Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009

Vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky je upraveno zejména v § 27, § 28 a § 31 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“) a v § 1 a § 2 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Vzhledem k tomu, že při sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se do něj přenášejí údaje ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku, je třeba brát v úvahu i právní úpravu vedení stálého seznamu voličů obsaženou v § 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), a ve vyhlášce č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Postup obecního úřadu při sestavování a vedení seznamu voličů pro volby o Evropského parlamentu

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede v souladu s ustanovením § 15 písm. a) zákona o volbách do Evropského parlamentu a § 1 odst. 1 vyhlášky obecní úřad, kterým je městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“), a to samostatně ad hoc pro každé volby do Evropského parlamentu v knize, systémem kartotéky, nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle stálých volebních okrsků a samostatných volebních okrsků1) a v rámci těchto okrsků podle důvodů, na základě kterých byl volič do seznamu zanesen.
Podle § 1 odst. 2 vyhlášky se v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u každého voliče eviduje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky uvedené v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2) a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. U voliče jiného členského státu Evropské unie, který je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapsán na základě své žádosti podle § 29 zákona o volbách do Evropského parlamentu, se dále uvede jeho rodné příjmení a stát a místo jeho narození. Jde-li o občana jiného členského státu Evropské unie, uvede se v poznámce, ve kterém členském státě Evropské unie, které obci, popř. volebním okrsku, byl pro volby do Evropského parlamentu dosud veden ve volební evidenci. Poznámka dále slouží k uvedení důvodů, které vedly k zápisu voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. zda byl do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zanesen na základě vlastní žádosti podle § 29 odst. 1 a 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu, nebo do něj byl převeden ze stálého seznamu voličů, popřípadě dodatku stálého seznamu voličů, z evidence obyvatel, anebo do něj byl nahlášen velitelem nebo správcem příslušného zařízení.
Ustanovení § 2 vyhlášky stanovuje, že zápisy o případných změnách údajů v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu provádí obecní úřad na základě oznámení toho, kdo dal k takové změně podnět. Až do uzavření seznamu voličů tedy může obecní úřad provádět změny v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, ale jedná se toliko o změny údajů o voličích, kteří byli do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jednotlivých fázích zaneseni. Např. u ženy, která se v době od 26. dubna 2009 (40 dnů přede dnem voleb) do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (2 dny přede dnem voleb) provdá, může dojít ke změně jejího příjmení, což je změna údaje, který obecní úřad na základě jejího oznámení změní v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již obecní úřad změny neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá tuto informaci okrskové volební komisi.
Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze do 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 6. května 2009, domáhat rozhodnutí soudu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.


I.  FÁZE SESTAVOVÁNÍ SEZNAMU VOLIČů

Důvody, na základě kterých je volič do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zanesen


Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní úřad sestavuje podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb, tj.nejpozději do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009, zanese:
 • údaje o voličích, státních občanech České republiky, ze stálého seznamu voličů, který vede podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí,
 • údaje týkající se občanů jiných členských států Evropské unie z dodatku stálého seznamu voličů, a to na základě žádosti takového voliče podle § 29 odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu,
 • údaje o voličích, kteří jsou občany jiného členského státu Evropské unie a kteří o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu požádají podle § 29 odst. 1 a 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu,
 • údaje o občanech České republiky, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do Evropského parlamentu věku 18 let.

Podle Čl. 9 odst. 4 směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními občany, (dále jen „Směrnice 93/109/EC“), platí, že občané jiných členských států Evropské unie zapsaní do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zde zůstanou zapsáni za týchž podmínek, jako voliči, kteří jsou našimi státními občany, až do doby, kdy požádají o vyškrtnutí, nebo až do úředního výmazu z důvodu, že přestali splňovat podmínky pro výkon práva volit. Ačkoli zákon o volbách do Evropského parlamentu to výslovně nestanoví, je, s ohledem na výše zmíněnou směrnici, nezbytné, aby při sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 byly do tohoto seznamu přeneseny i údaje o voličích, kteří jsou státními občany jiných členských států Evropské unie a kteří o zápis do tohoto seznamu požádali již v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2004 a později nepožádali o své vyškrtnutí.
K přenesení těchto údajů nedojde pouze v případě, že takový volič již nepobývá na území České republiky. O těchto změnách týkajících se pobytu občanů jiných členských států Evropské unie bude obecní úřady informovat Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů na základě předchozího nahlášení údajů o voličích jiných členských států, kteří byli při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 na základě své žádosti v jednotlivých obcích zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ministerstvo vnitra bude rovněž informovat o případech, kdy volič - státní občan jiného členského státu Evropské unie - sice stále pobývá na území České republiky, ale změnila se obec, kde je hlášen k pobytu; v takovém případě bude zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 v této jiné obci a v původní obci bude ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnut. O potřebném postupu Ministerstvo vnitra příslušné obecní úřady cestou krajských úřadů včas vyrozumí.

Zanesení údajů ze stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu je z velké části tvořen údaji přenesenými ze stálého seznamu voličů, který se využívá pro všechny ostatní druhy voleb v České republice. Vedení stálého seznamu voličů je upraveno v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí.
Na základě § 28 odst. 1 a 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí stálý seznam voličů vede obecní úřad pro státní občany České republiky, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.
Každý volič si může podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Postup obecních úřadů při vedení a sestavování stálých seznamů voličů upravuje podrobně vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ve svém ustanovení § 3 a násl. Podle této vyhlášky změny údajů ve stálém seznamu voličů se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost voliče. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy, poskytují obecnímu úřadu pro účely upřesňování stálých seznamů voličů každoročně a) údaje o změnách místa trvalého pobytu voličů, b) jmenný seznam voličů, kteří v kalendářním roce dosáhnou věku 18 let, c) úmrtí, změnu jména a příjmení voličů starších 18 let, d) údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Obecní úřad provede každoročně kontrolu správnosti a úplnosti stálých seznamů voličů. Aktualizaci provede obecní úřad porovnáním s evidencí trvalého pobytu státních občanů České republiky vedenou obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
Ve stálém seznamu voličů však nejsou zapsáni cizinci s  povolením k  pobytu ani  azylanti.
Voličům (státním občanům České republiky), kteří byli zapsáni v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, a požádali o své vyškrtnutí z tohoto seznamu, vydá zastupitelský úřad potvrzenío vyškrtnutí. Potvrzení předloží volič obecnímu úřadu v místě svého trvalého pobytu na území České republiky a obecní úřad na základě toho provede zápis voliče do stálého seznamu voličů a následně i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 však bude tento volič zanesen pouze předloží-li potvrzení o vyškrtnutí vydané zastupitelským úřadem nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009. Předloží-li potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů v zahraničí po této lhůtě, provede obecní úřad zápis voliče pouze do stálého seznamu voličů pro účely dalších voleb, avšak nebude již moci hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009.

Zanesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do Evropského parlamentu počítá s  tím, že součástí seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jsou též údaje týkající se občanů jiných členských států Evropské unie zanesené z dodatku stálého seznamu voličůna základě jejich žádosti.
Dodatek stálého seznamu voličů je veden podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Podle tohoto ustanovení zapíše obecní úřad voliče, který není státním občanem České republiky, na jeho vlastní žádost do dodatku stálého seznamu voličů, který je veden pro účely voleb do zastupitelstev obcí. Volič, který žádá o zapsání do dodatku, musí prokázat státní občanství státu, jehož občanům přiznává právo volit mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a dále přihlášení k trvalému pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
Jedinou existující mezinárodní smlouvou, na základě které je možný zápis voličů jiných států do dodatku stálého seznamu voličů, je Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, která vstoupila v platnost dne 1. května 2004. Od 1. května 2004 je tedy možné, aby občané jiných členských států Evropské unie, pokud zároveň splní podmínky stanovené v § 4 odst. 1 a § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. V návaznosti na rozšíření EU o další státy platí tato možnost i pro občany nově přistupujících států.
Pokud je tedy občan jiného členského státu Evropské unie zapsán v příslušné obci pouze v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí, avšak chce hlasovat rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí projevit svou vůli hlasovat v těchto volbách tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009) podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K případné žádosti o přenesení údajů musí žadatel přiložit čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.
V souladu s Čl. 12 směrnice 93/109/ES, který klade důraz na informovanost občanů jiných členských států Evropské unie o podmínkách a pravidlech pro výkon jejich volebního práva, je vhodné, aby obecní úřady, které mají v dodatku stálého seznamu voličů zapsány voliče jiných členských států Evropské unie, je adresně informovaly o tom, že chtějí-li hlasovat na území České republiky rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí ve lhůtě do 26. dubna 2009 požádat o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Není totiž možné, aby občané jiných členských států Evropské unie, kteří jsou v České republice zapsáni na základě své žádosti v dodatku stálého seznamu voličů, byli automaticky bez svého vědomí přeneseni i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jednom členském státě totiž zbavuje dotčeného občana Evropské unie možnosti hlasovat v těchto volbách v jiném členském státě. Zatímco je-li občan jiného členského státu Evropské unie v České republice zapsán pouze v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí, neomezuje ho to v možnosti, aby hlasoval ve volbách i ve svém domovském členském státě.

Údaje o voličích, kteří jsou občany jiného členského státu Evropské unie a kteří o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu požádají podle § 29 odst. 1 a 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit, tzn., že splňuje podmínky uvedené v § 5 zákona o volbách do Evropského parlamentu (alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů, tj. nejméně od 22. dubna 2009, veden v evidenci obyvatel a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva) a není uveden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a nebyl zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již v roce 2004, není zanesen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu automaticky, ale musí o tento zápis požádat.
Z výše uvedeného vyplývá, že obecní úřad, který sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, nepotřebuje k plnění tohoto úkolu, aby mu jakýkoli orgán předával seznam občanů jiných členských států Evropské unie, kteří jsou vedeni v evidenci obyvatel, neboť tito občané musí sami o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu požádat a svůj zápis v evidenci obyvatel prokázat způsobem stanoveným zákonem o volbách do Evropského parlamentu.
Automaticky jsou do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 přeneseni pouze ti občané jiných členských států Evropské unie, kteří byli na základě své žádosti zapsáni již do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2004, a od té doby nepožádali o své vyškrtnutí a na základě zjištění a sdělení, které Ministerstvo vnitra poskytne obecním úřadům prostřednictvím krajského úřadu, jsou tyto osoby stále vedeny v evidenci obyvatel na území České republiky. Jsou-li tyto osoby stále hlášeny k pobytu ve stejné obci, pak si je obecní úřad ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu z roku 2004 zanese i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009. Pokud se ale přestěhovaly a jsou nyní hlášeny k pobytu v jiné obci na území České republiky, zapíše je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 tento jiný obecní úřad, a to na základě sdělení, které obdrží prostřednictvím krajského úřadu od Ministerstva vnitra.
Vzhledem k tomu, že nejzazší lhůtou pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je neděle dne 26. dubna 2009, bude třeba, s ohledem na hmotněprávní charakter lhůty, zabezpečit ze strany obecního úřadu provádění zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v tento den na obecním úřadě, neboť vzhledem k právní úpravě běhu lhůt v zákoně o volbách do Evropského parlamentu, není možné, aby pro zápis voliči využili až pondělí, jako první následující pracovní den.
Žádost může být podána osobně i písemně a musí k ní být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel a zároveň čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.
Občan jiného členského státu Evropské unie je veden v evidenci obyvatel, pokud mu na základě jeho žádosti bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky (§ 87a a § 87g zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Právě kopii potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky přiloží občan jiného členského státu Evropské unie k žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Ministerstvo vnitra poskytne všem obecním úřadům prostřednictvím krajských úřadů vzor Žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pdf, 65 kB) (dále jen „Žádost“), která je určena pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří mají právo volit na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, tzn., že splňují podmínky podle § 5 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu, kterými je jednak dosažení věku 18 let alespoň ve druhý den voleb a jednak podmínka být veden v evidenci obyvatel po dobu nejméně 45 dnů, a kteří projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky. Vzor Žádosti není vzorem tiskopisu ani vzorem podle vyhlášky, ale má sloužit pouze jako pomůcka vytvořená pro obecní úřady k tomu, aby získaly od žadatele všechny údaje potřebné jednak pro zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a jednak pro zaslání informace komunikační centrále jiného členského státu Evropské unie o tom, že občan příslušného členského státu Evropské unie požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky.
V případě, kdy občan jiného členského státu Evropské unie zašle svoji žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu poštou, což volební zákon nevylučuje, nebude kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel úředně ověřena, neboť ověření (vidimaci) těchto dokladů není možné podle právních předpisů provádět. Ani podpis žadatele na Žádosti, jejíž součástí je i čestné prohlášení, nemusí být ověřen, neboť v případech, kdy je ověření podpisu vyžadováno, je tento požadavek výslovně uveden v zákoně o volbách do Evropského parlamentu, např. u podání žádosti o vydání voličského průkazu v § 30 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu.
Na Žádosti jsou uvedeny všechny údaje, které jsou potřebné pro zápis žadatele do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (jméno popř. jména, příjmení, rodné jméno, pohlaví a datum a stát narození) včetně údajů, které jsou náležitostmi čestného prohlášení (státní příslušnost, místo pobytu, adresa volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky). Znamená to, že vyplněním Žádosti je zároveň splněn požadavek § 29 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu o připojení čestného prohlášení. Obecní úřady obdrží Žádost také v jazyce anglickém, francouzském a německém, neboť se předpokládá, že většina občanů jiných členských států Evropské unie je schopna Žádost v některém z těchto jazyků vyplnit. Žádost by měl žadatel vyplnit vždy pouze latinkou. Řecko pro tyto účely poskytlo přehlednou tabulku přepisu znaků z řecké abecedy do latinky, která by měla zabránit komolení řeckých jmen při přepisu do latinky, což následně způsobuje řeckým úřadům problémy při identifikaci voličů ve svých seznamech v rámci výměny informací. Tuto tabulku poskytne Ministerstvo vnitra všem obecním úřadům prostřednictvím krajských úřadů. Vzor Žádosti bude zveřejněn i na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) pod logem Evropských voleb.
Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 21. května 2009, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. Pokud nebylo možno žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyhovět z důvodu chybějících údajů na Žádosti, vrátí ho obecní úřad žadateli spolu s označením kolonek, které je třeba doplnit. Provede-li obecní úřad zápis v přítomnosti žadatele, předá mu zároveň i sdělení o vyřízení žádosti. Vzor sdělení poskytne Ministerstvo vnitra obecním úřadům prostřednictvím krajských úřadů.

Výměna informací o voličích mezi členskými státy Evropské unie

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu může každý volič v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou. Směrnice 93/109/EC stanovuje členským státům Evropské unie povinnost vyměňovat si vzájemně informace k provedení zákazu dvojího hlasování. Za tímto účelem všechny členské státy Evropské unie určily orgán, který má komunikovat s ostatními členskými státy, tzv. komunikační centrálu. Seznam kontaktů na jednotlivé komunikační centrály obdrží obecní úřady od Ministerstva vnitra cestou krajských úřadů a tento seznam bude zároveň zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) pod logem Evropských voleb. Obecní úřad, který zanesl občana jiného členského státu Evropské unie na jeho žádost do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, uvědomí o této skutečnosti komunikační centrálu toho členského státu Evropské unie, na jehož území byl volič dosud zapsán ve volební evidenci pro volby do Evropského parlamentu. Tímto je vyloučena možnost dvojího hlasování voliče v týchž volbách do Evropského parlamentu.
Výměna informací se vztahuje i na voliče, kteří požádali o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, i na voliče (občany jiných členských států EU), kteří požádali o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již v roce 2004, od té doby nepožádali o své vyškrtnutí a na základě zjištění a sdělení Ministerstva vnitra je obecní úřad zapsal i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009.
Jednotlivé členské státy Evropské unie se dohodly, že při volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 má být výměna informací o voličích realizována výhradně elektronickou cestou, tzn. e-mail nebo CD/DVD. Při výměně informací o voličích postupují obecní úřady podle Pokynů pro obecní úřady pro elektronickou výměnu informací o voličích z jiných členských států EU při volbách do Evropského parlamentu 2009 (dále jen „Pokyny“), které obdrží prostřednictvím krajských úřadů od Ministerstva vnitra a které budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) pod logem Evropských voleb. Je třeba dodržet v Pokynech uvedený postup, výčet a pořadí údajů, včetně zavedených kódů, které se mají komunikační centrále jiného členského státu Evropské unie zasílat. V této spojitosti by neměl nastat problém s použitím cizího jazyka, neboť se uvádí buď údaje typu jméno, příjmení, datum narození a adresa, které  se nepřekládají, anebo údaje typu pohlaví, státní občanství a stát pobytu, které se vyplňují standardizovaným kódem uvedeným v Pokynech.
Řecko požádalo ostatní členské státy, aby u řeckých státních občanů při přepisu jmen a názvů z řecké abecedy do latinky postupovaly podle poskytnuté transkripční tabulky – Ministerstvo vnitra ji poskytne obecním úřadům prostřednictvím krajských úřadů.
Španělsko se obrátilo na ostatní členské státy, aby při výměně informací důsledně uváděly všechna jména španělských státních občanů bez jejich zkracování.


Údaje o občanech České republiky, kteří mají ve správním obvodu příslušného obecního úřadu trvalý pobyt a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do Evropského parlamentu věku 18 let

Jde o další z důvodů, kdy je volič (státní občan České republiky) automaticky zanesen v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. d) zákona o volbách do Evropského parlamentu do sestavovaného seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Zákon tuto kategorii voličů výslovně zmiňuje ve vazbě na konkrétní vyhlášení dnů voleb a od tohoto data se odvíjející lhůtu pro povinnost zanést do tohoto seznamu voličů osoby, které by k rozhodnému datu ještě nemusely být vedeny ve stálém seznamu voličů vedeném podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.


II.  FÁZE SESTAVOVÁNÍ SEZNAMU VOLIČů PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU


Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu do 20 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 16. května 2009, zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu2), ale kteří v jeho obvodu
 1. jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
 2. jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody3),
a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.

Podrobné pokyny pro postup velitelů a správců zařízení vydají příslušné resorty (Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo spravedlnosti), případně krajské úřady, jsou-li zřizovatelem.
V případě voleb do Evropského parlamentu obecní úřad pro voliče nacházející se mimo místo svého trvalého pobytu, popř. místo pobytu, v některém z výše uvedených zařízení nevytváří zvláštní seznam tak, jak je obvyklé při volbách do Poslanecké sněmovny nebo Senátu Parlamentu České republiky, ale údaje o těchto voličích jsou zapisovány přímo do seznamu voličů pro volby do Evropského a tvoří jeho nedílnou část.
O zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu, v jehož správním obvodu se nachází některé z výše uvedených zařízení, by měl volič prostřednictvím správce zařízení požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v tomto zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.
Pokud si volič není jist, že ve dny voleb do Evropského parlamentu bude ještě v daném zařízení pobývat, je praktické požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, a jde- li o občana jiného členského státu Evropské unie, v místě svého pobytu, o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky i k žádosti o hlasování do přenosné volební schránky v příslušném zařízení. Stejně se doporučuje řešit i situaci, kdy volič předem ví, že bude přijat do některého z uvedených zařízení a setrvá zde i po dobu konání voleb do Evropského parlamentu.
Případ, kdy je volič neplánovaně přijat do některého z uvedených zařízení v době, kdy již nemůže být na svou žádost prostřednictvím správce zařízení nahlášen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného obecním úřadem, v  jehož správním obvodu se zařízení nachází, nemá voličský průkaz a uplynula již  i  lhůta, ve které lze o vydání voličského průkazu požádat, nelze řešit jinak, než, že tento volič nebude moci své volební právo vykonat.
Volič, který se nachází v některém z výše uvedených zařízení, které je lokalizované v obci, kde má volič zároveň trvalý pobyt, nemůže být zanesen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na základě ustanovení § 28 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu, neboť je již do tohoto seznamu zanesen na základě ustanovení § 28 odst. 1 písm. a), tj. z titulu přenesení údajů ze stálého seznamu voličů. Pokud se zařízení nachází mimo volební okrsek voliče, může tento volič hlasovat v daném zařízení pouze na voličský průkaz. Jestliže volič nevěděl, že se ve dnech voleb bude zdržovat v některém z těchto zařízení a o voličský průkaz včas nepožádal, nemůže hlasovat.

III.  FÁZE SESTAVOVÁNÍ SEZNAMU VOLIČů PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU


Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 21. května 2009, vyškrtne  obecní úřad ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu sestaveného dle výše uvedených pravidel voliče, kteří
 1. požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu,
 2. byli na svou žádost zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obecním úřadem, v jehož správním obvodu se nachází zařízení podle § 28 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu, kde voliči pobývají.

O zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem mohou podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, písemně požádat občané České republiky, kteří mají bydliště mimo území České republiky, pokud k žádosti připojí originál popřípadě ověřenou kopii dokladů potvrzujících totožnost žadatele, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde mají být zapsáni do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009. Zvláštní seznamy uzavřou zastupitelské úřady 30 dnů přede dnem voleb, tj. 6. května 2009, a předají je k přezkoumání duplicit Ministerstvu zahraničních věcí, které o případných duplicitách zpětně zastupitelské úřady vyrozumí. Po odstranění duplicit sdělí nejpozději 20 dnů přede  dnem voleb, tj. nejpozději 16. května 2009 Ministerstvo zahraničních věcí konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra, které o zápisu občana České republiky, který má trvalý pobyt na území České republiky a který požádal o zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu, vyrozumí obecní úřad, kde je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, aby tohoto voliče vyškrtnul ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a potažmo i ze stálého seznamu voličů, pokud tak již neučinil v některých předešlých volbách. Obecní úřad, pokud tak již dříve neučinil, o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů informuje příslušný zastupitelský úřad a ten o této skutečnosti dále informuje dotčeného voliče.
Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí; ani korespondenční či elektronické hlasování zákon prozatím neumožňuje.
Voliči, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, se mohou zúčastnit tohoto hlasování na území České republiky pouze za předpokladu, že budou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí a tento jim na jejich žádost vydá voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do  Evropského parlamentu k  hlasování v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky.
Voliči, kteří sice mají trvalý pobyt na území České republiky, avšak jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí, se mohou tohoto hlasování na území České republiky zúčastnit rovněž na základě předložení voličského průkazu vydaného zastupitelským úřadem,popřípadě může takový volič požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí. Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého se provede zápis voliče do stálého seznamu voličů vedeného u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky, což voliče zároveň opravňuje v tomto místě na území České republiky k zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a k hlasování. Požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí je však třeba s dostatečným časovým předstihem, aby volič stihl potvrzení o vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb, kdy obecní úřad sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. nejpozději do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009.
Jelikož § 36 odst. 5 zákona o volbách do Evropského parlamentu neumožňuje, aby okrsková volební komise dopsala voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přímo ve volební místnosti ve dnech voleb a umožnila mu hlasování, neplatí (!!!)jindy obvyklý postup, kdy volič může předložit potvrzení o svém vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí až v den voleb okrskové volební komisi, a ta ho dopíše do výpisu ze seznamu voličů.
Obecní úřad může škrtat voliče pouze v případech, které jsou zákonem o volbách do Evropského parlamentu taxativně stanoveny v § 28 odst. 2, 3 a 4. Například úmrtí voliče v těchto ustanoveních není uvedeno, tzn., že osobu, která zemře po lhůtě 40 dnů přede dnem voleb, nelze ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout. Uvedenou situaci lze řešit pouze připojením oznámení o takové skutečnosti pro okrskovou volební komisi.

IV.  FÁZE SESTAVOVÁNÍ SEZNAMU VOLIČů PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. do 16.00 hodin dne 3. června 2009, vyškrtne obecní úřad voliče, kteří
 • projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra,
 • požádali o vydání voličského průkazu,
 • byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu z dodatku stálého seznamu voličů, avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb neprojevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu tím, že by požádali o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona o volbách do Evropského může každý volič v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou. Směrnice 93/109/EC stanovuje členským státům Evropské unie povinnost vyměňovat si vzájemně informace o voličích k provedení zákazu dvojího hlasování. Za tímto účelem všechny členské státy Evropské unie určily orgán, který má komunikovat s ostatními členskými státy, tzv. komunikační centrálu. Na území České republiky plní úlohu komunikační centrály podle  § 9 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu Ministerstvo vnitra. Znamená to, že Ministerstvo vnitra přijímá od volebních orgánů jiných členských států Evropské unie informace o občanech České republiky, kteří projevili vůli hlasovat v jiném členském státě. Ministerstvo vnitra pak předá tuto informaci příslušnému obecnímu úřadu na území České republiky, který takového voliče ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtne.

Hlasování na voličský průkaz

Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno hlasovat také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
K tomu, aby volič mohl hlasovat na voličský průkaz, musí podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu písemně požádat o jeho vydání. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Volič může samozřejmě požádat u obecního nebo zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na obecním úřadě nebo zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může  nahlédnutím např. do platného občanského průkazu nebo platného cestovního dokladu předloženého voličem ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat od vyhlášení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky (prezident republiky vyhlásil tyto volby svým rozhodnutím č. 46/2009 Sb. dne 13. února 2009), nejpozději však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj.21. května 2009 do 16.00 hod.
To, že nelze podávat žádost o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření seznamu voličů pro  volby do  Evropského parlamentu, vyplývá ze specifické  povahy voleb do  Evropského parlamentu, které se konají na území všech členských států Evropské unie. Omezením lhůty pro podávání žádostí o vydání voličského průkazu na dobu od vyhlášení voleb, tj. od 13. února 2009, do 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, má být zabráněno možnosti dvojího hlasování ve volbách do Evropského parlamentu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009, předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

UZAVŘENÍ SEZNAMU VOLIČů PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Podle ustanovení § 31 zákona o volbách do Evropského parlamentu a § 2 vyhlášky obecní úřad 2 dny přede dnem voleb, tj. v 16.00 hodin dne 3. června 2009, uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu tak, že odpovědný pracovník obecního úřadu seznam podtrhne, uvede datum uzavření, počet vyškrtnutých voličů a údaje podepíše. Kopie seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obsahující vyškrtnutí voliče s uvedením důvodu vyškrtnutí, tzv. výpisy, předá obecní úřad okrskovým volebním komisím. Každá okrsková volební komise by měla obdržet dva výpisy, a to pro případ hlasování do přenosné volební schránky, kdy si její členové musí s sebou vzít jeden výpis mimo volební místnost.
Po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již obecní úřad změny údajů neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá tuto informaci okrskové volební komisi. Mezi skutečnosti odůvodňující změnu zápisu patří případné změny údajů o voličích (např. změna příjmení u provdané ženy), kteří jsou v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zaneseni. Takovou skutečností není to, že se volič přestěhoval.
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu se, jak již bylo zmíněno, sestavuje jednorázově pro jedny určité volby a nepracuje se s ním proto jako se stálým seznamem voličů.
V této souvislosti je třeba upozornit, že volič (ať již jde o občana České republiky, nebo občana jiného členského státu Evropské unie, který je na území České republiky veden v evidenci obyvatel), který se přestěhuje po 26. dubnu 2009, tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému sestavuje obecní úřad seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, neboť  tento obecní úřad nemůže voliče z  důvodu přestěhování po uplynutí 40. dne přede  dnem voleb ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak nemůže do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dopsat. Z uvedeného tedy vyplývá, že volič, který se přestěhuje po 26. dubnu 2009, může volit buď ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič prokáže svou totožnost a státní občanství občanským průkazem s novou adresou nebo cestovním dokladem), anebo chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 21. května 2009, požádat u obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat ve dnech voleb do Evropského parlamentu v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky, tedy i v místě, kam se přestěhoval.
1) § 26 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
3) Ačkoli zákon o volbách do Evropského parlamentu to výslovně nestanoví, je třeba možnost nahlášení do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vztáhnout i na tzv. chovance, tj. osoby umístěné do výkonu zabezpečovací detence podle zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, jejichž postavení je obdobné, jako postavení ostatních vězňů.

vytisknout  e-mailem