Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nové volby do zastupitelstev obcí dne 15. března 2014 - Harmonogram úkolů a lhůt

Nové volby do zastupitelstev  obcí
dne 15. března 2014
Harmonogram úkolů a lhůt
 
vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dnů přede
dnem voleb
Datum
nejpozději do
Úkol
Gestor
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od vyhlášení voleb
 
Zákaz změny vymezení volebních okrsků
(§ 26 odst. 4 zákona)
 
starosta (pokud nebude starosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu, (dále jen starosta“)
 
85
20. prosince 2013
Zveřejnění seznamu obecních úřadů v obcích, kde jsou
zřízeny alespoň 2 odbory,
kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznamu obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému
pověřenému obecnímu úřadu
(§ 21 odst. 2 zákona)
 
pověřený obecní úřad
85
20. prosince 2013
Vytvoření volebních obvodů, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 27 odst. 1 zákona)
 
zastupitelstvo obce
85
20. prosince 2013
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
(§ 21 odst. 4 zákona)
 
registrační úřad
83
(do 2 dnů
po vytvoření
volebních obvodů)
 
22. prosince 2013
Zveřejnění seznamu
vytvořených volebních
obvodů a jejich popis,
počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích, pokud
úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 27 odst. 3 zákona)
starosta
 
 
 
 
 
66
(do 16 hodin)
8. ledna 2014
Podání kandidátních listin registračnímu úřadu
(§ 21 odst. 3 zákona)
 
volební strany
66 – 60
 
od 8. ledna 2014
do 14. ledna 2014
 
Přezkoumání kandidátních
listin
(§ 23 odst. 1 zákona)
 
registrační úřad
66 – 60
od 8. ledna 2014
do 14. ledna 2014
 
Možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny nebo měnit jejich pořadí
(§ 22 odst. 2 zákona)
 
volební strany
65
9. ledna 2014
Předání kopií podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu
(§ 6 odst. 1 vyhlášky)
 
registrační úřad
62
12. ledna 2014
Předání seznamu kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem kandidujících do téhož zastupitelstva obce
registračnímu úřadu
(§ 6 odst. 2 vyhlášky)
 
Český statistický úřad
60
14. ledna 2014
Stanovení minimálního
počtu členů okrskové volební komise
(§ 15 písm. d) zákona)
 
starosta
 
58
16. ledna 2014
Výzva k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu
(§ 23 odst. 1 zákona)
 
registrační úřad
53
21. ledna 2014
Odstranění závad
na kandidátních listinách,
pokud úkol přichází v úvahu
(§ 23 odst. 1 zákona)
 
volební strany
48
26. ledna 2014
Rozhodnutí o škrtnutí
kandidáta na kandidátní
listině, registraci a odmítnutí kandidátních listin
(§ 23 odst. 3 zákona)
 
registrační úřad
48
26. ledna 2014
Informování starostů obcí o registraci kandidátních
listin
(§ 12 odst. 1 písm. b) zákona,
§ 13 odst. 1 písm. b) zákona)
 
registrační úřad
45
29. ledna 2014
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků
(§ 15 písm. g) zákona)
 
starosta
41
2. února 2014
Jmenování zapisovatele
okrskové volební komise
(§ 17 odst. 6 zákona)
 
starosta
30
13. února 2014
 
Delegování zástupců
volebních stran do okrskových volebních komisí
(§ 17 odst. 2 zákona)
 
volební strany
30
13. února 2014
 
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud
úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 17 odst. 2 zákona,
plní se i v dalším průběhu voleb)
 
starosta
21
22. února 2014
První zasedání okrskových volebních komisí
(§ 15 písm. e) zákona)
 
starosta
20
23. února 2014
Registrace kandidátních
listin na základě rozhodnutí soudu
(§ 23 odst. 6 zákona)
 
registrační úřad
15
28. února 2014
Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb
(§ 29 zákona)
 
starosta
10
5. března 2014
Vyhrazení plochy pro
vylepení volebních plakátů
(§ 30 odst. 1 zákona)
 
starosta
9
6. března 2014
Zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v území obvodu obce a nahlášení telefonního čísla pověřenému obecnímu úřadu
(§ 14 písm. d) zákona)
 
obecní úřad
4
11. března 2014
Sestavení a zaslání
přehledu o telefonním
spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů příslušnému krajskému úřadu a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 12 odst. 1 písm. f) zákona)
 
pověřený obecní úřad
V návaznosti na poskytnuté
podklady POÚ
 
Sestavení přehledu o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 10 odst. 1 písm. b) zákona)
krajský úřad
 
 
 
 
3 až do
ukončení hlasování
12. března 2014
15. března 2014
22.00 hodin
 
Zákaz zveřejňování předvolebních
a volebních průzkumů
(§ 30 odst. 2 zákona)
 
fyzické a právnické osoby
3
12. března 2014
Dodání hlasovacích lístků
voličům
(§ 25 odst. 5 zákona)
 
starosta (v obcích, kde není starosta, zajistí tuto povinnost starosty místostarosta; není-li v obci ani starosta ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu)
 
2
13. března 2014
v 16.00 hodin
 
Uzavření stálého seznamu
voličů a jeho dodatku
(§ 28 odst. 4 zákona)
 
obecní úřad
48 hodin před zahájením voleb
13. března 2014
7.00 hodin
Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury
(§ 24 zákona)
 
kandidáti
volební strany
48 hodin před zahájením voleb
13. března 2014
7.00 hodin
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o odvolání kandidáta, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb ve všech volebních místnostech
(§ 31 odst. 4 zákona)
 
registrační úřad
Den voleb
15. března 2014
 
Dodání hlasovacích lístků
okrskovým volebním
komisím
(§ 25 odst. 5 zákona)
 
starosta (v obcích, kde není starosta, zajistí tuto povinnost starosty místostarosta; není-li v obci ani starosta ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu)
 
Den voleb
15. března 2014
od 7.00 hodin
do 22.00 hodin
 
Zajištění průběhu hlasování
(§ 16 zákona)
okrsková
volební komise
 
 
Kontrola průběhu hlasování ve volebních místnostech
(§ 38 zákona
§ 10 odst. 1 písm. c))
 
krajský úřad
 
 
Kontrola průběhu hlasování
a sčítání hlasů
(§ 12 odst. 1 písm. i) a j)
§ 38 zákona)
 
pověřený
obecní úřad
Den voleb
15. března 2014
 
Zákaz volební agitace
a propagace v objektu,
kde je volební místnost
a v jeho bezprostředním
okolí
(§ 30 odst. 3 zákona)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky
 
§ 33 odst. 7 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
§ 43 odst. 2 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 39), popřípadě ve stanovené lhůtě je to důvodem pro vyhlášení opakovaného hlasování (§54) v příslušném volebním okrsku.
 
§ 52 zákona - Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstev obcí je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí; v obci, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb (§ 60) končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut, nebo patnáctým dnem po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování, anebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces. V obci, kde nebyl odevzdán zápis o průběhu a výsledku hlasování podle § 43 odst. 2 končí patnáctý den po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování.
 
§ 53 zákona - Registrační úřad vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obceosvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva (§ 91 zákona č. 128/2000 Sb.).
 
§ 53 odst. 2 zákona - V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá registrační úřad osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí podle § 45 odst. 3 a 4 do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 60).
 
§ 59 zákona - Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu do zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.
 
§ 60 odst. 1 zákona - Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každá osoba zapsaná do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, jakož každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do tohoto zastupitelstva zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
 
§ 13 odst. 2 vyhlášky - Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva obce; ostatní hlasovací lístky protokolárně zničí.
 
§ 1 odst. 2 vyhlášky - Odměnu podle odstavce 1 pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.
 
 

vytisknout  e-mailem