Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, zprostředkování kontaktu. 

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Dnem 1. 3. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ověřování").

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.

  

Jak a kam se obrátit?

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu na listině (dále jen "legalizace") provádějí:

 • krajské úřady,
 • obecní úřady obce s rozšířenou působností,
 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška k zákonu o ověřování"),
 • újezdní úřady,
 • držitel poštovní licence,
 • Hospodářská komora České republiky.
   

Legalizaci na dokumentu v elektronické podobě provádějí:

 • krajské úřady,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • újezdní úřady,
 • držitel poštovní licence,
 • Hospodářská komora České republiky,
 • z obecních úřadů pouze ty, které jsou kontaktními místy veřejné správy.
   

Je tedy třeba navštívit některý ze shora uvedených úřadů (včetně všech matričních úřadů) a předložit ověřující osobě listinu, kterou si přejete vidimovat, nebo dokument, na němž má být legalizován podpis.

  

Kdo a za jakých podmínek?

Kdo podává žádost

Vidimace a legalizace se provádí na žádost. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny / dokumentu neodpovídá.
 

Formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci

Formát dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci, definuje vyhláška k zákonu o ověřování v § 5a:

 1. musí být ve formátu PDF/A (Pozn. V případě použití formátu PDF/A ve verzi PDF/A-3 a vyšší nesmí dokument s elektronickým podpisem obsahovat dokument v datovém formátu, který není výstupním datovým formátem podle právního předpisu upravujícího vedení spisové služby, nebo dokument obsahující další dokumenty.),
 2. nesmí přesáhnout velikost 50 MB,
 3. nesmí obsahovat škodlivý kód,
 4. pokud je dokument s elektronickým podpisem podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nesmí být porušena integrita tohoto dokumentu.
   

Postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě

 • dokument s elektronickým podpisem, který splňuje náležitosti, přijme úřad prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace informačního systému přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen "datové úložiště" - dostupné zde: Úschovna Digitální a informační agentury (czechpoint.cz)),
 • dokument s elektronickým podpisem se v datovém úložišti uloží pro účely provedení legalizace na dobu 30 dnů,
 • na dokumentu s elektronickým podpisem, který splňuje náležitosti, provede ověřující osoba legalizaci připojením ověřovací doložky. Dokument obsahující ověřovací doložku ověřující osoba podepíše svým kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem,
 • dokument obsahující ověřovací doložku úřad po provedení legalizace žadateli v závislosti na jeho volbě
  • zašle do jeho datové schránky, nebo
  • předá prostřednictvím datového úložiště; dokument obsahující ověřovací doložku se uloží v datovém úložišti na dobu 30 dnů ode dne, kdy byla legalizace provedena.

  

Kdy nelze vidimaci a legalizaci provést?

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

 1. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 2. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 3. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 4. je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
 5. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 6. jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 7. jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 8. není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
    

Legalizace se neprovede (§ 13 zákona o ověřování):

 1. jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 2. jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,
 3. nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků, k prokázání své totožnosti platný doklad (doklady totožnosti viz níže),
 4. nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
 5. jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
 6. jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívající zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
 7. jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
 8. jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

  

Co musíte předložit?

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků, předloží k prokázání své totožnosti:

 1. občanský průkaz, nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 2. cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, Smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů) nebo
 3. identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu (§ 180b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.
   

Doklad podle písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

O provedení vidimace a legalizace se provede zápis v ověřovací knize. Pokud úřad zjistí, že nelze provést vidimaci nebo legalizaci, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

  

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  

Poplatky

 • správní poplatek za vidimaci činí 30,- Kč za každou i započatou stánku (každou započatou stránkou se pro účely vyměření správního poplatku rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší),
 • správní poplatek za legalizaci každého podpisu na dokumentu činí 50,- Kč.
   

Správní poplatky (případně osvobození od poplatku) za provedení vidimace nebo legalizace jsou vyměřeny podle § 8 a položky 4 a 5 sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  

Právní úprava

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, v platném znění, 
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 72 - 74a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 35 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012,
 • vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě.

  

Lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o provedení vidimace nebo legalizace a jsou-li splněny zákonné předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

  

Další účastníci

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem dokumentu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně dokument podepsat.

  

Za správnost odpovídá:

 • Ministerstvo vnitra
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Dokumenty ke stažení:

  

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, 8. února 2024

  

vytisknout  e-mailem