Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Fond pro vnější hranice

Informace o fondu - obecná specifikace, roční programy, dokumentace, realizované projekty 

Fond pro vnější hranice

Vlajka Evropské unieVlajka Evropské unie
Fond pro vnější hranice na období 2007 až 2013 byl zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES z 23. května 2007 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků. Fond by měl přispívat k zajištění jednotné a vysoce kvalitní ochrany vnějších hranic a k pružné přeshraniční dopravě, k rozvoji společného evropského systému integrovaného řízení hranic.
  
Obecné cíle fondu:
 • účinná organizace kontrol, která zahrnuje úkoly v oblasti kontroly a ostrahy týkající se vnějších hranic;
 • účinné řízení toků osob na vnějších hranicích ze strany členských států;
 • zabezpečení jednotného uplatňování právních předpisů Společenství o překračování vnějších hranic, především nařízení č. 562/2006/ES příslušníky pohraniční stráže;
 • zlepšení řízení činností organizovaných konzulárními a jinými službami členských států v třetích zemích, pokud jde o toky státních příslušníků třetích zemí na území členských států a spolupráci v této oblasti.

Fond podporuje následující operační cíle:

 • Operační cíl 1 – posílení efektivity systému hraniční kontroly na mezinárodních letištích
 • Operační cíl 2 – zvýšení schopnosti hraniční stráže vykonávat hraniční kontrolu a dohled na mezinárodních letištích s užitím nejmodernějšího technického vybavení dopravních prostředků a komunikačních technologií
 • Operační cíl 3 – zlepšení  podmínek diplomatických misí s ohledem na bezpečnost a vybavení
 • Operační cíl 4 – posílení fungování mezinárodních částí VIS a SIS,  systému zasílání předběžných informací o cestujících v letecké dopravě a vytvoření zálohového centra
 • Operační cíl 5 -   vytvoření efektivnějšího systému hodnocení a řízení migračních toků prostřednictvím analýzy rizik a posílení boje proti nelegální migraci
 • Operační cíl 6 – posílení úkolů týkajících se aplikace legálních nástrojů Společenství v oblasti vnějších hranic a víz a posílení kapacit a odbornosti odpovědných orgánů za řízení vnějších hranic a konzulárních úřadů

Obecné způsobilé akce v členském státě zaměřené na:

 • infrastrukturu hraničních přechodů a souvisejících budov, jako např. hraniční služebny, přistávací plochy pro helikoptéry nebo zvláštní pruhy pro vozidla či prostory pro osoby čekající ve frontě na hraničních přechodech;
 • infrastrukturu a budovy potřebné pro ostrahu území mezi hraničními přechody a pro ochranu proti nedovolenému překračování vnějších hranic;
 • operativní vybavení, jako jsou snímače, dohled pomocí videokamer, přístroje na přezkoumání dokladů, detekční zařízení a přenosné nebo pevné terminály pro vyhledávání v SIS, VIS, Evropském systému archivace vyobrazení (FADO) a jiných evropských a vnitrostátních systémech;
 • dopravní prostředky pro dohled na vnějších hranicích, jako např. vozidla, plavidla, vrtulníky a malá letadla, speciálně vybavená elektronickým zařízením pro ostrahu hranic a zjišťování osob v dopravních prostředcích;
 • vybavení pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v reálném čase;
 • systémy informační a komunikační technologie;
 • programy vysílání a výměny zaměstnanců, jako jsou příslušníci pohraniční stráže, imigrační úředníci a konzulární úředníci;
 • odborná příprava a vzdělávání zaměstnanců příslušných orgánů, včetně jazykové přípravy;
 • investice do vývoje, zkoušení a zavádění nejnovější technologie;
 • studie a pilotní projekty provádějící doporučení, operativní standardy a osvědčené postupy vyplývající z operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti ochrany hranic;
 • studie a pilotní projekty zaměřené na povzbuzení inovace, usnadnění výměny zkušeností a osvědčených postupů a zvyšování kvality řízení činností organizovaných konzulárními a jinými službami členských států ve třetích zemích, pokud jde o toky státních příslušníků třetích zemí na území členských států, a spolupráce mezi členskými státy v tomto ohledu. 
Příjemci veřejné finanční podpory mohou být útvary Policie ČR, konzulární úseky v zastupitelských úřadech, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra Holešov.
  

Při provádění FVH vzhledem k povaze projektů a jednotlivých opatření odpovědný orgán jedná jako výkonný orgán. Odpovědný orgán však nikdy nevykonává realizaci projektů přímo, vždy budou národní projekty implementovány ve spolupráci s jiným odborným útvarem MV ČR, jiným ministerstvem nebo jiným orgánem státní správy.

 

Print  E-mail