Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stížnosti

  • Podání stížnosti
  • Kde a jak si může občan stěžovat
  • Lhůty pro vyřizování stížností

Podání stížnosti

Podání stížnosti

Stížnosti na práci útvarů Ministerstva vnitra a jeho zaměstnance můžete zasílat e-mailem oddělení podání osob kanceláře ministra: stiznosti@mvcr.cz.

Velikost souborů přiložených k elektronické formě stížnosti nesmí přesáhnout hodnotu 1 MB. Na toto pracoviště se můžete obracet také telefonicky na číslo 974 832 220.

Stížnosti na Policii České republiky a její příslušníky je třeba směřovat tomu útvaru policie, proti jehož příslušníkovi nebo zaměstnanci stížnost směřuje: https://www.policie.cz/clanek/urad-vnitrni-kontroly-jak-a-kde-si-muze-obcan-stezovat.aspx

Vaše stížnosti a připomínky budou vyřízeny přímo nebo postoupeny k vyřízení věcně příslušným orgánům.

  

Kde a jak si může občan stěžovat

Kde a jak si může občan stěžovat

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným jednáním zaměstnance Ministerstva vnitra nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, má právo se na Ministerstvo vnitra obrátit se stížností (viz zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Stížnost se podává u toho správního orgánu, u kterého řízení probíhá. Pokud stěžovatel má za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený útvar, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.

Stížnost by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Zejména: jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele; označení firmy, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li se právnická osoba; stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem; co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování (např. číslo jednací, pod kterým je věc u Ministerstva vnitra vedena atd.).

  

Lhůty pro vyřizování stížností

Lhůty pro vyřizování stížností

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

  

vytisknout  e-mailem