Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Fond pro vnější hranice

Informace o fondu - obecná specifikace, roční programy, dokumentace, realizované projekty 

 • Specifikace fondu
 • Roční program 2013
 • Roční program 2012
 • Roční program 2011
 • Roční program 2010
 • Roční program 2009
 • Roční program 2008
 • Roční program 2007
 • Důležité dokumenty ke všem ročním programům
 • Akce Společenství

Specifikace fondu

Fond pro vnější hranice

Vlajka Evropské unieVlajka Evropské unie
Fond pro vnější hranice na období 2007 až 2013 byl zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES z 23. května 2007 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků. Fond by měl přispívat k zajištění jednotné a vysoce kvalitní ochrany vnějších hranic a k pružné přeshraniční dopravě, k rozvoji společného evropského systému integrovaného řízení hranic.
  
Obecné cíle fondu:
 • účinná organizace kontrol, která zahrnuje úkoly v oblasti kontroly a ostrahy týkající se vnějších hranic;
 • účinné řízení toků osob na vnějších hranicích ze strany členských států;
 • zabezpečení jednotného uplatňování právních předpisů Společenství o překračování vnějších hranic, především nařízení č. 562/2006/ES příslušníky pohraniční stráže;
 • zlepšení řízení činností organizovaných konzulárními a jinými službami členských států v třetích zemích, pokud jde o toky státních příslušníků třetích zemí na území členských států a spolupráci v této oblasti.

Fond podporuje následující operační cíle:

 • Operační cíl 1 – posílení efektivity systému hraniční kontroly na mezinárodních letištích
 • Operační cíl 2 – zvýšení schopnosti hraniční stráže vykonávat hraniční kontrolu a dohled na mezinárodních letištích s užitím nejmodernějšího technického vybavení dopravních prostředků a komunikačních technologií
 • Operační cíl 3 – zlepšení  podmínek diplomatických misí s ohledem na bezpečnost a vybavení
 • Operační cíl 4 – posílení fungování mezinárodních částí VIS a SIS,  systému zasílání předběžných informací o cestujících v letecké dopravě a vytvoření zálohového centra
 • Operační cíl 5 -   vytvoření efektivnějšího systému hodnocení a řízení migračních toků prostřednictvím analýzy rizik a posílení boje proti nelegální migraci
 • Operační cíl 6 – posílení úkolů týkajících se aplikace legálních nástrojů Společenství v oblasti vnějších hranic a víz a posílení kapacit a odbornosti odpovědných orgánů za řízení vnějších hranic a konzulárních úřadů

Obecné způsobilé akce v členském státě zaměřené na:

 • infrastrukturu hraničních přechodů a souvisejících budov, jako např. hraniční služebny, přistávací plochy pro helikoptéry nebo zvláštní pruhy pro vozidla či prostory pro osoby čekající ve frontě na hraničních přechodech;
 • infrastrukturu a budovy potřebné pro ostrahu území mezi hraničními přechody a pro ochranu proti nedovolenému překračování vnějších hranic;
 • operativní vybavení, jako jsou snímače, dohled pomocí videokamer, přístroje na přezkoumání dokladů, detekční zařízení a přenosné nebo pevné terminály pro vyhledávání v SIS, VIS, Evropském systému archivace vyobrazení (FADO) a jiných evropských a vnitrostátních systémech;
 • dopravní prostředky pro dohled na vnějších hranicích, jako např. vozidla, plavidla, vrtulníky a malá letadla, speciálně vybavená elektronickým zařízením pro ostrahu hranic a zjišťování osob v dopravních prostředcích;
 • vybavení pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v reálném čase;
 • systémy informační a komunikační technologie;
 • programy vysílání a výměny zaměstnanců, jako jsou příslušníci pohraniční stráže, imigrační úředníci a konzulární úředníci;
 • odborná příprava a vzdělávání zaměstnanců příslušných orgánů, včetně jazykové přípravy;
 • investice do vývoje, zkoušení a zavádění nejnovější technologie;
 • studie a pilotní projekty provádějící doporučení, operativní standardy a osvědčené postupy vyplývající z operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti ochrany hranic;
 • studie a pilotní projekty zaměřené na povzbuzení inovace, usnadnění výměny zkušeností a osvědčených postupů a zvyšování kvality řízení činností organizovaných konzulárními a jinými službami členských států ve třetích zemích, pokud jde o toky státních příslušníků třetích zemí na území členských států, a spolupráce mezi členskými státy v tomto ohledu. 
Příjemci veřejné finanční podpory mohou být útvary Policie ČR, konzulární úseky v zastupitelských úřadech, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra Holešov.
  

Při provádění FVH vzhledem k povaze projektů a jednotlivých opatření odpovědný orgán jedná jako výkonný orgán. Odpovědný orgán však nikdy nevykonává realizaci projektů přímo, vždy budou národní projekty implementovány ve spolupráci s jiným odborným útvarem MV ČR, jiným ministerstvem nebo jiným orgánem státní správy.

 

Roční program 2013

Roční program 2013


 

 

Roční program 2012

Roční program 2011

Roční program 2010

Roční program 2010

Vlajka Evropské unieVlajka Evropské unie(realizace 2011)

 

Roční program 2009

Roční program 2008

Roční program 2008

Vlajka Evropské unieVlajka Evropské unie(realizace 2009)

Roční program 2007

Roční program 2007

EU.jpgVlajka Evropské unie(realizace 2008)


 

Důležité dokumenty ke všem ročním programům

Důležité dokumenty ke všem ročním programům

Akce Společenství

Akce Společenství

Z podnětu Komise může být až 6 % dostupných finančních zdrojů fondu použito na financování nadnárodních akcí či akcí v zájmu Společenství jako celku týkajících se těchto cílů:
a) přispění k podpoře činnosti organizované konzulárními a jinými službami členských států ve třetích zemích, pokud jde o toky státních příslušníků třetích zemí na území  členských států a o spolupráci mezi členskými státy v tomto ohledu, což zahrnuje i činnost styčných úředníků v oblasti letectví a styčných úředníků v oblasti přistěhovalectví;
b) podpora postupného začleňování celních, veterinárních a rostlinolékařských kontrol do činností v rámci integrovaného řízení hranic v souladu s rozvojem politiky v této oblasti;
c) poskytování podpory členským státům v případě řádně odůvodněných mimořádných situací, které vyžadují naléhavý zásah na vnějších hranicích.
 
Další informace o Akcích Společenství včetně znění aktuálních výzev vyhlašovaných přímo Evropskou komisí:

Print  E-mail