Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Orgány obce a jejich kompetence

Orgány obce:

 • zastupitelstvo obce;
 • rada obce (není volena v obcích pod 15 členů zastupitelstva);
 • starosta obce (primátor statutárního města);
 • obecní úřad (magistrát statutárního města);
 • obecní policie;
 • zvláštní orgány obce - např. komise rady obce, které byl svěřen výkon přenesené působnosti.
   

Působnost orgánů obce:

Zákon o obcích určuje jednotlivým orgánům jejich působnost - tzv. vyhrazená působnost. Ve zbývajících záležitostech v samostatné působnosti se jedná o tzv. zbytkovou působnost.

Vyhrazená působnost:

 • nelze ji převést na jiný orgán obce.
   

Zbytková působnost:

 • v kompetenci rady;
 • kde není rada → starosta;
 • zastupitelstvo obce si však může tyto záležitosti vztáhnout na sebe.
   

Do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce zejména patří:

 • schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku;
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce;
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce;
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda;
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce;
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce;
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce;
 • rozhodování o těchto právních jednáních:
  • nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce;
  • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce;
  • zastavení nemovitých věcí.
    

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno v obcích, kde se nevolí rada obce:

 • rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti;
 • vydávat nařízení obce;
 • stanovit rozdělení pravomoci v obecním úřadě;
 • stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a organizačních složkách;
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá OÚ v samostatné působnosti a komisemi;
 • schvalovat účetní uzávěrku u zřízených příspěvkových organizací.
   

Do vyhrazené pravomoci rady obce zejména patří:

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce;
 • plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce;
 • rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti;
 • vydávat nařízení obce;
 • projednávat a řešit návrhy předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce;
 • stanovovat rozdělení pravomocí v obecním úřadě, zřizovat a rušit odbory;
 • na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu;
 • zřizovat a rušit dle potřeby komise rady obce;
 • kontrola plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce;
 • stanovovat celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce.
   

Starosta obce zejména:

 • zastupuje obec navenek;
 • stojí v čele obecního úřadu;
 • svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce, rady obce;
 • podepisuje s ověřovateli zápis ze zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání rady obce;
 • spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy;
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce;
 • poskytuje vyžádané informace;
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka, stanoví jeho plat;
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce.
   

Obecní úřad zejména:

 • plní úkoly uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce;
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;
 • rozhoduje v případech stanovených v zákonech;
 • vykonává přenesenou působnost.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

vytisknout  e-mailem