Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytování údajů pro stálé seznamy voličů pro volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Zajištění postupu dle ustanovení § 3 odst. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., v platném znění, po 1. červenci 2012.

Dne 26. června 2012 nabyla účinnosti tzv. technická novela volebních zákonů (zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), která v přechodném ustanovení (čl. IV) stanoví:

"Ustanovení § 26 odst. 2 věty druhé a třetí zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinností tohoto zákona (tj. "Volební okrsky jsou vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí jako účelové územní prvky. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisujedo základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí starosta."), se použijíode dne, kdy údaje o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí zapíše Český úřad zeměměřický a katastrální; Český úřad zeměměřický a katastrální tyto údaje zapíše nejpozději do 1. ledna 2014. Za tím účelem poskytne Ministerstvo vnitra Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu potřebné údaje, kterými disponuje. Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí den, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde. Do dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, poskytuje Ministerstvo vnitra seznamy voličů z informačního systému evidence obyvatel postupem uplatňovaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Starosta do 2 měsíců ode dne, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrskůdo základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde, provede kontrolu správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v rozsahu přidělených adresních míst. Ode dne, kdyk zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde, může obecní úřad požádat Ministerstvo vnitrao poskytnutí seznamu voličů v členění podle volebních okrsků podle § 14 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze tak, že se žádost podává a zpracovává v systému kontaktních míst veřejné správy; obecnímu úřadu Ministerstvo vnitra tento seznam poskytne prostřednictvím datové schránky".

Ze shora uvedeného vyplývá, že Ministerstvo vnitra do dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (nejpozději k 1. lednu 2014), poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely vedení stálých seznamů voličů a zvláštních seznamů voličů postupem realizovaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona [§ 9 odst. 2 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb. a § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 222/2012 Sb.]. To znamená, že je možné využívat funkcionalit stávající aplikace agendového informačního systému evidence obyvatel v centru a na okresech pro výdej seznamů voličů podle volebních okrsků. Obecní úřady s rozšířenou působností tak mohou poskytovat seznamy voličů na požádání obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům (s tím, že tato varianta je upřednostňována), případně mohou požádat odbor centrálních informačních systémů Ministerstva vnitra o vytvoření seznamu voličů.

Pro úplnost se uvádí, že v současné době, v rámci základních registrů, poskytuje registr územní identifikace, adres a nemovitostí referenční údaje o adrese i základnímu registru obyvatel a agendovému informačnímu systému evidence obyvatel.

  

vytisknout  e-mailem