Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Evropský uprchlický fond

Informace o fondu - obecná specifikace, roční programy, dokumentace, realizované projekty 

Specifikace fondu

 

Vlajka Evropské unieVlajka Evropské unie

Evropský uprchlický fond na období 2008-2013 (EUF III) byl zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES  z  23. května 2007 jako součást obecného programu Solidarita a  řízení migračních toků. Je pokračováním EUF II realizovaného v letech 2005-2007.
   
Obecným cílem fondu je podpora a povzbuzení úsilí členských států při přijímání uprchlíků a vysídlených osob a při nesení důsledků tohoto přijímání s ohledem na právní předpisy Společenství v těchto věcech prostřednictvím spolufinancování.

 

 
Fond podporuje tyto operační cíle:
 • Operační cíl 1: podmínek přijímání žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
 • Operační cíl 2: integrace azylantů
 • Operační cíl 3: přesídlení
Cílovou skupinou pro jednotlivé činnosti fondu jsou:
 1. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří mají právní postavení vymezené Ženevskou úmluvou ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků a Protokolem k ní z roku 1961 a kterým je povoleno pobývat v tomto postavení v jednom ze členských států, 
 2. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají určité formy mezinárodní ochrany členským státem ve smyslu směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004, 
 3. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požádali o jednu z forem ochrany podle bodu 1. a 2., 
 4. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES, 
 5. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří jsou nebo byli znovuusídleni v členském státě.
Obecné způsobilé akce v členském státě:
 • zabezpečení ubytování nebo služeb v oblasti ubytování, poskytování materiální pomoci a zabezpečení lékařské nebo psychologické péče, 
 • odborná příprava a zabezpečení přístupu žadatelů o azyl k azylovým řízením,  
 • poskytování sociální pomoci, informací  nebo pomoci s administrativními a/nebo soudními formalitami, právní pomoci a jazykové podpory, vzdělání, 
 • poskytování informací místním komunitám, jako např. poskytování informací místním komunitám, poskytování odborného vzdělání pro zaměstnance místních orgánů, kteří budou přicházet do styku s osobami přijímanými hostitelskou zemí, 
 • zabezpečení přesunu osob z členského státu, ve kterém se nacházejí do členského státu příslušného k posuzování jejich žádosti o azyl, 
 • akce na podporu integrace cílových skupin a jejich trvalé účasti na občanském a kulturním životě; opatření zaměřené na vzdělání, odbornou přípravu, uznání kvalifikace a diplomů; akce, které mají těmto osobám pomoci k soběstačnosti a umožnit jim postarat se sami o sebe; akce, které podporují rovnost přístupu, tak i rovnost výsledků při v kontaktu s veřejnými institucemi;  
 • akce podporující shromažďování, zpracovávání, využívání a šíření informací o zemi původu, včetně překladu, statistických údajů o azylovém řízení, přijímání, integraci a subjektech mezinárodní ochrany; 
 • akce posilující schopnost posuzovat žádosti o azyl včetně opravných prostředků; 
 • akce přispívající k hodnocení azylové politiky, jako je posuzování dopadu na vnitrostátní úrovni, průzkumy mezi různými cílovými skupinami, rozvoj ukazatelů a srovnávací analýzy; 
 • akcie týkající se vytvoření a rozvoje programu na znovuosídlení; 
 • v souvislosti s procesem přesunu, přezkoumání zdravotního stavu a lékařská péče před ochodem; materiální zabezpečení; poskytování informací před odchodem; zabezpečení cesty; poskytování informací a pomoci ihned po příchodu včetně tlumočnických služeb.

Příjemcem veřejné finanční podpory z EUF III., a tudíž předkladatelem projektů, mohou být orgány veřejné správy (národní, regionální nebo místní, s centrální nebo přenesenou působností), vzdělávací a výzkumné instituce, školící střediska, sociální partneři, vládní agentury, mezinárodní organizace nebo nevládní organizace, které fungují individuálně nebo formou partnerství, jimiž předložené projekty  musí mít neziskovou povahu.
  
Akce podporované EUF III. jsou prováděny na základě víceletého programu. Víceletý program je realizován prostřednictvím jednotlivých ročních programů.

Print  E-mail