Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

(Ustavující) zasedání zastupitelstva obce

Návrh programu

 • připravuje rada obce, není-li ustavena, starosta obce;
 • právo podávat návrhy na program jednání:
  • člen zastupitelstva obce;
  • rada obce;
  • výbory.
    

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

 • svolává starosta obce;
 • obecní úřad musí na úřední desce (vč. elektronické) zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu nejméně 7 dní přede dnem zasedání;
 • musí se konat minimálně 1 x za 3 měsíce a na území obce.
   

Usnášeníschopnost:

 • přítomnost nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva;
 • v případě neusnášeníschopnosti - svolání náhradního zasedání.
   

Vedení zasedání:

 • starosta, případně místostarosta nebo kterýkoli člen zastupitelstva obce.
   

Průběh zasedání zastupitelstva obce:

 • určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
 • schválení programu jednání (usnesením);
 • projednání jednotlivých bodů dle programu;
 • návrh na zařazení nového bodu může podat člen zastupitelstva - hlasuje se o něm (usnesením);
 • právo člena zastupitelstva a občana vyjádřit se k projednávanému bodu;
 • přijetí usnesení;
 • ukončení zasedání zastupitelstva obce - po vyčerpání bodů programu.
   

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce:

 • musí být pořízen do 10 dnů ode dne konání zasedání;
 • pořizuje zapisovatel;
 • podepisuje - starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé;
 • po vyhotovení je uložen na obecním úřadě (možnost členů zastupitelstva a občanů nahlížet).
   

Náležitosti zápisu:

 • počet přítomných členů zastupitelstva obce;
 • schválený pořad jednání zastupitelstva obce;
 • průběh a výsledek hlasování;
 • přijatá usnesení;
 • podpisy starosty nebo místostarosty a dvou ověřovatelů ;
 • datum vyhotovení zápisu .
   

Námitky:

 • o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce;
 • mohou směřovat proti obsahu zápisu i proti jeho správnosti;
 • může podat pouze člen zastupitelstva obce, nikoli jiná přítomná osoba .
   

Zveřejňování zápisu:

 • nejde o povinnost obce;
 • v případě zveřejnění zápisu (na úřední desce, na webu) nezbytná anonymizace osobních údajů.
   

Jednací řád:

 • vydáván formou usnesení zastupitelstva obce;
 • stanovení podrobnosti o jednání zastupitelstva obce, pravidel vystoupení občanů;
 • jednací řád může zpřísnit zákonná pravidla tam, kde by taková úprava nebyla zákonu odporující.
   

Specifika ustavujícího zasedání zastupitelstva obce:

 • program připravuje dosavadní rada obce, resp. dosavadní starosta tam, kde se rada obce nevolí;
 • povinnou součástí programu je
  • složení slibu členů zastupitelstva obce;
  • volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce;
  • zřízení finančního a kontrolního výboru;
  • rozhod­nutí o tom, které funkce budou vykonávány jako uvolněné;
 • předsedá mu zpravidla dosavadní starosta (i když nebyl zvolen členem nového zastupitelstva), případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

vytisknout  e-mailem