Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Srovnávací analýza různých druhů služebních poměrů veřejných zaměstnanců v ČR a ve vybraných zemích EU

V rámci analýzy budou porovnány různé druhy služebních vztahů týkajících se státních zaměstnanců, úředníků územních samosprávných celků, příslušníků bezpečnostních sborů, soudců apod. s cílem poučit se ze vzájemné prostupnosti principů právních úprav daných služebních poměrů veřejného sektoru vymezením příkladů dobré praxe ve stěžejních institutech zákona o státní službě.

První část této analýzy představuje porovnání zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, v platném znění. Oba srovnávané předpisy upravují zaměstnanecký poměr osob vykonávajících veřejnou správu. Tyto osoby jsou ve zvláštním postavení nejen ve vztahu k výkonu veřejné moci, ale i ve vztahu ke svému zaměstnavateli. V konkrétní úpravě a koncepci obou zaměstnaneckých vztahů lze nalézt podobnosti, ale také výrazné odlišnosti. Materiál se zaměřuje na vybrané instituty, které jsou obsaženy v obou předpisech a porovnává jejich podobnost či naopak odlišnosti.

Srovnávací analýza zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a zákona č. 361/2003Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů představuje další část plnění této aktivity projektu. Oba srovnávané předpisy upravují specifický zaměstnanecký vztah osob vykonávajících státní správu v tzv. služebním poměru, který je odlišný od běžného pracovněprávního vztahu podle zákoníku práce. Ačkoliv se jedná o zákony upravující služební poměr a právní vztahy z něj plynoucí, lze vedle podobností nalézt rovněž velké množství rozdílů, jejichž původ je dán různými faktory. Materiál se zaměřuje na vybrané instituty, které jsou obsaženy v obou předpisech, a porovnává jejich podobnost či naopak odlišnost.

Třetí část srovnávací analýzy je zaměřena na základní srovnání zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění ke konci roku 2018 a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Oba srovnávané předpisy upravují specifický zaměstnanecký vztah osob vykonávajících veřejnou správu. Jedním z těchto vztahů je služební poměr státních zaměstnanců a druhým je pracovní vztah soudců. Na oba tyto zaměstnanecké vztahy se užijí různé právní předpisy, ať už jde o oba výše uvedené nebo o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Čtvrtá část srovnávací analýzy je zaměřena na  srovnání zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění ke konci roku 2018, a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Služební poměr je podle zákona o státní službě poměrem fyzické osoby, zákonem označené jako státní zaměstnanec, k zaměstnavateli, kterým může být výhradně stát nebo jeho organizační složka. Také služební poměr vojáka z povolání je svojí povahou právním poměrem státně zaměstnaneckým. V obou případech se jedná o právní úpravu veřejnoprávní. Vzájemné vztahy účastníků služebního poměru se vyznačují tím, že zaměstnavatel vystupuje vůči zaměstnanci jako nositel veřejné svrchované moci a tím jako silnější subjekt, který druhému subjektu může jednostranně zakládat práva a povinnosti. Tento princip se v obou srovnávaných zákonech projevuje prakticky ve všech institutech. Materiál se primárně zaměřuje na podobnosti a odlišnosti v úpravě služebního poměru státních zaměstnanců a vojáků z povolání a na srovnání dalších institutů relevantních pro výkon služby v případě obou služebních poměrů.

Závěrečnou částí Srovnávací analýzy různých druhů služebních poměrů veřejných zaměstnanců v ČR a ve vybraných zemích EU je část nazvaná Porovnání vybraných personálních procesů z hlediska působnosti zákona o státní službě, zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákona o úřednicích územních samosprávných celků, zákona o soudech a soudcích a zákona o vojácích z povolání. Porovnání vycházelo z právní úpravy těchto personálních procesů: Nábor a výběr zaměstnanců; Adaptační proces; Vzdělávání zaměstnanců; Hodnocení zaměstnanců; Odměňování zaměstnanců; Péče o zaměstnance; Kárná odpovědnost; Skončení služebního/pracovního poměru/výkonu funkce. Cílem této analýzy je na základě porovnání různých druhů služebních vztahů poskytnout informace o vzájemné prostupnosti principů právních úprav daných poměrů veřejného sektoru a v návaznosti na to v oblasti personálních vztahů.

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem