Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání

Nostrifikace diplomů a vzdělání získaného studiem v zahraničních školách. 

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace)

Tzv. "nostrifikace" je proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nebo jeho části) jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice.

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání) rozhoduje o uznání zahraničního vzdělání v oblasti bezpečnostních oborů (dle Přílohy k nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství).

V případě dotazů, jakému správnímu orgánu svou žádost adresovat, můžete využít konzultace na této e-mailové adrese: nostrifikace@msmt.cz.
 

Průběh správního řízení a povinné přílohy žádosti

Správní řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (dále "žadatel") podané na formuláři - viz  příloha č. 1. Součástí žádosti je Poučení žadatele o podání a vyřízení Žádosti a informace o zpracování osobních údajů - příloha č. 2.

 • Diplom a dodatek k diplomu

  ​Podkladem pro uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je originál nebo úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobných dokladů vydaných zahraniční vysokou školou. Zároveň je potřeba připojit úřední překlad diplomu do českého nebo anglického jazyka (včetně notářských ověření/doložek, tlumočnických doložek, ověření pravosti podpisů a otisků razítek) a případně uvést doplňující informace o profilu absolventa studijního programu, obsahu studia ve studijním programu a o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

  Za úředně ověřený překlad se považuje překlad zpracovaný překladatelem k tomu oprávněným podle právních předpisů platných v ČR, tedy tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v ČR (je opatřen tzv. tlumočnickou doložkou).

  Ministerstvo vnitra požaduje v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona o vysokých školách ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech diplomů. Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání, resp. kde byl vydán příslušný diplom. Podrobné informace k rozdělení zemí podle existujících mezinárodních smluv najdete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: (https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace).
   

 • Plná moc

  zastupuje-li žadatele v řízení jiná osoba, je nezbytné přiložit k žádosti originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí mít tyto náležitosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, úředně ověřený podpis zmocnitele, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště zmocněnce, datum udělení plné moci a specifikace úkonů, ke kterým je zmocněnec oprávněn, vzor plné moci - příloha č. 3.
   

 • Oddací list, rodný list

  úředně ověřená kopie oddacího listu, rodného listu, případně jiného dokladu o změně jména, pokud došlo ke změně jména žadatele v období mezi vydáním diplomu a podáním žádosti (pokud se liší jméno uvedené v diplomu a stávající jméno žadatele).
   

 • Rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany:

  originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany, žádá-li o uznání osoba, které byla tato ochrana přiznána.
   

Doporučené přílohy žádosti:

 • kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu

 • změny názvu zahraniční vysoké školy (pokud se liší jméno zahraniční vysoké školy v předložených dokladech a stávající jméno školy)

 • v případě vzdělání v doktorských studijních programech (Ph.D. a ekvivalenty) životopis, seznam publikací a disertační práce (příp. její anotace a odkaz na ni)

V průběhu řízení může být požadováno doplnění dalších dokumentů relevantních pro posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání (např. sylaby absolvovaných předmětů, institucionální akreditace zahraniční vysoké školy, akreditace absolvovaného studijního programu apod.).

Doklady o vzdělání doložené k žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Ministerstvo vnitra z důvodu zákonné archivace nevrací.
 

Podání žádosti

Žádost je možné podat prostřednictvím České pošty na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělání, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7.  Rovněž je možné učinit osobní podání na centrální podatelně Ministerstva vnitra v úředních hodinách.
 

Správní poplatek

Žadatel je povinen uhradit Ministerstvu vnitra správní poplatek ve výši 3 000 Kč. Žadatel obdrží výzvu k úhradě správního poplatku s podrobnostmi o způsobu a termínu úhrady.
 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Lhůta pro vyřízení žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace činí 30 dní, ve složitějších případech 60 dní ode dne doručení kompletní žádosti včetně všech povinných příloh. Do lhůty pro vyřízení žádosti se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno.
 

Rozklad

Žadatel má právo ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí podat proti němu rozklad podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. O rozkladu rozhoduje ministr vnitra.
 

Právní předpisy upravující uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

 • Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

 • Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin, uznání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a o právní pomoci, jimiž je Česká republika vázána
   

Příloha č. 1 - Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (docx, 41 kB)
Příloha č. 2 - Poučení žadatele o podání a vyřízení žádosti (docx, 15 kB)
Příloha č. 3 - Plná moc (doc, 29 kB)

  

Kontaktní adresa:

 • Ministerstvo vnitra
  poštovní schránka 21/OBVV
  170 34 Praha 7
   

Vyřizuje:

 • Ministerstvo vnitra
  Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
  telefon: 974 832 746
  e-mail: obv@mvcr.cz

  


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 23. února 2022

vytisknout  e-mailem