Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dodatek č. 1 k Metodice k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1. ledna 2014

Metodiku naleznete zde (pdf, 653 kB)

ad I. Vedení volebních okrsků

a) Zápis údajů o vymezení volebních okrsků do RÚIAN

Adresní místa, u kterých nebyl v RÚIAN doplněn definiční bod, a tudíž taková adresní místa nejsou určena k dalšímu zpracování

 • jsou vypsána v kontrolní sestavě, volně dostupné na webových stránkách ČÚZK, projektu RÚIAN www.ruian.cz, v "Novinkách" nebo v kapitole 3, "Kontroly dat ISÚI / RÚIAN", po odkliknutí odrážka "Kontrola adresních míst bez definičního bodu". Data jsou dostupná v členění podle krajů až na jednotlivé obce, městské části nebo městské obvody (dále jen "obec"). Současně je Výpis adresních míst bez definičního bodu pro obce součástí aplikace ISÚI. Tento výpis je možné vygenerovat on-line (jeho generování je ale dostupné jen oprávněným uživatelům ISÚI.

 • voliči, bydlící v takovém objektu (objektu bez doplnění definičního bodu adresního místa), nebudou zařazeni do příslušného volebního okrsku; v seznamu voličů, vydaném na žádost obce, budou uvedeni na jeho konci.

 • s odkazem na snahu o řádné vedení údajů, jak z hlediska úplného vymezení volebních okrsků, tak z hlediska požadavku na řádnou podobu seznamu voličů, je nezbytné doplnění příslušných údajů co nejdříve; pokud však obec požadované úkony nestihne provést do vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, lze tak učinit i po této lhůtě; v daném případě nejde o změnu stanovení (vymezení) volebních okrsků, kterou nelze provádět po dobu vyhlášení a průběhu voleb.

 • editace hranic volebních okrsků se týká obcí se dvěma a více volebními okrsky. U obcí s jedním volebním okrskem byl volební okrsek vytvořen automaticky na celém území obce. Volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí (§ 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.). Ve vazbě na toto ustanovení nebude možné editovat hranice volebních okrsků po vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.

 • s editací hranic volebních okrsků však nesouvisí doplňování dalších prvků RÚIAN, zejména definičních bodů adresních míst. Doplňování definičních 2 bodů adresních míst v ISÚI není a nebude "uzamčením volebních okrsků" nijak omezeno.

 • všem obcím (tedy i obcím s jedním volebním okrskem) doporučujeme kontrolu definičních bodů adresních míst provést. Pro úspěšné zařazení adresních míst do volebního okrsku je třeba, aby všechna adresní místa vedená v RÚIAN měla svoji lokalizaci, tedy svůj definiční bod. Adresní místa bez definičních bodů se nezařadí do žádného volebního okrsku. Proto je nutné adresní místa zkontrolovat, opravit (doplnit definiční bod), případně zrušit (pokud neexistují). V případě, že obce na tuto kontrolu rezignují, v poskytnutém seznamu voličů v členění podle volebních okrsků budou chybět voliči, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adresách (adresních místech) bez definičních bodů.
   

ad II. Vedení seznamů voličů

b) Poskytování seznamu voličů v členění podle volebních okrsků

V územně členěných statutárních městech žádají městské části / městské obvody o poskytnutí seznamu voličů prostřednictvím magistrátu pouze v těch případech, kdy nemají vlastní IČO a nemohou se tak přihlásit do CzechPOINT@office.

Opakovaně upozorňujeme na potřebu zřízení CzechPOINT@office. Rozhraní je vytvořeno pro potřeby samotného úřadu s tím, že jeho obsahem jsou agendy, které vykonávají úřady a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Rozhraní CzechPOINT@office je součástí stávajícího systému Czech POINT. Lze však k němu získat samostatný přístup po vyplnění příslušného formuláře. Postup lze získat na adrese uvedené v původní Metodice.

V seznamu voličů budou uvedeni i voliči, u nichž je evidováno zpochybněné úmrtí, popřípadě datum úmrtí, a voliči, kteří (dle místních poznatků nebo s ohledem na věk) již pravděpodobně nežijí. Vzhledem k tomu, že datum úmrtí nebylo úředně potvrzeno, případně bylo naopak jeho vyznačení zpochybněno, byl, jako pro voliče příznivější, zvolen uvedený postup (tomu svědčí i skutečnost, že voliče nelze pro volby do Evropského parlamentu až na výjimky v okrskové volební komisi dopisovat do výpisu ze seznamu voličů).

Pro žádost o výdej seznamu voličů není obecnímu úřadu stanovena žádná lhůta a lze tak postupovat podle místních podmínek, tj. zda obecní úřad vede vlastní seznam voličů a vyžádaný seznam tak bude sloužit pouze pro kontrolu (zejména případně přistěhovaných cizinců, občanů EU, nahlášených již v jiné obci do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí), anebo bude poskytnutý seznam využívat od prvních úkonů spojených s vedením seznamu voličů, vpisováním poznámek, sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Pouze je třeba počítat s tím, že v případě nadměrného množství požadavků na výdej seznamů voličů si zpracovatel vyhradil maximální lhůtu pro jeho poskytnutí do 72 hodin od podání žádosti.

V případě, že půjde o soubor většího obsahu, bude zaslán do datové schránky obce ve více částech. Vždy však platí, že každý volební okrsek začíná na samostatné straně.

Soubory (pdf / CSV) zasílané na základě žádosti obecního úřadu o poskytnutí seznamu voličů v členění podle volebních okrsků obsahují osobní data. Je proto věcí každého obecního úřadu zajistit v rámci svých organizačních opatření přístup k těmto datům a zacházení s nimi tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Postup pro převedení souboru CSV do formátu Microsoft Office Excel připojujeme v příloze zde (pdf, 489 kB).
 

c) Ověřovací provoz

Ověřovací provoz byl ukončen podepsáním akceptačního protokolu dne 17. února 2014. Celý systém byl uveden do plného provozu dne 18. února 2014.

Od uvedeného data budou vyřizovány požadavky obcí na výdej seznamu voličů standardním způsobem.

V případě problémů s výdejem seznamu voličů se lze obrátit

 • jde-li o formulář Czech POINT - na adrese: helpdesk@czechpoint.cz;

 • jde-li o problematiku výdeje dat - na adrese: http://www.szrcr.cz/vyvojari/pristup-do-service-desk-managera
  Webová aplikace Service Desk Manager (SDM) primárně slouží ke vstupu incidentů a požadavků uživatele. Jejím prostřednictvím uživatel svůj požadavek sám zadává. Požadavky zaslané prostřednictvím e-mailu "podpora@szrcr.cz" mohou být pouze obecného charakteru, protože se nejedná o komunikaci autentizovaného uživatele. Věnujte prosím rovněž svou pozornost změně telefonního čísla Service Desku. Telefonní číslo SD SZR je určeno především jako sekundární vstup a k získání informace o požadavku: tel.: +420 236 031 758 (PO - PÁ 8:00 - 18:00).

  

vytisknout  e-mailem