Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Povinnosti při nakládání s majetkem obce

Základní povinnosti:

 • majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti;
 • obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku;
 • porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn;
 • majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
   

Povinnosti obce při nakládání s nemovitým majetkem:

 • ve stanovených případech zveřejnit záměr nakládat s nemovitým majetkem;
 • projednat nakládání s nemovitým majetkem v příslušném orgánu obce;
 • (prodej - zastupitelstvo; pacht, pronájem - rada nebo starosta);
 • úplatný převod realizovat za cenu v místě a čase obvyklou. Případné odchylky (nižší cena) nutno zdůvodnit;
 • příslušný orgán obce musí rozhodnout o podstatných náležitostech smlouvy (co, komu, za kolik).
   

Nutno respektovat podmínky stanovené zákonem o obcích. Porušení některých zákonných podmínek vede k neplatnosti uzavřené smlouvy.
 

Postup při nakládání s nemovitým majetkem:

 • posouzení, zda je povinnost zveřejnit záměr (dle charakteru věci a typu majetkové dispozici);
 • zveřejnění záměru - min. 15 dní před projednáním v orgánu obce (před rozhodnutím);
 • posouzení, který orgán bude o majetkové dispozici rozhodovat (dle charakteru věci a typu majetkové dispozice);
 • zveřejnění informace o konání zasedání zastupitelstva obce (vč. pořadu jednání) - min. 7 dní před projednáním v zastupitelstvu obce;
 • schválení majetkové dispozice (podstatných náležitostí smlouvy) na jednání zastupitelstva obce, rady obce, popř. rozhodnutí starosty - max. 180 dní po sejmutí záměru;
 • podpis smlouvy starostou obce - bezodkladně - v termínu stanoveném orgánem obce;
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí.
   

Vyhrazená působnost zastupitelstva při nakládání s nemovitým majetkem:

 • Nabytí a převod hmotných nemovitých věcí.
 • Zastavení nemovitých věcí.
 • Nabytí a převod práva stavby.
 • Smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

vytisknout  e-mailem