdní příkaz nejpozději do třiceti dnů od vzniku některé ze skutečností uvedených výše.

Výjezdní příkaz má tvar štítku, který policie nebo MV ČR vyznačí do cestovního dokladu, v odůvodněných případech může být výjezdní příkaz vyznačen mimo cestovní doklad.

Cizinci s vízovou povinností v Schengenu, kterým byl udělen výjezdní příkaz, musí dbát následujícího:

Pokud budete cestovat letecky - Na výjezdní příkaz nelze tranzitovat skrze jiné státy Schengenu. Cizinec s výjezdním příkazem musí opustit ČR přímým letem z ČR do státu mimo Schengen. Pokud by měl cizinec na své cestě z ČR tranzitovat skrze jiné schengenské státy a vztahuje se na něj vízová povinnost, musí si za tímto účelem na zastupitelském úřadu dané země, skrze kterou bude tranzitovat, opatřit patřičné vstupní vízum. Vstup či pokus o vstup na území jiného schengenského státu pouze s výjezdním příkazem může vyústit v následující situace:

  • cizinec nemusí být v ČR vpuštěn leteckým přepravcem na palubu letadla,

  • cizinec může být po vstupu na území jiného schengenského státu zadržen,

  • cizinci může být po vstupu na území jiného schengenského státu uděleno správní vyhoštění,

  • správní vyhoštění členským státem Schengenu může vést k zákazu vstupu na území Schengenu v budoucnosti.
     

Pokud budete cestovat po zemi - Vzhledem k tomu, že na výjezdní příkaz nelze tranzitovat skrze jiné státy Schengenu, máte možnost využít speciálního mechanismu, který vám umožní pozemní tranzit přes jiné schengenské státy autem, autobusem, popř. vlakem. Pokud tohoto mechanismu hodláte využít, obraťte se nejpozději 10 dní před plánovaným odjezdem na nejbližší oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie (žádosti tedy nevyřizuje Ministerstvo vnitra!). S sebou doneste cestovní doklad a originál rozhodnutí, na základě kterého jste povinen/povinna opustit území ČR, potažmo EU. Měl/a byste rovněž již mít představu o datu a přibližné trase vaší cesty.

O možnost zajištění tranzitu můžete požádat i po skončení odvolacího řízení, řízení o žalobě či kasační stížnosti (jde-li o řízení ve věci mezinárodní ochrany), byl-li vám po skončení tohoto řízení vystaven výjezdní příkaz a opravdu chcete území ČR opustit.

Zajištění tranzitu není vyřizováno na počkání, počítejte proto s jednou další návštěvou oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie za účelem vyzvednutí formulářů, kterými se budete během cesty a při překročení vnější hranice případně prokazovat.

Formuláře pečlivě chraňte před ztrátou!

Další informace vám sdělí jakékoli oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. června 2023

Print  E-mail