Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor sociálního zabezpečení

 • Činnost odboru
 • Dávkové oddělení
 • Oddělení realizace plateb a exekucí
 • Oddělení metodiky a řízení
 • Oddělení správy datové základny

Činnost odboru

A K T U A L I T Y
Podání žádostí o přiznání předčasného starobního důchodu před dosažením důchodového věku
Novela zákona o důchodovém pojištění
V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 žádáme klienty odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, aby omezili osobní jednání na nejnutnější případy a upřednostnili elektronickou nebo písemnou komunikaci (informační linka tel.: 974 816 356; e-mail: osz@mvcr.cz; datová schránka - ID: 6bnaawp; fax: 974 816 810; adresa pro písemný styk: Ministerstvo vnitra, odbor sociálního zabezpečení, P.O. BOX 122, 140 21 Praha 4).
Změna částky nákladů plátce hrazená příjemcem důchodu se mění od 1. února 2023. Podrobnosti jsou uvedeny níže v části "Související dokumenty".
Doplatek valorizace v roce 2023
Doklad o valorizaci v roce 2023
Sdělení odboru sociálního zabezpečení k mimořádnému postupu při uplatnění nároku na důchod

  

Činnost odboru

Ředitel odboru: Ing. Mgr. Pavel Hartmann, MBA

Adresa: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra, odbor sociálního zabezpečení, P. O. BOX 122, 140 21 Praha 4
Informace o dávkách telefon: 974 816 356
Reklamace výplat dávek telefon: 974 816 326
Telefon: 974 816 312
E-mail: osz@mvcr.cz
Fax: 974 816 810

Úřední hodiny informační linky a kanceláře:
pondělí a středa: 8.00 - 16.15

Vedoucí oddělení správy datové základny
Ing. Ladislav Jedlička
telefon: 974 816 312
e-mail: ladislav.jedlicka@mvcr.cz
fax: 974 816 810

Vedoucí dávkového oddělení
Mgr. Eva Radačovská
telefon: 974 816 363
e-mail: eva.radacovska@mvcr.cz

Vedoucí oddělení realizace plateb a exekucí
Mgr. Zuzana Jeníková 
telefon: 974 816 317
e-mail: zuzana.jenikova@mvcr.cz

Vedoucí oddělení metodiky a řízení
Mgr. Ing. Pavel Hartmann, MBA
telefon: 974 816 339
e-mail: pavel.hartmann@mvcr.cz
fax: 974 816 809

  

Činnost odboru:

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra (dále jen „odbor“) v rámci výkonu působnosti Ministerstva vnitra a její dělby mezi organizační útvary zejména:

Vykonává funkci orgánu sociálního zabezpečení podle § 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Provádí důchodové pojištění a splňují-li podmínky ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., rozhoduje o dávkách důchodového pojištění (starobní důchod, invalidní důchod, vdovský důchod, vdovecký důchod, sirotčí důchod) příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu (zákon č. 137/2011 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) a to i po ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci a dále přiznává a vyplácí vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod pozůstalým po příslušnících uvedených bezpečnostních sborů a osobách, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc.

Sepisuje a ověřuje žádosti o důchod příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a pozůstalých po nich, pokud žádost nepodali u útvaru, kde naposled konali službu nebo u útvaru v místě pobytu. Příslušníci ostatních bezpečnostních sborů uvedených v předchozím odstavci a pozůstalí po nich, podávají žádost u odboru v případech, nemohla-li být jejich žádost sepsána a ověřena u útvaru, kde naposled konali službu.

V oboru své působnosti plní úkoly orgánu nemocenského pojištění (služebního orgánu) při provádění nemocenského pojištění pro příslušníky Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky. Mj. rozhoduje o prodloužení podpůrčí doby a je odvolacím správním orgánem při provádění nemocenského pojištění, jde-li o rozhodování o dávkách nemocenského pojištění a o účasti na pojištění.

Ředitel odboru v řízení ve věcech služebního poměru rozhoduje o výsluhovém příspěvku podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů. Odbor výsluhový příspěvek těmto příslušníkům vyplácí.

Zajišťuje řízení, kontrolu a metodické usměrňování důchodového pojištění příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu a v oboru své působnosti zajišťuje řízení, kontrolu a metodické usměrňování nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. Dále zajišťuje metodické řízení a koordinaci v oblasti výsluhových nároků příslušníků bezpečnostních sborů.

Jedná v řízení před soudy za stát, jehož jménem vystupuje Ministerstvo vnitra v právních věcech týkajících se důchodového pojištění, nemocenského pojištění příslušníků, u kterých tato pojištění provádí a případů, kdy ředitel odboru rozhodoval v řízení ve věcech služebního poměru o výsluhovém příspěvku.

Zpracovává osobní údaje žadatelů a příjemců dávek důchodového pojištění vyplácených orgánem sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra a příjemců výsluhového příspěvku v informačním systému sociálního zabezpečení DP-2, kterým se realizuje výpočet a výplata dávek.

Vydává osvědčení o příslušnosti k právním předpisům vysílaných příslušníků do členských států Evropské unie.

  

Dávkové oddělení

Dávkové oddělení

Projednává návrhy rozhodnutí v prvním stupni správního řízení o dávkách důchodového pojištění a výsluhového příspěvku.

Příjem žádostí a dalších podání - žádosti
Žádost o dávku důchodového pojištění podle ustanovení § 110 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podává příslušník u útvaru, v němž koná službu. Pozůstalý po příslušníkovi podává žádost o dávku u posledního služebního útvaru, v němž zemřelý příslušník konal službu. Ostatní oprávnění podávají žádost o dávku důchodového pojištění u orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra nebo u útvaru Policie České republiky anebo u Hasičského záchranného sboru České republiky příslušného podle místa trvalého pobytu oprávněného.

Oddělení realizace plateb a exekucí

Oddělení realizace plateb a exekucí

Zabezpečuje výplatu přiznávaných dávek, vymáhání pohledávek, realizaci srážek, výkony rozhodnutí srážkami z dávek a platby do ciziny. Vede účetní evidenci výplat dávek a provádí převody výplat na účty do bank.
 

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:

Na uvedená bankovní čísla lze poukázat platby týkající se:

 • přeplatku na důchodu: číslo účtu 3605881/0710
 • přeplatku na výsluhovém příspěvku: číslo účtu 3605881/0710
 • přeplatku na výsluhovém příspěvku nebo důchodu za minulá léta: číslo účtu 19-3605881/0710
   

Pro správné převedení finanční částky je nutné uvést:

 • konstantní symbol:
  • při platbě poštovní poukázkou: 379
  • při platbě z bankovního účtu: 938
    
 • variabilní symbol týkající se plateb:
  • starobního důchodu: 4111
  • invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně: 4117
  • invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně: 4113
  • invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně: 4112
  • vdovského důchodu: 4114
  • vdoveckého důchodu: 4115
  • sirotčího důchodu: 4116
  • výsluhového příspěvku: 541030
  • vrácení přeplatků za minulá léta - jednotný variabilní symbol pro důchody a výsluhové příspěvky: 222990
    
 • specifický symbol: pro všechny úhrady - číslo dávkového spisu (naše číslo jednací)
   
 • zpráva pro příjemce: OSZ MV CR 43000

  

Oddělení metodiky a řízení

Oddělení metodiky a řízení

Odpovídá za metodiku, řízení, koordinaci a kontrolu důchodového pojištění příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc a pozůstalých po těchto osobách a nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky.

Zabezpečuje plnění funkce služebního orgánu při provádění nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky (mj. kontroluje plnění povinností služebních útvarů a služebních orgánů I. stupně, vede registr služebních útvarů, ve spolupráci s odborem provozu a rozvoje EKIS vede registr pojištěnců – příslušníků, zabezpečuje vydávání a evidenci průkazů zaměstnance pověřeného kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného příslušníka).

Zabezpečuje metodické řízení a koordinaci v oblasti výsluhových nároků příslušníků bezpečnostních sborů.

Provádí kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění příslušníků bezpečnostních sborů, u kterých odbor provádí důchodové, resp. nemocenské pojištění.

Jedná za Ministerstvo vnitra před soudy při řízeních v právních věcech příslušníků bezpečnostních sborů, u kterých odbor provádí důchodové a nemocenské pojištění a v právních věcech, kde ředitel odboru rozhodoval ve věcech služebního poměru o výsluhovém příspěvku; pokud není pověřením ministra vnitra stanoveno jinak.

Oddělení správy datové základny

Oddělení správy datové základny

Zabezpečuje evidenční a administrativní práce související s informačním systémem sociálního zabezpečení, odpovídá za evidenci dávkových spisů, sleduje oběh souvisejících písemností a připravuje podklady pro sestavení rozpočtu ministerstva. Vyhodnocuje podání občanů, provádí jejich roztřídění a zavedení do informačního systému, připravuje podklady pro sestavení rozpočtu ministerstva.

Zabezpečuje organizační, administrativní a hospodářské práce související s činností odboru. Provádí následnou kontrolu vyplácených dávek, vede evidenci škod a zpracovává podklady pro řešení náhrad škod. Zajišťuje funkčnost informačního systému odboru.

vytisknout  e-mailem