Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Možnost volit ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič za splnění podmínek zákona o volbách do Parlamentu rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou či krátkodobou.
 
V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb do Senátu v roce 2010, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo. Do tohoto zvláštního seznamu však mohou být zapsáni pouze voliči, kteří pobývají v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu jsou tito voliči přihlášeni k trvalému pobytu.
 
Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič před hlasováním.
 
Na základě ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“) zapíše do zvláštního seznamu tyto voliče obecní úřad. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zařízení obecnímu úřadu, městskému úřadu, magistrátu, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřadu městské části hlavního města Prahy v jejich územním obvodu nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování (tj. 8. října 2010 do 14.00 hod.); údaje jsou podle potřeby aktualizovány. Skutečnost o provedeném zápisu sdělí obecní úřad, u kterého byl volič zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Na základě ustanovení § 1 odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb., v platném znění, (dále jen „vyhláška“) dva dny před zahájením voleb (tj. 13. října 2010 v 16.00 hodin) obecní úřad zvláštní seznam uzavře a předá okrskovým volebním komisím výpis ze zvláštního seznamu voličů obsahující údaje shodné s údaji zvláštního seznamu voličů, samostatně pro každý ústav nebo zařízení. S tímto výpisem, přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky se okrsková volební komise dostaví do příslušného zdravotnického zařízení, kde po prokázání totožnosti a státního občanství voliče, a to platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky, voliči umožní hlasovat.
 
Jak zákon o volbách do Parlamentu, tak i vyhláška připouštějí ve svých ustanoveních po předání podkladů pro zápis a po uzavření zvláštních seznamů voličů pouze aktualizaci údajů resp. změnu zápisu, tzn. skutečností již ve zvláštním seznamu uvedených a nikoli provedení nového zápisu po uplynutí zákonem o volbách do Parlamentu stanovených lhůt. Tomu odpovídá i ustanovení § 1 odst. 9 vyhlášky, podle kterého lze ve zvláštním seznamu voličů pouze zrušit zápis a následně zrušit poznámku o tomto zápisu ve stálém seznamu voličů, pokud se volič dostaví k hlasování v okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, a prokáže se, že v okrsku, kde byl zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů nehlasoval a tento zápis byl zrušen.
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může rovněž hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dny voleb nakonec bude v nemocnici nebo obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz za podmínek shora uvedených v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat. Hlasování v těchto zdravotnických zařízeních zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení nachází, a to po předchozím požádání buď příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny voleb příslušné okrskové volební komise, nejlépe prostřednictvím správy příslušného zdravotnického zařízení. Voličský průkaz poté volič odevzdá členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.
Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. V tomto případě lze využít ustanovení § 19 odst. 7 zákona o volbách do Parlamentu, na základě kterého volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
Voliči hospitalizovaní v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu obecnímu úřadu (tj. od 8. října 2010 od 16.00 hodin) a uzavřením stálého seznamu voličů (dva dny přede dnem voleb, tj. do 13. října 2010 do 16.00 hodin) mohou hlasovat pouze na voličský průkaz (v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu jsou přihlášeni k trvalému pobytu), který si zajistí prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou mocí k podání žádosti o vydání voličského průkazu podle § 6a zákona o volbách do Parlamentu, a jeho převzetí, a to u obecního úřadu, v jehož územním obvodu mají trvalý pobyt a v jehož stálém seznamu voličů jsou zapsáni.
 
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 13. října 2010 od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.
 
Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.


Odbor všeobecné správy, 22.7.2010

vytisknout  e-mailem