Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník?

 

English English

Občan EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, a občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na které se vztahuje část druhá výstupové dohody (viz BREXIT).

Tzv. blízký rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států (včetně občana ČR přihlášeného k trvalému pobytu na území), který je:

 1. manžel, resp. registrovaný partner;

 2. rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje;

 3. potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a

 4. potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.
   

Za tzv. vzdáleného rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který prokáže, že:

 1. je příbuzným občana Evropské unie nebo státního občana České republiky přihlášeného k trvalému pobytu na území a

  1. je v zemi, z níž pochází, osobou vyživovanou tímto občanem EU nebo státním občanem ČR,

  2. je v zemi, z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana EU nebo státního občana ČR, nebo

  3. u kterého vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana EU nebo státního občana ČR, anebo

 2. má s občanem EU nebo se státním občanem ČR přihlášeným k trvalému pobytu na území řádně doložený trvalý partnerský vztah.

  

Print  E-mail