Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Poplatky

English English

Následující výčet poplatků se týká výhradně poplatků vztahujících se na úkony prováděné Ministerstvem vnitra ČR. Tento výčet nezahrnuje konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, které taktéž přijímají žádosti o povolení k pobytu či víza.

Veškeré poplatky jsou MV ČR placeny kolkovými známkami v konkrétní hodnotě, které lze zakoupit na každé poště. Platba v hotovosti se provádí pouze v případě pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince. V ostatních případech nelze na pracovišti MV ČR v rámci protikorupčních opatření platit hotově či platební kartou.

Řada úkonů je ze strany MV ČR prováděna na počkání, a to pouze za předpokladu, že jsou v daný okamžik k dispozici veškeré náležitosti a umožňuje to technická a personální kapacita pracoviště.

  

Typ pobytu Úkon Poplatek v KčPřechodný pobyt
Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci (jde-li o občana EU) a o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinnému příslušníkovi občana EU 200
Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, o vydání pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nebo za doklad jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, občanu EU a jeho rodinnému příslušníku bez ohledu na státní příslušnost 300
Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu nebo o provedení změny těchto dokladů 200
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 - za každou i započatou stránku,
40 - na technickém nosiči dat,
15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítačeTrvalý pobyt
Přijetí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu občanu EU nebo jeho rodinnému příslušníkovi 200
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti průkazu nebo karty trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu 200
Přijetí žádosti o provedení změny údaje uvedeného v průkazu nebo v kartě trvalého pobytu nebo v průkazu o povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU 200
Přijetí žádosti o vydání karty trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nebo za doklad jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 300
Přijetí žádosti o vydání karty trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES 500
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 - za každou i započatou stránku,
40 - na technickém nosiči dat,
15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Ostatní
Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu na území 100 za každou osobu
Vydání potvrzení o pobytu 50 - za každou i započatou stránku

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. srpna 2021

Print  E-mail