Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013

A. Podmínky kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013

Volby do Poslanecké sněmovny upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., (dále jen „vyhláška“), a vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.
 

V případě, že dojde k rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, upravuje zákon o volbách do Parlamentu v § 55 krácení zákonem stanovených lhůt tak, aby se v souladu s čl. 17 odst. 2 Ústavy České republiky volby konaly do 60 dnů.
 
Možnost kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny
Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, tj. státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není zbaven způsobilosti k právním úkonům (§ 25 a § 2 písm. b) zákona o volbách do Parlamentu).
 
Kandidátní listina
Podávání kandidátních listin upravuje ustanovení § 31 zákona o volbách do Parlamentu. Náležitosti kandidátních listin taxativně vymezuje ustanovení § 32 zákona o volbách do Parlamentu.
 
Vzor kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny je uveden v příloze 1 vyhlášky jako vzor 4., prohlášení kandidáta jako příloha ke vzoru 4.
 
Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu
Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.
 
Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Poslanecké sněmovny v každém volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají kandidátní listinu samostatně, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze 1 koalice. Koalice musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích. Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny.
 
Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává
Kandidátní listina se podává nejpozději 38 dnů přede dnem voleb, tj. do  17. září 2013 do 16.00 hodin, krajskému úřadu, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“), a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.
 
Náležitosti kandidátní listiny
Kandidátní listina obsahuje: 
 • název volebního kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení, 
 • jména a příjmení kandidátů, věk (ke dni podání kandidátní listiny), jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí, lze uvést i „bez politické příslušnosti“,
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu (uvede se úplná adresa, zároveň se doporučuje uvést i další možnosti, jak lze zmocněnce kontaktovat, např.
  e-mailovou adresu, telefon); politická strana, politické hnutí a kolice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.
Vzor kandidátní listiny
 
Ke kandidátní listině musí být přiloženo:
 
 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto (tj. jaké) překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tedy svoji úplnou adresu), a rodné číslo,
Vzor prohlášení kandidáta
 
 • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši 15 000 Kč; příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 47 dnů přede dnem voleb, tj. 8. září 2013, zřídí u České národní banky krajský úřad. Oznámení o zřízení zvláštního účtu včetně jeho aktivace zveřejní krajský úřad na úřední desce. Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí. Při bezhotovostním složení se použije konstantní symbol 558, při složení v hotovosti konstantní symbol 379.
 
Seznam zvláštních účtů u poboček České národní banky pro složení příspěvku na volební náklady při volbách do Poslanecké sněmovny
číslo a název volebního kraje
sídlo
pobočka ČNB
číslo zvláštního účtu
  1 Hlavní město Praha
Praha
Praha
96014-17828031/0710
  2 Středočeský
Praha
Praha
96014-47824031/0710
  3 Jihočeský
Č. Budějovice
Č. Budějovice
96014-7821231/0710
  4 Plzeňský
Plzeň
Plzeň
96014-7821311/0710
  5 Karlovarský
Karlovy   Vary
Plzeň
96014-7823341/0710
  6 Ústecký
Ústí n. Labem
Ústí n. Labem
96014-7826411/0710
  7 Liberecký
Liberec
Ústí n. Labem
96014-7822461/0710
  8 Královéhradecký
Hr. Králové
Hr. Králové
96014-7820511/0710
  9 Pardubický
Pardubice
Hr. Králové
96014-7827561/0710
10 Vysočina
Jihlava
Brno
96014-7826681/0710
11 Jihomoravský
Brno
Brno
96014-7822621/0710
12 Olomoucký
Olomouc
Ostrava
96014-7824811/0710
13 Zlínský
Zlín
Brno
96014-7821661/0710
14 Moravskoslezský
Ostrava
Ostrava
96014-7826761/0710
 
Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k zákonu o volbách do Parlamentu.
volební kraj č.
název
sídlo
maximální počet
kandidátů na
kandidátní listině
  1
Hlavní město Praha
Praha
36
  2
Středočeský
Praha
34
  3
Jihočeský
České Budějovice
22
  4
Plzeňský
Plzeň
20
  5
Karlovarský
Karlovy Vary
14
  6
Ústecký
Ústí nad Labem
26
  7
Liberecký
Liberec
17
  8
Královéhradecký
Hradec Králové
20
  9
Pardubický
Pardubice
19
10
Vysočina
Jihlava
20
11
Jihomoravský
Brno
34
12
Olomoucký
Olomouc
23
13
Zlínský
Zlín
22
14
Moravskoslezský
Ostrava
36
 
Zmocněnec a jeho náhradník
Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce.
 
Zmocněncem nebo jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát.
 
Politická strana, politické hnutí a koalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání krajskému úřadu. Náhradník nastupuje místo zmocněnce pouze tehdy, je-li zmocněnec odvolán a (zároveň) je-li náhradník uveden na kandidátní listině.
 
Projednání a registrace kandidátních listin
Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 17. do 21. září 2013 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky, vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce kandidující subjekt nejpozději 23. září 2013, aby byly zjištěné závady odstraněny, a to nejpozději
do 29. září 2013.
 
Krajský úřad pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne nejpozději 30. září 2013 o registraci kandidátní listiny, v případě že závady nebyly odstraněny o škrtnutí kandidáta, pokud lze tímto způsobem odstranit vady a umožnit tak zaregistrování kandidátní listiny, nebo o odmítnutí kandidátní listiny, kdy k nápravě nestačí předchozí postup.
 
Možnost soudního přezkumu
Do 2 dnůod doručení rozhodnutí se mohou domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle zvláštního právního předpisu (§ 89 soudního řádu správního)
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu
  – proti odmítnutí své kandidátní listiny
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu, na níž byl kandidát rozhodnutím škrtnut, a škrtnutý kandidát
  – proti jeho škrtnutí na kandidátní listině
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu
  – proti provedení registrace jiného kandidujícího subjektu.
 
Vzdání se a odvolání kandidatury
Podle ustanovení § 36 zákona o volbách do Parlamentu se kandidát může písemným prohlášením doručeným krajskému úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.
 
Volební kampaň
Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje. Zákon o volbách do Parlamentu v § 16 ve znění § 55 odst. 1 stanoví, že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 11 dnů přede dnem voleb, tj. 14. října 2013. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic.
 
Kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, mají dále v době začínající 11 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb (tj. od 14. října 2013 do 23. října 2013 do 14.00 hodin) vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času.
 
V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny a končící ukončením hlasování (tj. od 22. října 2013 do 26. října 2013 14.00 hodin) nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.
 
Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty v objektech, v nichž jsou umístěny volební místnosti, a v jejich bezprostředním okolí.
 
B. Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (tj. nejpozději 10. října 2013) 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

 
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.
 
Jednou z podmínek platné delegace tedy je, aby byl seznam podepsán zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice. Osoba, která je na seznamu členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise podepsána jako zmocněnec, musí být identická s osobou, která je jako zmocněnec označena na kandidátní listině téže politické strany, politického hnutí nebo koalice zaregistrované v tom volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, do něhož se provádí delegace. Pokud má např. politická strana, politické hnutí nebo koalice pro každý volební kraj, ve kterém jí byla zaregistrována kandidátní listina, jiného zmocněnce, bude i na seznamu členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise podepsán v každém kraji jiný zmocněnec.
 
Zásadně není možné, aby zmocněnec zmocnil nějakou další osobu k podepisování seznamů členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise. Tento seznam nemůže podepisovat ani osoba, která je na kandidátní listině uvedena jako náhradník zmocněnce, pokud nebyl zmocněnec odvolán.
 
Zákon o volbách do Parlamentu neupravuje, kdo a jak starostovi seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskové volební komise doručuje. Je tedy možné, aby pokud k doručení dojde např. osobním předáním, tak učinila i kterákoli jiná osoba než zmocněnec.
 
 
C. 
Lhůty podle zákona o volbách do Parlamentu

Počítání a charakter lhůt podle citovaného zákona upravuje ustanovení § 97a zákona o volbách do Parlamentu, a to následujícím způsobem:

 • do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin;
 • lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty;

 • lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušeného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin;

 • lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

 

 
Z uvedeného vyplývá, že lhůty podle citovaného zákona jsou hmotněprávní, nikoli procesněprávní. V této lhůtě proto nepostačuje podat podání poštovní přepravě, nýbrž podání musí být v jejím průběhu dodáno příslušnému volebnímu orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin. Na druhé straně je třeba zajistit, aby volební orgány umožnily účastníkům právní úkon učinit.
 
Důvody pro shora uvedenou úpravu lze nalézt v judikatuře Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu i krajských soudů. Zákon o volbách upravuje výrazně specifické vztahy spojené s přípravou, průběhem a důsledky voleb do Parlamentu ČR, tedy spojené s vymezeným relativně krátkým časovým údobím, jež charakterizuje sekvence velké řady právních úkonů, které na sebe navazují a vzájemně se podmiňují. V pozadí zákona o volbách je naléhavý veřejný zájem na tom, aby volby do Parlamentu, jež jsou základním projevem suverenity lidu, proběhly bez poruch a řádně. Ve světle tohoto kogentního veřejného zájmu je třeba interpretovat i pravidla o lhůtách v citovaném zákoně.

vytisknout  e-mailem