Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotazy a odpovědi k volbám do Evropského parlamentu

 

Kdy mohou okrskové volební komise zahájit sčítání hlasů odevzdaných ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky? (NOVÉ 26.5.2009)

Podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen “zákon o volbách do Evropského parlamentu”), se po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování ve druhý den voleb  volební místnost uzavře. Poté prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené a okrsková volební komise učiní veškerá opatření stanovená pro přerušení hlasování podle § 38 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu a opustí volební místnost až do okamžiku, kdy se uzavře poslední volební místnost na území Evropské unie. Po návratu do volební místnosti započne okrsková volební komise se sčítáním hlasů. O předpokládaném okamžiku uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie informuje před zahájením voleb předsedy okrskových volebních komisí prostřednictvím krajských úřadů a starostů Ministerstvo vnitra.
Na základě informace, kterou Ministerstvo vnitra obdrželo od příslušného koordinátora organizace voleb do Evropského parlamentu z Bruselu, budou poslední volební místnosti na území Evropské unie uzavřeny dne 7. června 2009 ve 22.00 hodin středoevropského času. Okrskové volební komise na území České republiky tedy mohou zahájit sčítání hlasů v neděli 7. června 2009 ve 22.00 hodin.

Je možné po ukončení hlasování druhého dne voleb soustředit zapečetěné volební schránky a volební dokumentaci mimo volební místnost na jiném vyhrazeném místě v obci ? (15.5.2009)

Podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), je možné po ukončení hlasování prvního dne voleb soustředit zapečetěné volební schránky a volební dokumentaci v obci na jednom místě. S ohledem na zařazení uvedené možnosti v části týkající se ukončení hlasování zastáváme stanovisko, že totéž je možno učinit i po ukončení hlasování druhého dne voleb. Samozřejmě platí, že každou volební schránku a volební dokumentaci je třeba označit číslem příslušného volebního okrsku.
Avšak v souladu s § 40 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu, který stanoví, že po návratu do volební místnosti započne okrsková volební komise se sčítáním hlasů, a v kontextu Pokynů pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (str. 3, bod 1) vydaných Českým statistickým úřadem, probíhá sčítání hlasů opětovně ve volební místnosti, což je nezbytné i vzhledem k tomu, že jednotný systém telekomunikačního spojení pro volební účely je zajištěn právě do jednotlivých volebních místností.

Jak obecní úřad promítne do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu změnu spočívající v přestěhování voliče do jiné obce, když změna nastane do 26. dubna 2009, ale obecní úřad dostane hlášení o změně (odstěhování voliče) až po tomto datu ?   (24.4.2009)

Podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), sestavuje obecní úřad seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu tak, že do něj, mimo jiné, ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009, zanese údaje ze stálého seznamu voličů, který podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.
Dostaví-li se občan na obecní úřad k nahlášení svého trvalého pobytu, bude zároveň zapsán do stálého seznamu voličů a stane-li se tak nejpozději 26. dubna 2009, bude z tohoto titulu zapsán i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
V rámci splnění ohlašovací povinnosti obdrží obecní úřad v místě předešlého trvalého pobytu voliče informaci, že u tohoto voliče došlo ke změně obce trvalého pobytu. Pokud tuto informaci obdrží obecní úřad v místě předešlého trvalého pobytu voliče až po 26. dubnu 2009, nelze tohoto voliče již ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout.
Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu může každý volič v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou a současně platí, že volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů, učiní si obecní úřad v místě předešlého trvalého pobytu  u odstěhovaného voliče v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu poznámku, že tento volič je již zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě svého nového trvalého pobytu, kde také bude ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat. Současně obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu voliče zpracuje informaci pro okrskovou volební komisi o tom, že u voliče došlo ke změně místa trvalého pobytu, a že je zároveň zanesen v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho nového trvalého pobytu. Tato informace slouží okrskové volební komisi k tomu, aby v případě, že se dotyčný volič dostaví do volební místnosti, mu neumožnila v tomto volebním okrsku hlasovat a případně ho poučila o tom, že v důsledku změny místa trvalého pobytu může hlasovat v příslušném volebním okrsku v obci, kde má nové místo trvalého pobytu.

Jak obecní úřad promítne do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu změnu spočívající v přestěhování (změně místa trvalého pobytu) voliče v rámci územního obvodu téže obce ?  (25.3.2009)


 
Jestliže po 40. dni přede dnem voleb, ke kterému obecní úřad sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, dojde ke změně místa trvalého pobytu voliče, avšak volič se přestěhuje jen v rámci územního obvodu téže obce, pak, vzhledem k tomu, že jedním z údajů o voličích zapisovaných do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je údaj o místě trvalého pobytu voliče, se uplatní postup podle § 2 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle kterého zápisy o případných změnách údajů v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu provádí obecní úřad na základě oznámení toho, kdo dal k takové změně podnět.
Po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (2 dny přede dnem voleb) již obecní úřad změny neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá tuto informaci okrskové volební komisi (§ 2 odst. 3 vyhlášky).
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu se člení podle stálých volebních okrsků a přestěhováním voliče v rámci téže obce může navíc dojít k tomu, že tento volič bude náležet do jiného volebního okrsku. V takovém případě bude nutné předat informaci oběma dotčeným okrskovým volebním komisím.

 

vytisknout  e-mailem