Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy k určení prvků KI - ZOS

Č. j. MV-128685-2/PO-OKR-2017 

MINISTERSTVO VNITRA
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Čj.: MV-128685-2/PO-OKR-2017
Vyřizuje: kpt. Mgr. Martin Tilcer
Telefon: 950 819 861
Email: martin.tilcer@grh.izscr.cz
Fax: 950 819 570
V Praze dne 4.7.2018

Veřejná vyhláška
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo vnitra České republiky jako příslušný ústřední správní úřad
u r č u j e

ve smyslu § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

prvky kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem není organizační složka státu v odvětví „nouzové služby“ na území České republiky

Provozovatel prvku kritické infrastruktury

Označení prvku kritické infrastruktury

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, p. o.

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p. o.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Záložní zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Zdravotnické operační středisko

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Zdravotnické operační středisko – záložní operační středisko Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p. o.

Záložní pracoviště Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (Košutka)

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p. o.

Záložní pracoviště Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (Cheiron)

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p. o.

Záložní pracoviště Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (KOPIS)

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p. o.

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Zdravotnické operační středisko

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Záložní zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o.

Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

ODŮVODNĚNÍ

Ministerstvo vnitra v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., nařízením vlády č. 432/2010 Sb., a zákonem č. 500/2004 Sb., po projednání s dotčenými ústředními správními úřady a na základě informací poskytnutých příslušnými subjekty kritické infrastruktury určuje jako gestor za odvětví „nouzové služby“ prvky kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem není organizační složka státu v tomto odvětví.

Prvky kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem není organizační složka státu v odvětví „nouzové služby“ jsou určeny postupem v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. Prvek kritické infrastruktury musí splňovat

 • definici prvku kritické infrastruktury (§ 2 písm. i) zákona č. 240/2000 Sb.),
 • odvětvová kritéria (§ 1 nařízení vlády č. 432/2010 Sb.),
 • průřezová kritéria (§ 2 příloha nařízení vlády č. 432/2010 Sb.).

Průřezovým kritériem pro odvětví nouzové služby je hledisko:

 • obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin,
 • ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího produktu, nebo
 • dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob.

Prvek kritické infrastruktury musí splňovat alespoň jedno z výše uvedených průřezových kritérií.

V souladu s nařízením vlády č. 432/2010 Sb., odvětvovými kritérii v odvětví nouzové služby jsou:

 1. Integrovaný záchranný systém
  1. operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
  2. operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje,
  3. stanice Hasičského záchranného sboru České republiky,
  4. operační středisko útvaru Policie České republiky,
  5. operační středisko zdravotnické záchranné služby,
  6. centrální a oblastní dispečinky horské služby.
    
 2. Radiační monitorování
        Radiační monitorovací síť.
   
 3. Předpovědní, varovná a hlásná služba
  1. předpovědní a výstražná služba pro orgány krizového řízení z monitorovacích systémů meteorologických a hydrologických sítí a ze sítí automatického imisního monitorovacího systému,
  2. monitorování meteorologické, hydrologické a imisní situace, mající bezprostřední vliv na vznik a šíření živelních pohrom a nebezpečných látek v ovzduší a informování příslušných orgánů a veřejnosti,
  3. hlásná a předpovědní povodňová služba,
  4. zajištění činnosti celostátní radiační monitorovací sítě,
  5. národní telekomunikační centrum pro zajištění národních monitorovacích a informačních sítí,
  6. regionální telekomunikační centrum v systému Světové meteorologické organizace,
  7. vyhlašování vzniku a ukončení smogových situací a regulačních opatření,
  8. meteorologické zabezpečení jaderných elektráren,
  9. meteorologické zabezpečení civilního letectví,
  10. meteorologické zabezpečení provozu na pozemních komunikacích,
  11. referenční pracoviště pro modelování znečištění ovzduší a zpracovávající zprávy o kvalitě ovzduší podle právních předpisů Evropské unie,
  12. referenční pracoviště zpracovávající zprávy o kvalitě ovzduší a údaje o emisích a imisích podle právních předpisů Evropské unie.


Na základě výše uvedeného určuje Ministerstvo vnitra opatřením obecné povahy prvky kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem není organizační složka státu v odvětví „nouzové služby“. Důvodem pro určení výše uvedených prvků kritické infrastruktury bylo splnění podmínek stanovených zákonem č. 240/2000 Sb., a kritérií stanovených nařízením vlády 432/2010 Sb.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky nebo námitky.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Jan Hamáček
ministr vnitra

   

Vyvěšeno dne: 18.07.2018

vytisknout  e-mailem