Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Psychologická služba Ministerstva vnitra

Základní popis a oblasti činnosti 

Na Ministerstvu vnitra působí dvě psychologická pracoviště - jedno na odboru bezpečnostní politiky a druhé na odboru personálním.

Psychologické pracoviště odboru bezpečnostní politiky bylo ustanoveno na oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení. V gesci pracoviště je plnění úkolů v oblasti psychologie mimořádných událostí a krizového řízení. Pracoviště připravuje zásadní koncepční rezortní a mezirezortní materiály pro utváření politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, včetně příprav rezortu na krizové situace, zejména z hlediska implementace psychologických poznatků.

Psychologie mimořádných událostí a krizového řízení představuje poměrně nové odvětví, na něž se psychologická služba vzhledem k napojení Ministerstva vnitra na složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v posledních deseti letech zaměřila. Podílí se na analýzách a plánech pro krizové řízení, na přípravě cvičení IZS, vytváření metodických pomůcek a doporučení pro mimořádné situace. Zároveň se psychologická služba podílí na koordinaci a podpoře rezortních psychologů nebo i přímé pomoci českým občanům v případě rozsáhlých mimořádných událostí nebo mimořádných událostí v zahraničí (např. tsunami v Jihovýchodní Asii v r. 2004, teroristický útok v Egyptě v r. 2005, železniční nehoda ve Studénce v r. 2008, povodně v roce 2009 v ČR).

Působení v oblasti krizového řízení zahrnuje jednak vzdělávací činnost, kdy jsou poznatky předávány jednotlivým složkám a krajským pracovištím IZS a mimorezortním subjektům, jednak spolupráci na legislativní činnosti ošetřující tuto problematiku. Nelze opominout spolupráci psychologické služby na mezinárodních projektech - vyměňování zkušeností a spolupráce na výzkumu mimořádných událostí a krizového řízení nebo účast na mezinárodních konferencích, a to jak v rámci Evropské unie, tak i s dalšími státy, jako jsou Izrael nebo USA. Tvorba expertní sítě národní, evropské i celosvětové spolupráce tvoří důležitou součást práce psychologů odboru bezpečnostní politiky. Důležitá je rovněž odborná spolupráce s některými českými institucemi, např. Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem zahraničních věcí, Univerzitou Karlovou nebo ČSA i s neziskovým sektorem. Psychologové jsou členy psychosociální pracovní skupiny Světové asociace pro urgentní medicínu a medicínu katastrof (WADEM), pracovní skupiny pro psychologii krizí, katastrof a traumatu Českomoravské psychologické společnosti, prezidia Asociace forenzních psychologů.

Psychologické pracoviště odboru personálního je zaměřené primárně na vzdělávání, personální rozvoj a psychologické služby. V gesci má rovněž oblast personální psychologie, tzn. že se podílí na výběrových řízeních zaměstnanců Ministerstva vnitra podle požadavků zadavatele. V situacích mimořádných událostí spolupracuje s psychologickým pracovištěm odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
Do nabízených služeb v oblasti péče o zaměstnance patří psychologické poradenství – jednorázová psychologická pomoc nebo dlouhodobá, pravidelná psychoterapeutická péče, dále koučování, relaxační hypnóza, psychoterapie, krizová intervence a posttraumatická péče pro zaměstnance MV. Psychologické pracoviště dále zajišťuje odbornou kvalitu kurzů na témata stres a syndrom vyhoření, osobního rozvoje a soft skills dovedností.
Z psychologických služeb rezortu je zaměstnancům Ministerstva vnitra rovněž k dispozici anonymní linka pomoci v krizi, tel.: 974 834 688​.

  


PhDr. Štěpán Vymětal, odbor bezpečnostní politiky, 23. září 2022

Print  E-mail