Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné informační služby

Veřejné informační služby

Do této tématické oblasti lze zahrnout všechny projekty zabývající se zkvalitněním informačních toků mezi občanem a orgánem veřejné správy. Jeden z projektů, který se řeší v rámci odboru informatizace veřejné správy MV ČR je projekt přímo nazvaný "Veřejné informační služby".

Hlavním cílem při realizaci státní informační politiky v oblasti veřejných informačních služeb je vytvořit optimální systém poskytování informací občanům a právnickým subjektům s využíváním moderních informačních a komunikačních technologií a s dostupností nezávislou na sociálním postavení subjektu pro zkvalitnění každodenního života.

Vytvoření podmínek pro funkční chod veřejných informačních služeb je základem pro optimalizaci a budování informačních systémů veřejné správy. Patří sem konstituování informačních středisek, využívání informačních kiosků, internetu a zabezpečování metodiky aktualizace zveřejňovaných informací.

Odbor informatizace veřejné správy, zajišťuje úkoly související s tvorbou koncepcí a programů, jejichž cílem je využití informačních a komunikačních technologií ve výkonu veřejné správy, především v oblasti veřejných informačních služeb, zabývá se formulací strategií pro rozvoj sítě Internet v procesu výkonu veřejné správy, spolupracuje s informatiky příslušných orgánů státní správy a samosprávy v oblasti veřejných informačních služeb a aplikace zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Act No. 106/1999 Coll. on Free Access to Information), včetně uplatňování standardů a připravuje podklady pro průzkum stavu informatizace společnosti s důrazem na postup informatizace veřejné správy.

Další projekt, který se více zaměřuje na obousměrnost informačního toku, je pilotní projekt nazvaný "Ověření automatizace procesů veřejné správy"

Tento projekt si klade za cíl ověřit na vybraných procesech veřejné správy životaschopnost myšlenky, že občané z obcí vzdálených od sídla orgánu VS využijí možnost si svoje záležitosti vyřizovat dálkově, a to buď z veřejně přístupných kiosků, nebo ze svého domácího počítače, připojeného na Internet. Princip řešení spočívá v tom, že na internetovém serveru bude nainstalováno programové vybavení, vyvinuté v rámci předmětného projektu, které bude na jedné straně komunikovat s občanem (systém EVA) a na druhé pak s příslušným úřadem (systém ADAM).

Součástí projektu je i realizace 10 veřejných kiosků, které budou umístěny ve vybraných malých obcích, a dále pak i roční zkušební provoz celého systému. Po uplynutí doby zkušebního provozu bude úspěšnost projektu vyhodnocena a výsledky tohoto vyhodnocení budou využity při realizaci případných dalších projektů podobného tipu.

Projekt obsahuje řešení těchto základních úloh:

 • Průvodce, který vede občana při vyřizování jeho konkrétních záležitostí
 • Získání požadovaných tiskopisů a formulářů
 • Odeslání vyplněných formulářů na příslušný úřad
 • Zpětná informace občanovi z úřadu o stavu vyřizování jeho záležitosti
 • Možnost využití telefonické asistenční služby při jakýchkoliv nejasnostech
 • Prohlížení úřední desky jednotlivých úřadů
 • Zdroj informací o dění v regionu i mimo něj
 • Pořízení kopií požadovaných dokladů

Hlavní výhody, které má toto řešení pro občana :

 • Dostupnost úřadu bez ohledu na úřední hodiny
 • Přístup k systému pro všechny občany
 • Aktuální informace o stavu vyřízení záležitosti
 • Odstranění "lidského faktoru" ve svých negativních rysech z kontaktu občan-úředník

Při hodnocení úspěšnosti projektu se budou vyhodnocovat odpovědi zejména na tyto otázky:

 • Jsou internetové kiosky vhodným přístupovým bodem pro komunikaci občana s VS, jak mají být vybaveny?
 • Jaké komunikační rozhraní realizované pomocí ICT je pro občana nejpřístupnější?
 • Jaká témata jsou pro komunikaci nejvhodnější?
 • Jak postupovat, aby občané tento způsob komunikace začali využívat?
 • Co je třeba udělat aby orgány VS byly schopny řádně plnit svoji roli?

Průběh komunikace:

Občan bude s příslušným orgánem VS (úřadem) komunikovat prostřednictvím systému EVA - Elektronická a Vaše Asistentka. Pomocí tohoto systému budou moci občané s úřady komunikovat při vyřizování svých záležitostí, vyplňování potřebných formulářů a při získávání požadovaných informací. EVA jim poslouží jako asistent a průvodce při zvládání všech jednotlivých úkonů.

Pomoc při vyřizování záležitostí občanů spočívá hlavně v následujících činnostech:

 • vyslechnutí občana a přijetí jeho pokynů,
 • předání informací úřadu,
 • monitorování průběhu řízení,
 • jednání podle pokynů,
 • zpětné informování občanů o průběhu řízení.
   

vytisknout  e-mailem