Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území

(Improvement of preconditions for decentralisation and availability of public administration in the territory) 

English English

EEA_grants.png

Registrační číslo projektu / Registration project number: GG-PDP1-001

Projekt je financován z Fondů EHP 2014 - 2021 v rámci programu Řádná správa.
(odkaz na web: https://www.eeagrants.cz/)

Project is funded by EEA funds 2014 - 2021 from Good Governance Programme.
 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na oblast veřejných služeb a služeb veřejné správy. Cílem projektu je zohlednit potřeby občanů při územní lokalizaci služeb. Za tímto účelem jsou sledovány vzorce prostorového chování populace, ze kterých lze odvodit optimální rozmístění služeb v území. K tomu je zapotřebí zajistit kvalitní analytické podklady založené na aktuálních a validních datech. Součástí projektu je proto nákup dat z geolokační sítě mobilních operátorů ve formě databáze anonymizovaných statistických údajů, realizovaný prostřednictvím veřejné zakázky.

Na základě vyhodnocení uvedených dat o denních dojížďkových proudech obyvatel budou vytvořeny modely popisující lokalizaci veřejných služeb, která bude v sobě odrážet přirozené koncentrační procesy a dojížďkové vztahy každodenní mobility občanů. Cílem projektu je připravit konkrétní návrhy a doporučení pro rozmístění služeb veřejné správy a územní organizaci úřadů pro jejich ideální koordinaci, výkon jednotlivých agend a jejich územní dostupnost pro občany.
 

Realizace projektu / Project realisation: 1/2/2020 - 31/1/2024

Partneři / Project Partners:

Activities / Project Activities:

 1. Nabývání zkušeností a dovedností zaměřených na práci s daty mobilních operátorů
  V rámci aktivity 1 bude zahájena partnerská spolupráce s norskými institucemi. Nově založený Expertní panel (NOR-EP) složený z expertů projektových partnerů bude sehrávat důležitou roli v rámci projektu. Členové NOR-EP se stanou poradní skupinou, která bude poskytovat relevantní know-how v oblasti využívání geolokačních dat mobilních operátorů a jejich znalosti budou přeneseny do českých podmínek. Výstupem této aktivity bude pracovní verze metodologického dokumentu, který mj. popíše požadavky na geolokační data.

 2. Transfer a sdílení zkušeností s využíváním dat mobilních operátorů
  Získané zkušenosti v tomto tématu budou sdílené v rámci založené Multidisciplinární skupiny (CZ-MS), která sdružuje české zástupce samosprávy, akademického a státního sektoru. CZ-MS podpoří aktivity Ministerstva vnitra během zpracování finální verze metodologického dokumentu. Zároveň v dokumentu obsažené požadavky na data budou představovat hlavní vstup pro veřejnou zakázka na nákup geolokačních dat.

 3. Analýza mobility a distribuce populace v čase
  Geolokační data mobilních operátorů zakoupená v rámci veřejné zakázky poskytnout údaje o pohybu obyvatel a jeho prostorových vzorcích. Tým Ministerstva vnitra data zanalyzuje pomocí pokročilých geografických přístupů za účelem identifikování denních dojížďkových vazeb mezi jednotlivými sídly v území. Mezi výstupy této aktivity patří pořízená databáze geolokačních dat a následně zpravovaný analytický dokument.

 4. Formulace konkrétních doporučení na optimalizaci výkonu veřejné správy v území
  Podle geografických analýz prostorových vzorů chování obyvatel budou popsány nové modely rozmístění veřejné správy v území. Je předpokládáno, že tato doporučení budou zahrnuta v strategických a koncepčních dokumentech na národní úrovni v oblasti veřejné správy. Např. Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.

 5. Prezentace výstupů
  Součástí projektu jsou aktivity související s publicitou projektu. Dílčí výstupy budou v průběhu projektu pravidelně prezentované a různých pracovních skupinách, platformách a dále zejména na konferenci Moderní veřejná správa, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra.
   

Cílové skupiny:

 • Veřejné instituce
 • Veřejnost
 • Organizace občanské společnosti
 • Politici (na národní nebo regionální úrovni)
   

Další informace a publicita:

  

Výstupy projektu:

  

Kontaktní osoby:

  

vytisknout  e-mailem