Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k volební kampani při volbě prezidenta České republiky

 

Volební výbor (§ 23 zákona o volbě prezidenta republiky)

Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen ke dni podání kandidátní listiny, tj. do 6. listopadu 2012, zřídit volební výbor, který má nejméně 3 a nejvýše 5 členů.
 
Členové volebního výboru odpovídají za financování volební kampaně a společně a nerozdílně odpovídají za závazky volebního výboru. Rozhodnutí volebního výboru jsou přijímána jednomyslně a navenek jej zastupuje jeho písemně pověřený člen.
 
Členy volebního výboru vybírá kandidát na funkci prezidenta republiky. Členem volebního výboru může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je jako člen volebního výboru označena na kandidátní listině; osoba přijímá své členství ve volebním výboru vlastnoručním podpisem na kandidátní listině. Členem volebního výboru nemůže být osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát na funkci prezidenta republiky.
 
Člena volebního výboru může kandidát na funkci prezidenta republiky odvolat, nebo se člen volebního výboru může svého členství vzdát; členství ve volebním výboru zaniká okamžikem doručení odvolání, popřípadě vzdání se členství, Ministerstvu vnitra. Pokud by však odvoláním nebo vzdáním se členství klesl počet členů volebního výboru pod 3 členy, členství ve volebním výboru zaniká teprve okamžikem, kdy kandidát na funkci prezidenta republiky navrhne nového člena volebního výboru a tato osoba členství přijme vlastnoručně podepsaným prohlášením.
 

Volební účet (§ 24 zákona o volbě prezidenta republiky) 

Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si nejpozději ke dni podání kandidátní listiny, tj. do 6. listopadu 2012, zřídit účet určený pro financování volební kampaně.
 
Volební účet musí být veden u banky se sídlem na území České republiky nebo u zahraniční banky vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky.
 
Veškeré finanční operace, jimiž se financuje volební kampaň, se uskutečňují prostřednictvím volebního účtu. Finanční prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně.
 
Na volební účet musí být ke dni podání kandidátní listiny převedeny veškeré finanční prostředky vybrané do tohoto dne na podporu kandidatury a na volební kampaň. Volební výbor do 5 dnů ode dne registrace kandidátní listiny, tj. do 28. listopadu 2012, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta a současně zašle Ministerstvu vnitra, a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky, údaje o finančních prostředcích převedených na volební účet, a to s uvedením přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo jde-li o právnickou osobu, včetně uvedení její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. Ministerstvo vnitra tyto informace zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby.
 
S finančními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 120 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby.
 
S částí finančních prostředků na volebním účtu nevyužitých na volební kampaň, která odpovídá částce, již má na základě rozhodnutí soudu ve věci porušení pravidel financování volební kampaně podle jiného zákona odvést volební výbor do státního rozpočtu, nelze nakládat, dokud volební výbor tuto částku do státního rozpočtu neodvede. Na úhradu této částky lze využít finanční prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.
 
Do 30 dnů po uplynutí doby výše uvedené se veškeré finanční prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň, s výjimkou finančních prostředků využitých na úhradu odvodu do státního rozpočtu, převedou na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí kandidát na funkci prezidenta republiky.
 
Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly převedeny veškeré finanční prostředky nevyužité na volební kampaň.
 

Co je volební kampaň? (§ 35 zákona o volbě prezidenta republiky)

Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky a volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata, pokud k takové propagaci nebo volební agitaci došlo nejdříve v den vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů, anebo i před tímto dnem, jestliže taková propagace nebo agitace trvá i ke dni vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky.
 
Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.
 
Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro sdělení v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta republiky.
 
Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. 26. prosince 2012. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů na funkci prezidenta republiky.
 
V době začínající 16 dnů (26. prosince 2012) a končící 48 hodin (9. ledna 2013) před zahájením volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v České televizi 5 hodin a v Českém rozhlase 5 hodin bezplatně poskytnutého vysílacího času. V době začínající 4 dny a končící 48 hodin před zahájením hlasování druhého kola volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta, vyhrazenu v České televizi 1 hodinu a v Českém rozhlasu 1 hodinu bezplatně poskytnutého vysílacího času. Vyhrazený vysílací čas se rozdělí kandidátům rovným dílem. Termíny vysílacích časů určí Česká televize a Český rozhlas losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají kandidáti. Jestliže kandidátovi po zahájení volební kampaně zanikne kandidatura, ztrácí nárok na vysílací čas.
 
V době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování (tj. od 8. ledna 2013 do 12. ledna 2013 do 14,00 hodin) nesmějí být žádným způsobem zveřejněny výsledky předvolebních nebo volebních průzkumů.
 
V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro kandidáty na funkci prezidenta republiky.
 

Financování volební kampaně (§ 36 zákona o volbě prezidenta republiky)

Financování volební kampaně zahrnuje veškeré příjmy a výdaje na volební kampaň. O financování volební kampaně se vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona upravujícího účetnictví. Členové volebního výboru písemně pověří vedením účetnictví jednoho ze členů. Za účetní jednotku se považuje volební výbor.
 
Údaje o finančních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.
 
Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tato plnění poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.
  

Výdaje na volební kampaň (§ 37 zákona o volbě prezidenta republiky)

Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidát na funkci prezidenta republiky vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně, a to včetně nákladů vynaložených přede dnem podání kandidátní listiny.
 
Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 40 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát pouze prvního kola volby, nebo částku 50 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát prvního i druhého kola volby. Do této částky se započítávají částky, které kandidát na funkci prezidenta republiky uhradil nebo má uhradit, včetně částek, které uhradily nebo se zavázaly za kandidáta uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena.
 

Přestupky a správní delikty při volební kampani (§ 62 a 63 zákona o volbě prezidenta republiky

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím,že v rozporu s § 35 odst. 6 zákona o volbě prezidenta republiky zveřejní předvolební nebo volební průzkumy. Za přestupek lze uložit pokutu do 30 000,- Kč.
  
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání anebo vydavatel periodického tisku dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 35 odst. 6 zveřejní předvolební nebo volební průzkumy. Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč.
 

Řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně (§ 90a soudního řádu správního)

Za podmínek stanovených zákonem upravujícím volbu prezidenta republiky se může kandidát na funkci prezidenta republiky domáhat, aby soud rozhodl o tom, že v souvislosti s volbou prezidenta republiky došlo k porušení pravidel financování volební kampaně
  • přijetím finančních prostředků nebo jiného plnění ocenitelného v penězích, u kterého není znám či uveden skutečný původ,
  • překročením limitu výdajů na volební kampaň, nebo
  • porušením povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle zvláštního zákona zveřejnit.
Rozhodne-li soud rozsudkem o tom, že došlo k porušení pravidel financování volební kampaně a jakým způsobem a v jakém rozsahu, rozhodne současně, že volební výbor je ve lhůtě stanovené soudem, která nesmí být kratší než 60 dnů, povinen odvést do státního rozpočtu odpovídající jeden a půl násobku částky,
  • která odpovídá hodnotě přijatých finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, u kterých není znám či uveden skutečný původ,
  • o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, nebo
  • jíž se týkalo porušení povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle zvláštního zákona zveřejnit.
 

vytisknout  e-mailem