Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - harmonogram úkolů a lhůt

vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “prováděcí vyhláška”), a vyhlášky Ministerstva financí, č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb. (dále jen „vyhláška“) 
 
Nejpozději
dnů přede
dnem voleb
Datum
nejpozději do
Úkol
 Gestor
nejpozději 90
 
Prezident republiky vyhlásil volby na 15. a 16. října 2010 (I. kolo). Rozhodnutí ze dne 18. června 2010 bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částce 70 pod č. 207/2010 Sb., která byla rozeslána dne 25. června 2010. Podle § 1 odst. 3 zákona je tak za den vyhlášení voleb považován
25. červen 2010
 
od vyhlášení voleb
 
V dostatečném časovém předstihu informovat voliče o konání voleb 
do Senátu na území České republiky a o podmínkách výkonu jejich volebního práva
(§ 15 odst. 3 zákona)
zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“)
od vyhlášení voleb
 
Počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu -písemné podání s ověřeným podpisem voliče nebo osobně
(§ 6a odst. 2 zákona)
volič zapsaný ve stálém nebo zvláštním seznamu voličů, obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“), zastupitelský úřad
od vyhlášení voleb
 
Zákaz změny vymezení volebních okrsků
(§ 3 odst. 1 zákona a § 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)
starosta obce, města, městyse městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěné (dále jen „starosta“)*)
80
27.7. 2010
(úterý)
Poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a politických hnutí, údajů o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí pověřenému obecnímu úřadům v sídle volebního obvodu
(§ 9 odst. 2 písm. c) zákona a § 2 odst. 1 prováděcí vyhlášky)
Ministerstvo vnitra
 
72
 
4. 8. 2010
(středa)
Zřízení zvláštního účtu u České národní banky pro složení kauce
(§ 61 odst. 2 písm. e) zákona)
§ 1 odst. 1 vyhlášky
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
66
 
10. 8. 2010
(úterý)
Podání přihlášek k registraci pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu
(§ 60 odst. 4 zákona)
zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic;
nezávislí kandidáti
66 – 60
 
10. 8. – 16. 8. 2010
(úterý – pondělí)
Přezkoumání přihlášek k registraci
(§ 62 odst. 1 zákona)
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
65
 
11. 8. 2010
(středa)
Předání kopií podaných přihlášek
k registraci Českému statistickému úřadu
(§ 3 odst. 1 prováděcí vyhlášky)
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
62
14. 8. 2010
(sobota)
Předání seznamu kandidátů se shodným jménem, příjmením, věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných přihlášek k registraci pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu
(§ 3 odst. 2 prováděcí vyhlášky)
Český statistický úřad
58
18. 8. 2010
(středa)
Výzva k odstranění závad na přihláškách k registraci, pokud úkol přichází v úvahu
(§ 62 odst. 1 zákona)
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
50
26. 8. 2010
(čtvrtek)
 
Odstranění závad na přihláškách k registraci, pokud úkol přichází
v úvahu
(§ 62 odst. 1 zákona)
zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic;
nezávislí kandidáti
49
27. 8. 2010
(pátek)
Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí přihlášky k registraci
(§ 62 odst. 2 a 3 zákona)
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
48
28. 8. 2010
(sobota)
Zaslání seznamu registrovaných přihlášek k registraci a seznamu odmítnutých přihlášek k registraci Státní volební komisi
(§ 3 odst. 4 prováděcí vyhlášky)
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
45
31. 8. 2010
(úterý)
Losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů. Výsledek losování písemně oznámit zmocněncům politických stran, politických hnutí nebo koalic a nezávislým kandidátům
(§ 62 odst. 6 zákona a § 4 odst. 1, 2 prováděcí vyhlášky)
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
40
5. 9. 2010
(neděle)
Konec lhůty pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
(§ 6 odst. 5 písm. a) zákona)
voliči, kteří mají bydliště mimo území České republiky
30
15. 9. 2010
(středa)
Uzavření zvláštních seznamů voličů a jejich neprodlené předání Ministerstvu zahraničních věcí
(§ 6 odst. 6 zákona)
zastupitelský úřad
20
25. 9. 2010
(sobota)
Registrace přihlášek k registraci na základě rozhodnutí soudu
(§ 62 odst. 7 zákona)
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
20
25. 9. 2010
(sobota)
Sdělení konečného znění zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady Ministerstvu vnitra
(§ 6 odst. 6 zákona)
Ministerstvo zahraničních věcí
16
29. 9. 2010
(středa)
Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
(§ 16 odst. 1 zákona)
starosta*)
15
30. 9. 2010
(čtvrtek)
Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci
(§ 15 odst. 1 zákona)
starosta*)
15
30. 9. 2010
(čtvrtek)
Sdělení kontaktní adresy pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu; technické připojení za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni volebního obvodu v elektronické formě, jehož parametry neprodleně sdělí Český statistický úřad
(§ 72a odst. 1 zákona)
politické strany, politická hnutí a koalice nebo nezávislí kandidáti, jejichž přihlášky k registraci byly ve volebním obvodu zaregistrovány, Český statistický úřad
15
30. 9. 2010
(čtvrtek)
Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat
(§ 6a odst. 2 zákona)
obecní úřad,
zastupitelský úřad
7
8. 10. 2010
(pátek)
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče
(§ 6a odst. 2 zákona)
voliči, obecní úřad, zastupitelský úřad
7 dnů před začátkem hlasování
8. 10. 2010
 (do 14,00 hod)
(pátek)
Předání údajů obecnímu úřadu pro zápis do zvláštního seznamu voličů podle § 6 odst. 1 a 2 zákona
příslušné subjekty
3
12. 10. 2010
(úterý)
Dodání hlasovacích lístků voličům
(§ 67 odst. 4 zákona)
starosta (v obcích, kde není starosta, místostarosta,  není-li místostarosta, ředitel
krajského úřadu)
3 až do ukončení hlasování
12. 10. – 16. 10. 2010
(14,00 hod)
(úterý – sobota)
Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů
(§ 16 odst. 3 zákona)
fyzické a právnické osoby
2
13. 10. 2010
(16,00 hod)
 (středa)
Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů, předání výpisů ze stálých a zvláštních seznamů okrskovým volebním komisím
(§ 5 zákona a § 1 odst. 6 prováděcí vyhlášky,
§ 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)
obecní úřad
2
13. 10. 2010
(středa)
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu 
(§ 6a odst. 2 zákona)
voliči, obecní úřad, zastupitelský úřad
48 hodin před zahájením voleb
13. 10. 2010
(14,00 hod)
(středa)
Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury
(§ 66 odst. 1 zákona)
kandidáti a zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic
48 hodin před zahájením voleb
13. 10. 2010
(14,00 hod)
(středa)
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech příslušného volebního obvodu, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb
(§ 66 odst. 3 zákona)
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
48 hodin před zahájením voleb
13. 10. 2010
(středa)
Neprodlené informování pracoviště Českého statistického úřadu
o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
1. den voleb
15. 10. 2010
(pátek)
Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím
(§ 67 odst. 4 zákona)
starosta (v obcích, kde není starosta, místostarosta, není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu)
dny voleb
(pátek, sobota)
15. 10. a 16. 10. 2010
(pátek, sobota)
Zajištění průběhu hlasování
(§ 18 a násl. zákona)
okrsková volební komise ustavená podle zákona
č. 491/2001 Sb.
dny voleb
(pátek,
sobota)
15. 10. a 16. 10. 2010
(pátek, sobota)
Zákaz volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí
(§ 16 odst. 6 zákona)
 
dny voleb
(pátek,
sobota)
 
     15. 10. a 16. 10. 2010
(pátek, sobota)
Kontrola průběhu hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech
(§ 21a zákona)
krajský úřad, pověřený obecní úřad
6. den po ukončení hlasování
22. 10. a 23. 10. 2010
(pátek, sobota)
Případné druhé kolo voleb
(§ 76 odst. 1 zákona)
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, okrsková volební komise
  ______________
*)
§ 97b odst. 2 zákona – Neplní-li starosta a jeho zástupce úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a jeho zástupce zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu.
Při plnění těchto úkolů má ředitel krajského úřadu postavení volebního orgánu.
 
Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a prováděcí vyhlášky
 
§ 86 zákona - Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci a proti provedení registrace přihlášky k registraci se může politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, který podal přihlášku
k registraci do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.
 
§ 19 odst. 7 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
§ 72 odst. 4 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 (tj. nepředá zápis o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu) do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 22), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb za volební obvod zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.
 
§ 76 zákona - V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75 zákona (tj. nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů), zajistí pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, aby druhé kolo voleb bylo zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole.
Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků pouze před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím.
 
§ 76 odst. 3 zákona - Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole.
 
§ 87 odst. 2 zákona - Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
 
§ 78 zákona - Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za senátory do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o zvolení.
 
§ 8 odst. 2 vyhlášky - Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do Senátu Parlamentu České republiky; ostatní hlasovací lístky zničí.
 
§ 61 odst. 2 písm e) zákona – Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 % z celkového počtu platných hlasů.


Odbor všeobecné správy

vytisknout  e-mailem