Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.
 
Podle čl. 16 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 56 zákona jsou senátoři voleni na dobu šesti let; každé dva roky se volí třetina senátorů.
V roce 2010 uplyne funkční období senátorům zvoleným v roce 2004 (I. kolo se konalo ve dnech 5. a 6. listopadu 2004). Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů; za den vyhlášení se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno. Prezident republiky vyhlásil volby na 15. a 16. října 2010. Rozhodnutí bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částce 70 pod č. 207/2010 Sb., která byla rozeslána dne 25. června 2010. Podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona je tak za den vyhlášení voleb považován 25. červen 2010. 
 

Možnost kandidovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Senátorem může být zvolen každý volič, tj. státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není zbaven způsobilosti k právním úkonům (§ 1 odst. 7 a § 57 zákona).
 

Přihláška k registraci

Podávání přihlášek k registraci upravuje ustanovení § 60 zákona. Náležitosti přihlášek k registraci taxativně vymezuje ustanovení § 61 zákona.
Vzor přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je uveden v příloze 1 vyhlášky jako vzor 6., prohlášení kandidáta jako příloha 6 ke vzoru 6.
 
Kdo je oprávněn podávat přihlášku k registraci?
Kandidáty pro volby do Senátu mohou přihlašovat politické strany, politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž činnost nebyla pozastavena, a koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Nezávislý kandidát podává přihlášku k registraci sám.
Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Senátu pouze jednu přihlášku k registraci v každém volebním obvodu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně přihlášku k registraci, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice v daném volebním obvodu.
Za přihlášku k registraci podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. Pokud politická strana nebo politické hnutí přihlásí kandidáta v rámci této koalice pro 1 volební obvod, může v dalších obvodech přihlásit jiného kandidáta samostatně nebo jako součást jiné koalice. Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu, na jedné přihlášce k registraci.
 
Komu a v jaké lhůtě se přihláška k registraci podává?
Přihláška k registraci se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.
Přihlášku k registraci je možné podat i prostřednictvím veřejné datové sítě, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce, nebo prostřednictvím datové schránky. Pro podání přihlášky k registraci, kterou musí zároveň vedle zmocněnce podepsat i statutární orgán politické strany nebo politického hnutí, platí výše uvedené s tím, že podání v elektronické podobě je nutné opatřit zaručenými elektronickými podpisy všech osob, od kterých to zákon požaduje. Pro opatření přihlášky k registraci více elektronickými podpisy bude třeba využít některého z nástrojů, který vícenásobné elektronické podepisování umožňuje. I v případě, je-li k podání užito datové schránky, je třeba v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, opatřit přihlášku k registraci podpisy jak zmocněnce, tak statutárního orgánu politické strany nebo politického hnutí. Předpokladem dále je, že ostatní přílohy přihlášky k registraci budou dodány později, např. prostřednictvím pošty, a to ve lhůtě 66 dnů přede dnem voleb do Senátu do 16.00 hodin, případně do uplynutí lhůty pro odstranění závad na přihlášce k registraci, tj. nejpozději 50 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin.
Podání přihlášky k registraci pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi.
 
Seznam volebních obvodů s uvedením čísla a sídla
 
Náležitosti přihlášek k registraci
Přihláška k registraci obsahuje:
 
 • jméno a příjmení kandidáta, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,
 • číslo a sídlo volební obvodu, ve kterém kandiduje,
 • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.
Vzor přihlášky k registraci (pdf, 124 kB)
 
K přihlášce k registraci kandidát připojí:
 
 • doklad o státním občanství; podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se státní občanství České republiky prokazuje:
 • vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu, a že je členem určité politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu tedy úplnou adresu trvalého pobytu, a rodné číslo,
  Vzor prohlášení kandidáta (pdf, 140 kB)
 • podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb,
 • potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb, tj. 4. srpna 2010, zřídí u České národní banky pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu. Oznámení o zřízení zvláštního účtu včetně jeho aktivace zveřejní pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu na úřední desce. Složení kauce se označí variabilním symbolem totožným s rodným číslem kandidáta. Při bezhotovostním složení kauce se použije konstantní symbol 558, při složení kauce v hotovosti konstantní symbol 379.
  Pověřený úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu. Nezávislý kandidát a zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice s podáním přihlášky k registraci písemně sdělí pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu adresu nebo bankovní spojení, na které lze kauci vrátit.
Seznam zvláštních účtů u poboček České národní banky pro složení kauce při volbách do Senátu Parlamentu České republiky
 
Číslo
volebního obvodu
Sídlo
Pobočka ČNB
Číslo zvláštního účtu
 
1
Karlovy Vary
Plzeň
96014-7823341/0710
4
Most
Ústí nad Labem
96014-7824491/0710
7
Plzeň-město
Plzeň
96014-7828361/0710
10
Český Krumlov
České Budějovice
96014-7829241/0710
13
Tábor
České Budějovice
96014-7824301/0710
16
Beroun
Praha
96014-7827131/0710
19
Praha 11
Praha
96014-77820031/0710
22
Praha 10
Praha
96014-27826101/0710
25
Praha 6
Praha
96014-67825031/0710
28
Mělník
Praha
96014-7826171/0710
31
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
96014-7826411/0710
34
Liberec
Ústí nad Labem
96014-7822461/0710
37
Jičín
Hradec Králové
96014-7822541/0710
40
Kutná Hora
Praha
96014-7829161/0710
43
Pardubice
Hradec Králové
96014-7827561/0710
46
Ústí nad Orlicí
Hradec Králové
96014-7825611/0710
49
Blansko
Brno
96014-97829631/0710
52
Jihlava
Brno
96014-7826681/0710
55
Brno-město
Brno
96014-7827641/0710
58
Brno-město
Brno
96014-7822621/0710
61
Olomouc
Ostrava
96014-7824811/0710
64
Bruntál
Ostrava
96014-7823771/0710
67
Nový Jičín
Ostrava
96014-7827801/0710
70
Ostrava-město
Ostrava
96014-7826761/0710
73
Frýdek-Místek
Ostrava
96014-17826781/0710
76
Kroměříž
Brno
96014-7823691/0710
79
Hodonín
Brno
96014-7829671/0710
 
Zmocněnec a jeho náhradník
Problematiku upravuje ustanovení § 61 odst. 3 zákona.
Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát.
Politická strana, politické hnutí a koalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.
Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.
 

Vzdání se a odvolání kandidatury

Podle ustanovení § 66 zákona se kandidát může písemným prohlášením doručeným pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.
 

Volební kampaň

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích zveřejňovány nepravdivé údaje. Zákon v ustanovení § 16 stanoví, že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů při volbách do Senátu.
V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Senátu Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.
Ve dnech voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty, a to v objektech, v nichž jsou umístěny volební místnosti, a v jejich bezprostředním okolí.
 

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci a proti provedení registrace přihlášky k registraci se může nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala přihlášku k registraci do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle zvláštního právního předpisu (§ 89 soudního řádu správního).


Odbor všeobecné správy, 2.8.2010

vytisknout  e-mailem