Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017


Podmínky kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb. a vyhlášky č. 34/2015 Sb.

Možnost kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič (tj. státní občan České republiky), který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva, tj. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (§ 25, § 1 odst. 7 a § 2 písm. b) zákona o volbách do Parlamentu).

Kandidátní listina

Podávání kandidátních listin upravuje ustanovení § 31 zákona o volbách do Parlamentu. Náležitosti kandidátních listin taxativně vymezuje ustanovení § 32 zákona o volbách do Parlamentu.

Vzor kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny je uveden v příloze 1 vyhlášky jako vzor 4., prohlášení kandidáta jako příloha ke vzoru 4.

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Poslanecké sněmovny v každém volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají kandidátní listinu samostatně, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze 1 koalice. Koalice musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích. Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny.

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 15. srpna 2017 do 16.00 hodin, krajskému úřadu, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“), a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu.

Náležitosti kandidátní listiny

Zákon č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, který nabyl účinnosti dnem 13. dubna 2017, nahradil údaj o rodném čísle v prohlášení kandidáta, které je přílohou kandidátní listiny, údajem o datu narození. V návaznosti na výše uvedené se do náležitostí kandidátní listiny doplňuje údaj o pohlaví kandidátů.

Ke dni 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony, který kromě jiného navýšil u voleb do Poslanecké sněmovny politickým stranám, politickým hnutím a koalicím příspěvek na volební náklady z 15 000 Kč na 19 000 Kč (navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku).

 • název volebního kraje,

 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,

 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk (ke dni podání kandidátní listiny), jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (uvádí se „bez politické příslušnosti“),

 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,

 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu (uvede se úplná adresa, zároveň se doporučuje uvést i další možnosti, jak lze zmocněnce kontaktovat, např. e-mailovou adresu, telefon); politická strana, politické hnutí a kolice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Vzor kandidátní listiny (pdf, 42 kB)

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tedy svoji úplnou adresu), a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta (pdf, 23 kB)

 • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši 19 000 Kč; příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb, tj. 9. srpna 2017, zřídí u České národní banky krajský úřad. Oznámení o zřízení zvláštního účtu včetně jeho aktivace zveřejní krajský úřad na úřední desce. Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí. Při bezhotovostním složení se použije konstantní symbol 558, při složení v hotovosti konstantní symbol 379.
   

Seznam zvláštních účtů u poboček České národní banky pro složení příspěvku na volební náklady při volbách do Poslanecké sněmovny

číslo a název volebního kraje sídlo Pobočka ČNB číslo zvláštního účtu
1 Hlavní město Praha Praha Praha 96014-17828031/0710
2 Středočeský Praha Praha 96014-47824031/0710
3 Jihočeský Č. Budějovice Č. Budějovice 96014-7821231/0710
4 Plzeňský Plzeň Plzeň 96014-7821311/0710
5 Karlovarský Karlovy Vary Plzeň 96014-7823341/0710
6 Ústecký Ústí n. Labem Ústí n. Labem 96014-7826411/0710
7 Liberecký Liberec Ústí n. Labem 96014-7822461/0710
8 Královéhradecký Hr. Králové Hr. Králové 96014-7820511/0710
9 Pardubický Pardubice Hr. Králové 96014-7827561/0710
10 Vysočina Jihlava Brno 96014-7826681/0710
11 Jihomoravský Brno Brno 96014-7822621/0710
12 Olomoucký Olomouc Ostrava 96014-7824811/0710
13 Zlínský Zlín Brno 96014-7821661/0710
14 Moravskoslezský Ostrava Ostrava 96014-7826761/0710

Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k zákonu o volbách do Parlamentu

volební kraj č. název sídlo maximální počet
kandidátů na
kandidátní listině
1 Hlavní město Praha Praha 36
2 Středočeský Praha 34
3 Jihočeský České Budějovice 22
4 Plzeňský Plzeň 20
5 Karlovarský Karlovy Vary 14
6 Ústecký Ústí nad Labem 26
7 Liberecký Liberec 17
8 Královéhradecký Hradec Králové 20
9 Pardubický Pardubice 19
10 Vysočina Jihlava 20
11 Jihomoravský Brno 34
12 Olomoucký Olomouc 23
13 Zlínský Zlín 22
14 Moravskoslezský Ostrava 36

Zmocněnec a jeho náhradník

Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce.

Zmocněncem nebo jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.

Politická strana, politické hnutí a koalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání krajskému úřadu. Náhradník nastupuje místo zmocněnce pouze tehdy, je-li zmocněnec odvolán a zároveň je-li náhradník uveden na kandidátní listině.

Projednání a registrace kandidátních listin

Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 15. srpna 2017 do 21. srpna 2017 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky, vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce kandidující subjekt nejpozději 23. srpna 2017, aby byly zjištěné závady odstraněny, a to nejpozději do 31. srpna 2017.

Krajský úřad pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne nejpozději 1. září 2017 o registraci bezvadné kandidátní listiny, v případě že závady nebyly odstraněny o škrtnutí kandidáta, pokud lze tímto způsobem odstranit vady a umožnit tak zaregistrování kandidátní listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny, kdy k nápravě nestačí předchozí postup.

Možnost soudního přezkumu

Do 2 dnů od doručení rozhodnutí se mohou domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle zvláštního právního předpisu (§ 89 soudního řádu správního)

 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu - proti odmítnutí kandidátní listiny

 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu a škrtnutý kandidát - proti jeho škrtnutí na kandidátní listině

 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu - proti provedení registrace jiného kandidujícího subjektu.
   

Vzdání se a odvolání kandidatury

Podle ustanovení § 36 zákona o volbách do Parlamentu se kandidát může písemným prohlášením doručeným krajskému úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

Volební kampaň

Zákonem č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony, byla s účinností od 1. ledna 2017 zavedena jednotná pravidla vedení volební kampaně a jejího financování (§ 16 - § 16i zákona o volbách do Parlamentu). Problematika financování volební kampaně spadá do působnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách http://udhpsh.cz.

Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, kolice, jejich kandidáta.

Volební kampaň začíná dnem vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny.

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

Zákon o volbách do Parlamentu v § 16 stanoví, že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice jsou povinni označit svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně.

Kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb (tj. od 4. října 2017 do 18. října 2017) vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času.

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny a končící ukončením hlasování (tj. od 17. října 2017 do 21. října 2017 14.00 hodin) nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty v objektech, v nichž jsou umístěny volební místnosti, a v jejich bezprostředním okolí.

Volební účet

Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb, tj. do 7. května 2017, zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (tzv. volební účet).

Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách.

vytisknout  e-mailem