Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2008

 • Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů na území České republiky konaných ve dnech 2008
 • Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2008
 • Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 17.-18.října 2008
 • Postavení okrskových volebních komisí při společném konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2008
 • Seznam krajských úřadů
 • Čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, hnutí a koalic
 • Informace k navýšení odměn členům okrskových volebních komisí

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů na území České republiky konaných ve dnech 2008

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů na území České republiky konané ve dnech 17.a 18.října 2008

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č.262 /2008 Sb. ze dne 16.července 2008.
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 17.října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18.října  2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
 
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvod kraje.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
 
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva kraje se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí být číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 14.října 2008. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené a které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, jsou-li z něj patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Informace pro příslušníky národnostních menšin
V obci, kde žije podle posledního sčítání lidu více jak 10% obyvatel hlásících se k jiné národnosti než české, byla poskytnuta starostovi obce informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů na území České republiky konaných ve dnech 17. a 18.října 2008 i v jazyce těchto národnostních menšin k vyvěšení na úřední desce a ve volební místnosti.

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2008

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2008

Volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a prováděcí vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Podle čl. 102 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 1 odst. 2 zákona je funkční období zastupitelstev krajů čtyřleté a volby do zastupitelstev krajů se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí. Poslední volby do zastupitelstev krajů se konaly ve dnech 5. a 6. listopadu 2004; funkční období zastupitelstev krajů tedy uplyne dnem 6. listopadu 2008.  Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení těchto voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Prezident republiky vyhlásil volby na 17. a 18.října 2008. Rozhodnutí č. 262/2008 Sb. bylo publikováno ve Sbírce zákonů v částce 84, která byla rozeslána dne 16.července 2008. Za den vyhlášení voleb je tak považován 16.červenec 2008.
V hlavním městě Praze se budou konat pouze volby do Senátu Parlamentu České republiky, a to ve volebních obvodech 21 - Praha 5, 24 - Praha 9 a 27 - Praha 1. V hlavním městě Praze se volby do zastupitelstev krajů nekonají. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to společně s volbami do zastupitelstev obcí.
 
Možnost kandidovat do zastupitelstva kraje
Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič (tj. státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje), u kterého není překážka ve výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (§ 4 a 5 zákona).
 
Kandidátní listina
Podávání kandidátních listin upravuje ustanovení § 20 zákona. Náležitosti kandidátní listiny upravuje ustanovení § 21 odst. 1 a 2 zákona; vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 3 včetně přílohy ke vzoru č. 3 - prohlášení kandidáta.
 
Kdo je oprávněn podávat kandidátní listinu?
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím pro tyto účely se rozumí registrace provedená Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 424/1991 Sb.“).
Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice.
Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?
Kandidátní litiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje krajskému úřadu, který je podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona úřadem oprávněným projednávat a registrovat podané kandidátní listiny pro volby do příslušného zastupitelstva kraje. Podání (převzetí) kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.
 
Náležitosti kandidátní listiny
Kandidátní listina obsahuje:
 • název kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
 • jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí,
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické stany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.
  Vzor kandidátní listiny - doc, 51 kB, pdf, 14 kB
  Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta (příloha ke vzoru č. 3 vyhlášky), že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo.
  Vzor prohlášení kandidáta - doc, 51 kB, pdf, 14 kB


 

Počet kandidátů
Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje (§ 21 odst. 3 zákona). Počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje vychází z právní úpravy zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; podle ustanovení § 31 tohoto zákona se volí následující počet členů zastupitelstva kraje, a to, s počtem obyvatel do 600 tis. 45, s počtem obyvatel v rozpětí nad 600 tis. do 900 tis. 55 a s počtem obyvatel nad 900 tis. 65.
Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva kraje podle shora uvedených rozpětí je počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby do zastupitelstev krajů.
Počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen, zveřejní krajský úřad nejpozději do 2 dnů od jeho stanovení na úřední desce krajského úřadu a dále ve Věstníku právních předpisů kraje.
 
Zmocněnec a jeho náhradník
Problematiku upravuje ustanovení § 21 odst. 5 zákona.
Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát.
Kandidující subjekt do příslušného zastupitelstva kraje (politická strana, politické hnutí a koalice) je úkony svého zmocněnce ve věcech volebních vázána. Svého zmocněnce může tento kandidující subjekt písemnou formou odvolat a odvolání musí být doručeno krajskému úřadu, u něhož byla podána kandidátní listina pro volby do příslušného zastupitelstva kraje.
 
Volební kampaň
Prezentace kandidujících subjektů ve volbách do zastupitelstev krajů je ponechána na jejich vůli. Zákon pouze v ustanovení § 28 stanoví, že v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstva kraje a končící ukončením hlasování do zastupitelstva kraje nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních průzkumů. Pokud tak učiní fyzická osoba může takovým jednáním naplnit skutkovou podstatu přestupku ve smyslu ustanovení § 57 zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 tis. Kč. Právnická osoba za stejné jednání, kvalifikované jako jiný správní delikt, může být trestána podle ustanovení § 58 zákona sankcí - možností uložení pokuty až do výše 500 tis. Kč.
 
Možnost soudního přezkumu
Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o provedení registrace volby do zastupitelstev krajů se může politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle zvláštního právního předpisu (§ 89 soudního řádu správního).

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 17.-18.října 2008

Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008

vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

 

 
Nejpozději dnů přede dnem voleb

 
Datum
nejpozději do
Úkol
Gestor
90

 
19. 7. 2008
(sobota)
Prezident republiky vyhlásil volby na 17. a 18. října 2008.
Rozhodnutí č. 262/2008 Sb. ze dne 16. července 2008 bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částce 84, která byla rozeslána dne 16. července 2008. Podle § 3 odst. 1 zákona je tak za den vyhlášení voleb považován 16. červenec 2008

 

 
od vyhlášení voleb

 
Zákaz změny vymezení volebních okrsků
(§ 25 zákona a § 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)

 
starosta obce, města, městyse, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěné (dále jen „starosta“)*)

 

 

 

 
80
29. 7. 2008
(úterý)
Poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a politických hnutí, údajů o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí krajskému úřadu
(§ 9 odst. 2 písm. c) zákona, § 13 odst. 1 vyhlášky)

 
Ministerstvo vnitra
66
12. 8. 2008
(úterý)
Podání kandidátních listin krajskému úřadu
(§ 20 odst. 1 a 3 zákona)

 
politické strany, politická hnutí, koalice

 
66 - 60
12. 8. – 18. 8. 2008
(úterý – pondělí)
Přezkoumání kandidátních listin
(§ 22 odst. 1 zákona)

 

 

 

 
krajský úřad
66 - 60
12. 8. – 18. 8. 2008
(úterý – pondělí)
Možnost doplňovat další kandidáty na kandidátních listinách nebo měnit jejich pořadí
(§ 21 odst. 4 zákona)
politické strany, politická hnutí, koalice, které podaly kandidátní listiny

 

 
65

 
13. 8. 2008
(středa)
Předání kopií kandidátních listin Českému statistickému úřadu
(§ 14 odst. 1 vyhlášky)

 
krajský úřad

 
62

 
16. 8. 2008
(sobota)
Předání seznamu kandidátů se shodnými údaji krajskému úřadu
(§ 14 odst. 2 vyhlášky)

 
Český statistický úřad

 

 

 
60
18. 8. 2008
(pondělí)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
(§ 15 písm. c) zákona)

 
starosta*)

 

 
58
 
20. 8. 2008
(středa)
Výzva k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu
(§ 22 odst. 1 zákona)

 
krajský úřad
50
28. 8. 2008
(čtvrtek)
Odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu
(§ 22 odst. 1 zákona)

 
zmocněnci politických stran, politických hnutí, koalic
50 – 48
28. 8. – 30. 8. 2008
(čtvrtek - sobota)
Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny
(§ 22 odst. 2, odst. 3 písm. a, b) zákona)

 
krajský úřad
48
30. 8. 2008
(sobota)
Zaslání seznamu registrovaných kandidátních listin starostům všech obcí na území kraje
(§ 22 odst. 3 písm. a) zákona)

 
krajský úřad
47
31. 8. 2008
(neděle)
Zaslání seznamu registrovaných kandidátních listin a odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi
(§ 14 odst. 4 vyhlášky)

 
krajský úřad
45
2. 9. 2008
(úterý)
Poskytnutí každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků
(§ 15 písm. f) zákona)

 
starosta*)
45
2. 9. 2008
(úterý)
Losování čísel Státní volební komisí, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů
(§ 15 odst. 1 vyhlášky)

 
Státní volební komise
41
(20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise, 21 dnů před volbami)

 
6. 9. 2008
(sobota)
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
(§ 17 odst. 6 zákona)
starosta*)
30
17. 9. 2008
(středa)
Delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise
(§ 17 odst. 2 zákona)

 

 
politické strany, politická hnutí, koalice, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány
před prvním zasedáním okrskové volební komise

 
25. 9. 2008
(čtvrtek)
Delegování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 17 odst. 2 zákona, plní se i v dalším průběhu voleb)

 
starosta*)
21
26. 9. 2008
(pátek)
První zasedání okrskové volební komise
(§ 15 písm. d) zákona)

 
starosta*)
15
2. 10. 2008
(čtvrtek)
Registrace kandidátních listin na základě rozhodnutí soudu
(§ 22 odst. 6 zákona)

 
krajský úřad
15
2. 10. 2008
(čtvrtek)
Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci
(§ 27 zákona)

 
starosta*)
15
2. 10. 2008
(čtvrtek)
Sdělení kontaktní adresy krajským úřadům;
technické připojení za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje v elektronické formě, jehož parametry neprodleně sdělí Český statistický úřad
(§ 42 odst. 1 zákona)

 
politické strany, politická hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, Český statistický úřad
 
10
7. 10. 2008
(úterý)
Delegování členů do okrskové volební komise
(po rozhodnutí soudu)
(§ 22 odst. 6 zákona)
 
politické strany, politická hnutí, koalice, zaregistrované na základě rozhodnutí soudu

 
3
14. 10. 2008
(úterý)

 
Dodání hlasovacích lístků voličům
(§ 24 odst. 4 zákona)

 
starosta*)
3 až ukončení hlasování
14. 10. – 18. 10. 2008 (14,00 hod.)
(úterý – sobota)

 
Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů
(§ 28 zákona)

 
fyzické a právnické osoby

 

 
2

 
15. 10. 2008
(16,00 hod.)
(středa)
Uzavření stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva kraje, předání výpisů ze stálého seznamu voličů okrskovým volebním komisím
(§ 26 zákona)

 
obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města

 
48 hodin
před zahájením voleb

 
15. 10. 2008
(14,00 hod.)
(středa)
Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury
(§ 23 odst. 1zákona)

 
kandidáti, zmocněnci politických stran, politických hnutí, koalic
48 hodin
před zahájením voleb

 
15. 10. 2008
(14,00 hod.)
(středa)
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb, ve volebních místnostech
(§ 23 odst. 4 zákona)

 
krajský úřad
1. den voleb
17. 10. 2008
(pátek)
Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím
(§ 24 odst. 4 zákona)

 

 
starosta*)
dny voleb
(pátek, sobota)
17. 10. a 18. 10. 2008
Zajištění průběhu hlasování
(§ 16 zákona)

 

 
okrsková volební komise

 

 

 

 

 
dny voleb
(pátek,
sobota)
17. 10. a 18. 10. 2008
Kontrola průběhu hlasování
ve volebních místnostech
(§ 36 zákona)
krajský úřad,
pověřený obecní úřad

 
§ 62 odst. 2 zákona – Neplní-li starosta nebo jeho zástupce úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a jeho zástupce zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu. Při plnění těchto úkolů má ředitel krajského úřadu postavení volebního orgánu.

 
Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky

 

 
§ 52 odst. 1 zákona – Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti rozhodnutí o provedení registrace pro volby do zastupitelstva kraje se může politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.

 
§ 31 odst. 7 zákona – Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 
§ 41 odst. 5 zákona – Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1(tj. nepředá zápis o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu) do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 37), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb za kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.

 
§ 53 odst. 1 zákona – Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany soudu každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen, jakož i každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

 
§ 46 zákona – Krajský úřad vydá po uplynutí lhůty pro rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu kandidátům zvoleným za člena zastupitelstva kraje osvědčení o zvolení.

 
§ 10 odst. 2 vyhlášky – Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva kraje; ostatní hlasovací lístky zničí.

 
 

 

Postavení okrskových volebních komisí při společném konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2008

Postavení okrskových volebních komisí při společném konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2008

Volby do zastupitelstev krajů i volby do Senátu Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky (podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, /dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“/ a podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Společné konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republikyvyhlásil prezident České republiky rozhodnutím č.262 ze dne 16.července 2008 (uveřejněno ve Sbírce zákonů v částce 84) na 17. a 18.října 2008.
Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky anebo s volbami do zastupitelstev v obcích, plní podle ustanovení § 64 zákona o volbách do zastupitelstev krajů okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona i úkoly okrskových volebních komisí pro tyto další volby.
Tak tomu bude i při konání společných voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2008.
Pro úplnost upozorňujeme, že v hlavním městě Praze se okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu České republiky zřizují a plní úkoly podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť v hlavním městě Praze se volby do zastupitelstev krajů nekonají. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, společně s volbami do zastupitelstev obcí.
 
Při konání společných voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se okrskové volební komise ustavují podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů a podle § 64 téhož zákona plní úkoly, jak pro volby do zastupitelstev krajů vyplývající ze zákona o volbách do zastupitelstev krajů, tak i pro volby do Senátu Parlamentu České republiky vyplývající ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Členové okrskových volebních komisí jsou delegováni podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů, kdy každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí. První zasedání okrskových volebních komisí svolá starosta tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev krajů (§ 15 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev krajů).
S postavením a plněním úkolů okrskových volebních komisí při společném konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky souvisí i odměňování jejich členů.
 
Člen okrskové volební komise má podle ustanovení § 55 zákona o volbách do zastupitelstev krajů nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce (zapisovatel okrskové volební komise podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona o volbách do zastupitelstev krajů je členem okrskové volební komise).
Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v části šesté, (dále jen „vyhláška“).
 
Podle ustanovení § 17 vyhlášky členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen "odměna") ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč.
Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise se zvyšuje u těch komisí, kde se zároveň volí do Senátu Parlamentu České republiky o 400 Kč; v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise zvyšuje o dalších 200 Kč.
Při plné účasti na všech zasedáních okrskové volební komise a v případě obou kol voleb do Senátu Parlamentu České republiky pak bude tato odměna u člena okrskové volební komise činit 1 900 Kč, u zapisovatele okrskové volební komise 2 100 Kč a u předsedy okrskové volební komise 2 200 Kč.
Vyhláška rovněž upravuje způsob a postup její výplaty. Odměnu vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, úřad města, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“). V případě, že se předseda, zapisovatel, člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, tj. celkovou odměnu vydělí počtem všech jednání okrskové volební komise a tuto částku pak vynásobí počtem jednání okrskové volební komise, kterých se příslušný člen okrskové volební komise zúčastnil, a to podle evidence o účasti na jednáních okrskové volební komise.
 
Nároky člena okrskové volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojenou s výkonem funkce upravují zvláštní právní předpisy (§ 55 zákona o volbách do zastupitelstev krajů). S účinností nového zákoníku práce od 1. ledna 2007 zaměstnanci při výkonu funkce člena okrskové volební komise nadále nenáleží náhrada mzdy, ale pouze pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, ledaže by se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli ve smyslu § 200 věty druhé zákoníku práce jinak.

Seznam krajských úřadů

Čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, hnutí a koalic

Čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, hnutí a koalic

Státní volební komise na svém zasedání dne 2. září 2008 vylosovala čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 17. a 18. října 2008. 
V následujících tabulkách je uveden přehled vylosovaných čísel podle kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic (v abecedním pořadí), podle čísel a zároveň i přehled o tom, ve kterých krajích kandidující subjekty podaly kandidátní listiny.
 
Vzhledem k tomu, že ne všechny kandidující subjekty podaly kandidátní listiny ve všech krajích a zároveň ne všechny kandidátní listiny byly krajskými úřady zaregistrovány (s výhradou možného soudního přezkumu), nebude číselná řada na hlasovacích lístcích v jednotlivých krajích úplná.
 
 

Informace k navýšení odměn členům okrskových volebních komisí

Informace k navýšení odměn členům okrskových volebních komisí, k jejich zdaňování a odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Vláda dne 17. září 2008 svým usnesením č. 1180 schválila závěr, podle kterého má být problematika nároků a odměňování členů okrskových volebních komisí řešena navýšením zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise při všech volbách o 500 Kč.
 
Na základě uvedeného usnesení vlády připravilo Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí návrh novely volebních vyhlášek.
  
Již před přijetím usnesení vlády prošel návrh novely připomínkovým řízením. Nyní bude legislativní proces přijímání vyhlášky dokončen tak, aby nabyla účinnosti nejpozději do doby, kdy začnou obecní úřady členům okrskových volebních komisí odměny vyplácet.
 
Již při nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny Senátu by tedy měly být všem členům okrskových volebních komisí (včetně předsedy a zapisovatele) vypláceny odměny navýšené o 500 Kč.
 
Pro úplnost doplňujeme informaci, že usnesením vlády nebyl schválen závěr, aby odměny členů okrskových volebních komisí byly zdaňovány podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 586/1992 Sb.“), čímž by byla odměna člena okrskové volební komise jednak osvobozena od daně z příjmu a jednak by nepodléhala odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění dle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“).
 
Odměny členů okrskových volebních komisí budou tedy nadále zdaňovány podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. (blíže k tomu zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů, ročník 2008, číslo 4 ze dne 5. září 2008) a pro nadcházející volby do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny Senátu z nich bude odváděno i pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
 
Současně se jedná o tom, aby členové okrskových volebních komisí byli do budoucna zařazeni do výčtu výjimek, na které se povinnost odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění nevztahuje. I v případě, že by se tuto výjimku podařilo prosadit, aplikovala by se až po nabytí účinnosti připravované novely zákona č. 48/1997 Sb.
 
S konkrétními dotazy týkající se danění a odvodů zdravotního pojištění se lze obrátit na věcně příslušné resorty, tj. na Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví.
 
Nárok člena okrskové volební komise, který je zaměstnancem, na náhradu mzdy by měl být do budoucna výslovně zakotven ve volebních zákonech, a to jejich novelizací, která byla shora uvedeným usnesením vlády uložena Ministerstvu vnitra.

vytisknout  e-mailem