Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Proškolení budoucích uživatelů e-Legislativy

 • Obecné informace o projektu
 • Realizační tým

Obecné informace o projektu

Obecné informace o projektu

Název projektu:
Proškolení budoucích uživatelů e-Legislativy

ESF-OPZ.jpg

Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016038

Příjemce podpory z OPZ:
Česká republika - Ministerstvo vnitra, odbor legislativy a koordinace předpisů
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Rozpočet projektu: 16 470 097,28 Kč

Realizace projektu od: 01. 03. 2020
Realizace projektu do: 30. 06. 2023

Partneři: ne

Předmětem projektu je zajištění kvalitního a efektivního školení budoucích uživatelů nástrojů elektronické tvorby a projednávání právních předpisů v úplném znění v systému "e-Legislativa" který je vytvářen v rámci realizace projektu "Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)" reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064 (dále jako projekt "e-Sbírka a e-Legislativa").

Konkrétní podoba jednotlivých typů školení (Expertní e-Legislativa, Pokročilá e-Legislativa, Úvod do e-legislativy pro členy Parlamentu ČR, Pokročilá legislativa pro členy Parlamentu ČR a Školení místních správců e-Legislativy) vznikne na základě vypracování kompetenční matice, která bude reflektovat požadavky na konkrétní znalosti a dovednosti jednotlivých pracovníků legislativních institucí na využívání jednotlivých nástrojů a funkcionalit e-Legislativy. Všechny typy prezenčních školení budou probíhat formou interaktivních seminářů, jejichž úvodní části budou věnovány stručnému výkladu a zbylý čas praktickým činnostem v informačním systému e-Legislativa a jeho modulech. Výklad i praktická cvičení budou podpořeny výukovými materiály ve fyzické a elektronické podobě.

V rámci projektu rovněž dojde k vytvoření nového metodického standardu v oblasti školení funkcionalit a nástrojů systému e-Legislativa. Tato činnost bude zajištěna ve spolupráci s externím dodavatelem, kdy vytvořením Manuálu pro uživatele informačního systému e-Legislativa a naplněním školícího prostředí e-Legislativy školícími podklady dojde k zajištění existence jednotných metodických pravidel pro správné používání jeho i pokročilých (expertních) nástrojů a funkcionalit. Metodický standard pro oblast školení funkcionalit a nástrojů systému e-Legislativa bude mít metodickou povahu, jeho závaznost (alespoň na úrovni ústřední státní správy bude dána skutečností, že pravidla budou vycházet z Legislativních pravidel vlády (příloha usnesení vlády, závazná pro ústřední státní správu a jí podřízené instituce).

Vytvořeny budou rovněž školící nástroje ve formě videotutoriálů, FAQ a obsahu pro úvodní samostudium.
 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění proškolení pracovníků legislativních institucí v souvislosti se zavedením systému e-Legislativa do užívání a vytvoření nového metodického standardu v oblasti školení funkcionalit a nástrojů systému e-Legislativa.
 

Cílová skupina:

Projekt se zaměřuje především na členy/pracovníky jednotlivých institucí zúčastněných na legislativním procesu.
 

Cílovou skupinu tvoří

1. Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci:
V rámci organizačních složek státu včetně justice a jejích zaměstnanců počítá projekt s podpořením (proškolením) těch pracovníků, kteří jsou aktivně zapojeni do legislativního procesu. Jde o pracovníky:

 • Ministerstev a jiné ústředních správních úřadů státu
 • Ústavního soudu ČR
 • Kanceláře prezidenta republiky
 • Úřadu vlády ČR
 • Kanceláře Poslanecké sněmovny
 • Kanceláře Senátu

2. Obce a kraje a jejich zaměstnanci:
V rámci Krajů (kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích - krajské zřízení, včetně hlavního města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) dojde k podpoření (proškolení) pracovníků zapojených do legislativního procesu.

3. Volení zástupci:
Projekt počítá s podpořením (proškolením) občanů ČR zvolených do obou komor Parlamentu ČR.
 

Předmětem projektu jsou následující aktivity:

KA 01. Řízení a administrace projektu: 1. 3. 2020 - 30. 6. 2023
Aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu jeho trvání. Řízení a administrace projektu bude prováděno v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s právním aktem a dalšími metodickými dokumenty. Projekt bude řízen na úrovni každodenního průběhu projektovým manažerem, který bude hrazen z nepřímých nákladů projektu. Za řádnou realizaci projektu z hlediska kvality, času, financí a dosažení stanovených výstupů zodpovídá ředitel projektu, který bude pověřen ministrem vnitra řízením projektu.
Rozdělení odpovědnosti členů realizačního týmu: ředitel projektu; projektový manažer a finanční manažer - odpovědnost za plnění a dodržení: harmonogramu, rozpočtu, monitorovacích indikátorů, výstupů projektu; včasné zpracování a odevzdání veškerých monitorovacích zpráv včetně příloh; vedení a archivace projektové dokumentace; komunikace s poskytovatelem dotace; interní komunikace na MV ČR.
Věcný gestor projektu a odborní konzultanti pro oblast školení e-Legislativy MV ČR - odpovědnost za plnění a dodržení obsahu jednotlivých školení, komunikační a informační opatření projektu; osvěta; součinnost se zapojenými útvary, součinnost v podobě předání podkladů při tvorbě monitorovacích zpráv.
Řízení projektu:

 • vzájemné úvodní seznámení členů realizačního týmu
 • zpracování podrobného, konkrétního harmonogramu činností
 • rozdělení odpovědností členů realizačního týmu; uzavření pracovních smluv týkajících se projektu
 • příprava aktivit publicity (texty na web.....)
 • vypracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platby
 • pravidelná setkávání realizačního týmu/pracovní skupiny "Školení e-Legislativy" (dle potřeby)
 • postupné vyhodnocení realizace projektu a jeho výstupů.
   

KA 02. Vytvoření prvotních školících materiálů a nastavení podrobného harmonogramu a konkrétního obsahu jednotlivých typů školení: 1. 3. 2020 - 31. 10. 2020
Obsah a podoba jednotlivých školících materiálů bude konzultován od zahájení projektu až do milníku jejich akceptace v projektovém milníku T+23 (září 2020, vzhledem ke smluvně zakotvenému akceptačnímu procesu může dojít ke konečné akceptaci po vypořádání případných připomínek v říjnu 2020). Iniciální verzi školících materiálů budou mít účastníci školení k dispozici již od 7/2020 (začátek školících aktivit).
V rámci KA bude vytvořena prvotní podoba materiálů, které budou v rámci jednotlivých typů školení (počátečních i průběžných) využívány. Jde o vytvoření prvotní podoby:

 • Manuálu pro uživatele
 • Školících podkladů
 • Školících nástrojů ve formě videotutoriálů, FAQ a obsahu pro úvodní samostudium
 • Systému e-Learningu

V rámci této KA bude dále pro zástupce cílové skupiny uskutečněna úvodní konference projektu (ve druhém čtvrtletí r. 2020). Na konferenci se předpokládá účast zástupců cílové skupiny (členů legislativních institucí). Účastníkům budou představeny cíle projektu a bude jim přiblížen obsah a harmonogram jednotlivých typů školení. Na konferenci bude také vytvořen prostor pro odbornou debatu a výměnu zkušeností.
Na konferenci se počítá se 100 - 150 účastníky.

KA 03. Počáteční školení e-Legislativy: 1. 5. 2020 - 31. 12. 2021
Počáteční školení budou realizována od 5/2020 do dne nabytí účinnosti zák. č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (tj. do 31. 12. 2021). V rámci průběžného školení bude realizováno cca 3200 školících bloků (1 blok = 8 hodin). Realizovány budou jednotlivé typy školení:

 • Expertní e-Legislativa (cca 150 proškolených uživatelů),
 • Pokročilá e-Legislativa (cca 850 proškolených uživatelů),
 • Úvod do e-Legislativy pro členy Parlamentu ČR (cca 600 proškolených uživatelů). V uvedeném počtu je zahrnuta obměna členů Parlamentu ČR a zaměstnanci Kanceláře Poslanecké sněmovny/Senátu, kteří se nebudou účastnit jiného typu školení,
 • Pokročilá e-Legislativa pro členy Parlamentu ČR (cca 600 proškolených uživatelů),
 • Školení místních správců e-Legislativy (cca 120 proškolených uživatelů)

Na 1 školení bude proškoleno cca 10 účastníků (tj. 10 školících bloků). Celkově je počítáno s max. 320 školícími dny školení (po 8 hodinách):

 • Expertní e-Legislativa: 15 skupin x 5 denní školení = 75 dnů školení
 • Pokročilá e-Legislativa: 85 skupin x 2 denní školení = 170 dnů školení
 • Úvod do e-Legislativy pro členy Parlamentu ČR: 60 skupin x 0,5 denní školení = 30 dnů školení
 • Pokročilá e-Legislativa pro členy Parlamentu ČR: 60 skupin x 0,5 denní školení = 30 dnů školení
 • Školení místních správců e-Legislativy: 12 skupin x 0,5 denní školení = 6 dnů školení

Podrobný obsah a harmonogram jednotlivých typů školení bube vytvořený v rámci KA 02. Služby počátečního školení budou realizovány externím dodavatelem spol. Asseco Central Europe, a.s. za účasti odborných konzultantů pro oblast školení e-legislativy MV ČR na jednotlivých školeních.

KA 04. Zahájení průběžných školení e-Legislativy: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023
Průběžná školení e-Legislativy budou probíhat od zahájení ostrého provozu systému e-Legislativa (tj. ode dne nabytí účinnosti zák. č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) do konce projektu. V rámci průběžného školení bude realizováno cca 1200 školících bloků (1 blok = 8 hodin). Realizovány budou jednotlivé typy školení:

 • Expertní e-Legislativa (cca 60 proškolených uživatelů)
 • Pokročilá e-Legislativa (cca 320 proškolených uživatelů)
 • Úvod do e-Legislativy pro členy Parlamentu ČR (cca 225 proškolených uživatelů)
 • Pokročilá e-Legislativa pro členy Parlamentu ČR (cca 225 proškolených uživatelů)
 • Školení místních správců e-Legislativy (cca 50 proškolených uživatelů)

Na 1 školení bude proškoleno cca 10 účastníků (tj. 10 školících bloků). Celkově je počítáno s přibližně 120 školícími dny:

 • Expertní e-Legislativa: 6 skupin x 5 denní školení = 30 školících dnů
 • Pokročilá e-Legislativa: 32 skupin x 2 denní školení = 64 školících dnů
 • Úvod do e-Legislativy pro členy Parlamentu ČR: 22 skupin x 0,5 denní školení = 11 školících dnů
 • Pokročilá e-Legislativa pro členy Parlamentu ČR: 22 skupin x 0,5 denní školení = 11 školících dnů
 • Školení místních správců e-Legislativy: 5 skupin x 0,5 denní školení = 2,5 školících dnů

Průběžná školení se obsahově od počátečních školení lišit nebudou, půjde o pokračování školících aktivit ale již za ostrého provozu systému. Půjde o doškolení nových uživatelů systému, kteří nebyli proškoleni v průběhu pilotního provozu (v rámci počátečních školení). Jsou zde uvažovány volební cykly po 1/2022 a fluktuace pracovníků v legislativních institucích.
Podrobný obsah a harmonogram jednotlivých typů školení bube vytvořený v rámci KA 02. Služby průběžného školení budou realizovány externím dodavatelem spol. spol. Asseco Central Europe, a.s. za účasti odborných konzultantů pro oblast školení e-legislativy MV ČR na jednotlivých školeních.

KA 05. Zhodnocení realizace školících aktivit a vytvoření finální (výstupní) verze školících materiálů: 1. 5. 2020 - 30. 6. 2023
Aktivita bude zahájena současně se zahájením školení a potrvá do konce projektu. Školící materiály vytvořené a akceptované v prvotní podobě v projektovém milníku T+23 (září/říjen 2020) budou po celou dobu realizace projekt dále rozvíjeny a optimalizovány na základě průběžného vyhodnocování efektivity školení a zpětné vazby cílových skupin. Finální (výstupní) verze jednotlivých materiálů bude vyhotovena do června 2023. Dojde rovněž k postupné tvorbě a aktualizaci kompetenční matice, v rámci které budou definovány pro každou kompetenci (např. Práce s legislativními záměry) příklady výsledků učení (znalosti, dovednosti) které budou mít rozlišeny úrovně výsledků učení pro jednotlivé typy školení a jejich účastníky (např. Expertní e-Legislativa).
Vyhodnocování počátečních a průběžných školení bude probíhat po celou dobu jejich realizace, přičemž poznatky z tohoto vyhodnocení budou po dobu projektu zapracovávány do finální (výstupní) verze jednotlivých školících materiálů. K vyhodnocení průběhu školení dále přispějí evaluační zprávy, vytvořené na základě evaluačních dotazníků vyplněných od účastníků kurzů. Ty pomohou zakotvit metodický standard v oblasti školení funkcionalit a nástrojů systému e-Legislativa.
Dojde rovněž k postupné tvorbě a aktualizaci kompetenční matice, v rámci které budou definovány pro každou kompetenci (např. Práce s legislativními záměry) příklady výsledků učení (znalosti, dovednosti) které budou mít rozlišeny úrovně výsledků učení pro jednotlivé typy školení a jejich účastníky (např. Expertní e-Legislativa).

  

Realizační tým

Realizační tým

Název projektu:
Proškolení budoucích uživatelů e-Legislativy

ESF-OPZ.jpg

Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016038

Ředitel projektu:
JUDr. Vít Šťastný, ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů

Věcný gestor projektu:
Mgr. Aleš Gola, vedoucí oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, odbor legislativy a koordinace předpisů

Projektový manažer:
Mgr. Kamila Knotková, odbor projektového řízení

Finanční manažer:

  

vytisknout  e-mailem