Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2008

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů na území České republiky konané ve dnech 17.a 18.října 2008

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č.262 /2008 Sb. ze dne 16.července 2008.
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 17.října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18.října  2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
 
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvod kraje.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
 
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva kraje se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí být číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 14.října 2008. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené a které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, jsou-li z něj patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Informace pro příslušníky národnostních menšin
V obci, kde žije podle posledního sčítání lidu více jak 10% obyvatel hlásících se k jiné národnosti než české, byla poskytnuta starostovi obce informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů na území České republiky konaných ve dnech 17. a 18.října 2008 i v jazyce těchto národnostních menšin k vyvěšení na úřední desce a ve volební místnosti.

vytisknout  e-mailem